ד"ת קצרים: עיון בתפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד זימרן הזכרת יציאת מצרים בתפילת ערבית מהמשנה הידועה הנאמרת בליל הסדר עולה שלדעת חכמים - אין מזכירים את יציאת מצרים בתפילת ערבית. אמנם, עיון בסוגיית הגמרא מגלה שלדעת כולם יש חובה להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה, והמחלוקת היא רק בשאלה האם יזכירו את יציאת מצרים גם לעתיד לבוא. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הלל שלם ו'חצי הלל' ברוב החגים והמועדים אנו אומרים הלל שלם, אך בראשי חודשים וברוב ימי הפסח אנו אומרים הלל בדילוגים - 'חצי הלל'. מדוע אנו מדלגים על חלק מהפסוקים? ייתכן שההבחנה בין החלקים השונים של ההלל מבטאת הבחנה בין הודאה על הישועה, שיש לה מקום אף בפסח, לבין בקשת נקמה, שאין לה מקום כאשר מעשי ידיו של ה' טובעים בים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן אשרי יושבי ביתך מהו הקשר בין סדר האלף בית לבין חיי העולם הבא? מה המשמעות של סידור המזמור על פי סדר זה? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן ברכות התורה אופיין של ברכות התורה אינו זהה לאופיין של ברכות המצוות הרגילות. מטרת ברכת המצווה היא שהאדם לא יעשה את המצווה בלי תשומת לב; אך מטרת ברכות התורה היא להצהיר כי התורה וקיום המצוות הן שורש חייו של האדם. לכן, נוהג בה דין מיוחד: ניתן לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת `אהבת עולם`, בתנאי שהמברך לומד מעט מייד אחרי תפילתו. אם הוא אינו עושה זאת - הרי הוא מעיד על עצמו שאינו רוצה באמת שהקב`ה יאיר את עיניו בתורתו. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן לשם ייחוד לאמירת `לשם ייחוד` יש מטרה כפולה: לייחד את שם הקב`ה ע`פ הקבלה, ולהוסיף לאדם כוונה בתפילתו. למעשה, נראה שהוספת `לשם ייחוד` כדי להוסיף כוונה אינה הפתרון הרצוי: במקום שהאדם יוסיף קטעים כדי להוסיף כוונה, עדיף לו להשקיע מאמץ בתוספת כוונה בתפילתו. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן חג השבועות ומצוַת הביכורים מה טיבה של מצוַת הבאת הביכורים? האם היא תודה לקב`ה על הפירות או על הארץ? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה מה יכולים אנו ללמוד מתיאור קבלת עול מלכות שמיים של המלאכים שבברכת `אהבה רבה`? כיצד יכולים המלאכים לקבל עול מלכות שמיים כולם כאחד באהבה? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן `רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע` הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן `אשרי יושבי ביתך` מדוע תיקנו חז"ל לומר "אשרי יושבי ביתך" שלוש פעמים ביום? הגמרא מסבירה שיש במזמור זה שתי מעלות: הוא מסודר לפי האל"ף-בי"ת, ויש בו את הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". שתי המעלות הללו מייצגות שילוב בין עבודת ה' בשלמות לבין הביטחון בה', ולכן נבחר דווקא מזמור זה להיאמר פעמים רבות כל כך. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה מדוע אומרת הגמרא שהמתאבל על ירושלים "רואה בשמחתה", ולא בלשון עתיד - 'יראה בשמחתה'? מדוע אנו ממשיכים להתאבל על ירושלים אחרי זמן כה רב, למרות שגזירה נגזרה על המת שישתכח מן הלב? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן ט`ו באב ויום הכיפורים מהו הקשר בין יום הכיפורים לט`ו באב? במה איחדו ימים אלו את עמ`י? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן מקורה של התפילה הגמרא בברכות מביאה מחלוקת, האם תפילות כנגד תמידים תקנום או שאבות האומה תיקנו אותן. שורש המחלוקת נעוץ בהבנת אופי התפילה: האם היא בקשת רחמים, או מטרתה היא הקשר עם הקב`ה. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן תפילת האבות מה היה אופי תפילתם של האבות? ניתן לזהות בתפילות האבות שלושה אלמנטים מרכזיים: בני, חיי ומזוני. בתפילות אלו נמצא את המודל הבסיסי של תפילה על הצרכים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן התפילה - בקשת צרכים או עמידה לפני ה'? מה היה אופי תפילתם של האבות? ניתן לזהות בתפילות האבות שלושה אלמנטים מרכזיים: בני, חיי ומזוני. בתפילות אלו נמצא את המודל הבסיסי של תפילה על הצרכים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן שיעור שני פתחים הגמרא בברכות קובעת שצריך האדם להיכנס לבית הכנסת `שיעור שני פתחים`. מהו טעמה של הלכה זו? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן תפקידו של שליח הציבור מה תפקידו של שליח הציבור (הש`ץ)? האם יש לו תפקיד בימינו, או שמא חזרת הש`ץ היא שריד לתקנה שבטל טעמה? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן תפילתו של יעקב אבינו לשלושה דברים התכונן יעקב: לדורון, לתפילה ולמלחמה. מדוע לא הסתפק יעקב בתפילה, או - לחילופין - בהכנות הגשמיות? האם ההשתדלות היא חיונית, או שמא עלינו לנהוג כדברי הפסוק - `ה' ילחם לכם ואת תחרישון`? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הדיבור בתפילה מדוע קריאת-שמע צריכה להיעשות בקול רם, ואילו התפילה צריכה להיעשות בלחש? מהו ההבדל העקרוני בין תפילת העמידה לבין קריאת-שמע? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן קריאת הלל מהו ההבדל בין ההלל שאנו אומרים בימים טובים ובראשי חודשים לבין התפילות היומיומיות? מדוע קובעת הגמרא שהאומר הלל בכל יום נחשב למחרף ומגדף? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן סעודת הודיה מה פשר סעודת ההודיה הנערכת בתודה על דבר טוב? כיצד היא מחליפה את קרבן התודה שהיה מוקרב לקב`ה, בזמן שאין בה שום סממן של נתינה לה'? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן חנוכה וי' בטבת - סמיכת גאולה לתפילה מה פשר סעודת ההודיה הנערכת בתודה על דבר טוב? כיצד היא מחליפה את קרבן התודה שהיה מוקרב לקב`ה, בזמן שאין בה שום סממן של נתינה לה'? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן התפילה במניין לעיתים, מרגיש האדם שדווקא אם יפרוש לחורבה בודדה ויתייחד עם קונו - יוכל להתכוון בתפילה יותר, ואולי אפילו להרגיש יותר את צערה של האומה. למעשה, התפילה במניין עדיפה באופן קטגורי על תפילה ביחיד, כפי שפסק אליהו הנביא לר' יוסי במעשה המובא בגמרא בברכות. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן חודש, חידוש והתחדשות חודש ניסן - כולו התחדשות. בחודש זה אירעו אירועים היסטוריים משמעותיים רבים: יציאת מצרים, בניית המשכן והכניסה לארץ. לא לחינם חל חודש זה דווקא בתקופת האביב. אולם ההתחדשות אינה התחדשות יש מאין, אלא בבחינת `חדש ימינו כקדם`: התחדשות על בסיס העבר. בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הפחד מהיהודים מדוע חששו היוונים מהיהודים? מדוע עד היום, כל העולם פוחד דווקא מאיתנו? עיון בתפילה

עמודים