ד"ת קצרים: עיון מחשבתי בתנ"ך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עדיאל זימרן שתי ראיות הן מה פירושו של המונח `ראייה`? יש ראייה חיצונית, ויש ראייה פנימית. לשתי הראיות תפקיד חשוב בגאולת מצרים - החל ממעשה המילדות והצלת משה, עבור דרך פעילותו של משה ומעמד הסנה, וכלה בקריעת ים סוף. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בבורחו מפני אבשלום בנו לאורך שנות מלכותו של דוד, הוא נתקל בהתנגדויות ובמרידות מבית ומחוץ. בכל המקרים, התנהגותו של דוד כלפי אויבים מבית היא פסיבית, והוא אינו נוהג כלפיהם כפי שהוא נוהג כלפי אויבים חיצוניים. ייתכן שניתן ללמוד מכך על תפיסת המלוכה של דוד - המלוכה ניתנת למלך מאת ה', ואין הוא זכאי לה מתוקף אישיותו או מעמדו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן השולחן ולחם הפנים מהי משמעותם של השולחן ושל לחם הפנים המונח עליו? השולחן מסמל את הכרת האדם בשלטון הקב`ה על מחייתו, וכן את השפע שמעניק הקב`ה לאדם. כדי להדגיש את העובדה שהקב`ה אינו זקוק לשולחן, אין אנו מקריבים את הקרבנות המונחים עליו, אלא הם נאכלים לכוהנים. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן שקר הם מנבאים מי היו נביאי השקר? מה ניבאו, ומדוע התנגד כל כך ירמיהו לנבואתם? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן ברית הארץ האם הקב`ה הבטיח לנו את הארץ בלי קשר למעשינו, או שמא הוא כרת עמנו ברית, לתת לנו את הארץ במידה ונעשה את מצוותיו? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן המלחמה בעמלק מדוע מלחמת עמלק מתרחשת רק לאחר הכניסה לארץ? מדוע לא נחלו ישראל ניצחון סופי ומוחלט על עמלק במדבר? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן תפילה ועתירה (תהילים ה') מה צריך להיות תוכנה של התפילה? האם בכלל יש לה תוכן ספציפי, או רק רצון לקרבת אלוקים? נוכל לענות על שאלה זו מתוך עיון בפסוקי מזמור ה' שבספר תהילים. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן רני עקרה הנביא ישעיהו מדמה את עם ישראל לעקרה שלא ילדה. כדי להבין דימוי זה, עלינו לבחון את דמותן של העקרות במקרא, ובעיקר את דמותה של חנה אם שמואל. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן לנתוש ולנתוץ - לבנות ולנטוע הנביא ישעיהו מדמה את עם ישראל לעקרה שלא ילדה. כדי להבין דימוי זה, עלינו לבחון את דמותן של העקרות במקרא, ובעיקר את דמותה של חנה אם שמואל. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן קומי אורי כי בא אורך משמעויות רבות לאור במקרא: הוא מסמל טוב, התחלה חדשה, קשר עם ה' והנהגה. זוהי הסיבה לכך שדווקא באור בחר המדרש כדי לסמל את דמותו של משה. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן נתת ליראיך נס להתנוסס (תהילים ס') מזמור ס' שבתהילים הוא קשה, ואחד מהפסוקים הקשים שבו הוא: "נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה". מה פירושו של פסוק זה? מהו ה"נס" ומהו ה"קושט"? האם הפסוק מתאר ניצחון או מפלה? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן ראש השנה וסוכות בתקופת עזרא (נחמיה ח') כיצד נחוגו חגי תשרי בתקופת עזרא? מדוע מדגישה כל כך התורה את הקריאה בתורה ואת השמחה בחג הסוכות? הייתכן שלא קראו בתורה ולא חגגו את סוכות מאז הכניסה לארץ? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ') הנביא ישעיהו מתאר את בריאת העולם כפעולה דקדקנית ומדוייקת, ובכך מעביר לעם ישראל מסר שהקב"ה משגיח על מעשיהם ועתיד לגאול אותם. