ד"ת קצרים: עיון ב"מנחת חינוך"
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עודד מיטלמן פרשת אמור - מצוַת קידוש השם מצוַת קידוש השם - פירושה חיוב למות במצבים של `יהרג ואל יעבור`. מצוַת `וחי בהם` - פירושה חיוב לעבור עבירות שנאמר עליהן `יעבור ואל יהרג`. מדוע כתבה התורה את שני הדינים הללו, ולא הסתפקה רק באחד מהם? מה היה הדין אלמלא היו כתובות שתי המצוות הללו בתורה? ייתכן שניתן לענות על שאלה זו לאור דינו של אדם שנזקק לאכול בשר בשבת, ומתלבט אם לשחוט או לאכול בשר נבלה. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בהר - איסור עבודת האדם בשמיטה האם נשים אסורות לחרוש בשביעית, למרות שזוהי מצוַת עשה שהזמן גרמה? מהם גדרי הפטור לנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן מצוַת ספירת העומר מה דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה ויום אחד בתוך ימי הספירה? האם מצוַת ספירת העומר היא מצווה אחת הנמשכת ארבעים ותשעה ימים, או ארבעים ותשע מצוות שונות? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן חג השבועות - חג השבועות - זמן מתן התורה מה דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה ויום אחד בתוך ימי הספירה? האם מצוַת ספירת העומר היא מצווה אחת הנמשכת ארבעים ותשעה ימים, או ארבעים ותשע מצוות שונות? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בהעלותך - מצוַת התקיעה בחצוצרות מדוע אין אנו תוקעים כיום בעת צרה? האם זה רק כי אין לנו כוהנים הכשרים לקיים מצווה זו, או מסיבה מהותית יותר? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת שלח - מצוַת ציצית מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לפסול ציצית גזולה, והלא זוהי מצווה הבאה בעבירה? ה`מנחת חינוך` מחלק בין שני סוגים מצוות: מצוות 'חיוביות', שחובה לקיימן, ומצוות 'קיומיות', שחובה לקיימן רק בסיטואציה מסויימת, אך אין חובה להיכנס לסיטואציה זו. לטענתו, ההבדל בין שני סוגי המצוות הללו הוא תהומי: המצוות ה'קיומיות' למעשה אינן חובה, אלא מצוות התנדבותיות. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת קורח - מצוַת הפרשת מעשר ראשון לוקח (קונה) פטור ממעשר, ונחלקו הראשונים בגדרו של פטור זה. מדוע, אם כן, יש צורך בפטור מיוחד להפקר ולמתנות עניים ממעשר, והלא אלו הם שני סוגים של פירות העוברים מיד ליד? ייתכן שאופיים של שני פטורים אלו שונה לחלוטין: לוקח פטור מלעשר, אך הפקר ומתנות עניים פטורים ממעשרות בחפצא. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת חוקת - מצוַת פרה אדומה הגמרא קובעת שפרה אדומה שנעשתה בה מלאכה נפסלת רק אם המלאכה נעשתה ברצון (בניחותא). רצונו של מי הוא הנדרש - של הבעלים או של עושה המלאכה? לכאורה, מצאנו סתירה ברמב`ם בנידון זה, אך למעשה - ייתכן שניתן לתרץ סתירה זו לאור הגדרה יסודית של מושג הרצון. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בלק - הקרבת התמיד עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת פינחס - מצות השופר בראש השנה עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת מטות - עד הרואה נעשה דיין עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת דברים - איסור לדיין לירא מפני בעל דין עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת ואתחנן - לא תחנם עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת ראה - מצות השמחה ברגלים עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן איסור הנאה מעבודה זרה עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת שופטים - מצות המלחמה עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת כי תצא - מוצא שפתיך תשמור עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן חנוכה - מצווה לשמוע לדברי חכמים נחלקו הרמב"ם והרמב"ן בשאלה האם מצוַת "לא תסור" כוללת גם שמיעה לתקנות חז"ל וגזרותיהם, או רק לפירושיהם לתורה שבכתב. באחרונים מצאנו תשובות שונות לשאלה מהיכן לומד הרמב"ן את החובה לציית לתקנות חז"ל, אם חובה זו אינה כלולה במצוַת "לא תסור": מהעובדה שחז"ל מעגנים את כוונת התורה, או מקבלת רבים. עיון ב`מנחת חינוך`

עמודים