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בין ה' לאלילים, בין ישראל לעמים (ישעיהו מ`א) בפרק שבו מבואר כי הקב"ה הוא בורא ההיסטוריה, ואינו חלק ממנה, מוזכרת גם בחירת עם ישראל. האם גם עם ישראל עומד ל"משפט העמים"? מדוע מקשר הנביא בין על-זמניותו של הקב"ה לבין ההבדל שבין ישראל לעמים? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן `עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו` (ישעיהו מ`ג) כיצד יכול עם ישראל להעיד על מלכותו של הקב"ה על כל העולם? מה תפקידו של עם ישראל בעולם? ישעיהו קובע כי ההשגחה הפרטית המיוחדת על עם ישראל, והנהגתו של העם במהלך ההיסטוריה - אלו הן ההוכחות לכך שהקב"ה הוא בורא העולם ומנהיגו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בין צדיק לרשע (תהילים א') המזמור הראשון בספר תהילים מתאר את ההבדל בין הצדיק לרשע על ציר הזמן: הרשע חי את ההווה, ואילו הצדיק פועל בזמן מתמשך, ופעולותיו מכוונות כלפי הנצח. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן מנורת המקדש וחנוכה הרמב`ן בפירושו על פרשת בהעלותך מקשר בין הדלקת נרות חנוכה לבין הדלקת נרות המנורה בבית המקדש. מכאן, שחג החנוכה מסמל שהשכינה שורה בכל בית מישראל גם אחרי החורבן. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן שנות המצור על ירושלים ארבעה אירועים מרכזיים אירעו בירושלים בתקופת המצור, כפי שמבואר בנבואת ירמיהו: ירמיהו קנה שדה כדי להראות שהגאולה לאחר החורבן היא ודאית, עם ישראל שחרר עבדים בשמיטה וחזר מייד להעביד אותם, הבבלים הפסיקו את המצור לזמן-מה כדי להילחם במצרים, וירמיהו נזרק לבור מלא טיט כעונש על נבואות החורבן שלו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן משיב הרוח ומוריד הגשם (תהילים ס`ה) מזמור ס"ה שבתהילים מבטא את ההכרה בכך שהטוב שבעולם הוא מאת ה', הרצון להתקרב אליו, הודאה בכך שהוא המפעיל את גרמי הטבע, וניסיון להתקרב אליו ית' באמצעות הטבע בכלל והגשם בפרט. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו ב') נבואתו הראשונה של ירמיהו, בראשית פרק ב', היא נבואת נחמה הפותחת פרק של נבואת פורענות. מהו אופייה של נבואה זו? האם זוהי נבואת-המשך להקדשת ירמיהו, אולי פתיחה כללית לספר, ושמא פתיחה לנבואת הפורענות? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה' (ירמיהו ב') ירמיהו מדגיש כי עם ישראל שכח את הקב"ה כי הוא שכח את ההיסטוריה - את ניסי יציאת מצרים, את ימי הנדודים במדבר ואת כיבוש הארץ. תוכחה זו משתלבת עם דברי התורה, שראתה בלימוד ובזכירת תולדות עם ישראל דרך המלך להכרת ה'. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן נבואות ירמיהו על ירושלים מדוע ניסה ירמיהו לשכנע את עם ישראל להיכנע לבבלים? מדוע לא צידד בהתנגדות תקיפה, מתוך אמונה בה'? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן איוב והאמונה לנוכח השואה הרב סולובייצ'יק מסיק מספר איוב כי אי אפשר לשאול על הקב`ה את שאלת ה'למה'. הרב אליעזר ברקוביץ' מסיק מאותה דמות עצמה כי יש לשאול דווקא שאלה זו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בימים ההם אין מלך בישראל (שופטים א'-ב') שני תיאורים חורזים כבריח את ספר שופטים: הורשת הארץ בתחילתו, וחסרון המלך בסופו. תיאור הורשת הארץ מאופיין בכך שכל שבט כבש את נחלתו לבדו, ובכך שהשבטים הותירו חלקים גדולים מנחלתם לא-כבושים. מהו הקשר בין שתי העובדות הללו? מדוע המלאך, המוכיח את העם בבוכים על מעשיהם, מזכיר את יציאת מצרים? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בין ארץ למדינה - מעמדו של ספר שופטים ספר שופטים מחבר בין ספר יהושע לבין ספרי המלוכה. ייתכן שתפקידו הוא להדגיש שאין די בירושת הארץ ובישיבה בה, והמלאכה אינה מושלמת בלי הקמת מדינה ושלטון לאומיים. עיון מחשבתי בתנ`ך

עמודים