ד"ת קצרים: פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת וירא - ניסיון העקידה מה פירוש הביטוי `הר המוריה`? מה משמעותו של ניסיון העקידה? האם ידע אברהם בלכתו לעקדה שבסופו של דבר יצחק לא יומת? מדוע אברהם אמר לנעריו שהוא ישוב עם יצחק? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישב - הזכרת שם ה' והיעלמותו בפרשת וישב מופיע שם ה' ונעלם חליפות. הוא מופיע בתחילת סיפורו של יוסף, אך אינו מופיע בסיפור מכירת יוסף, ירידת יהודה למצרים, והחל מפתרון חלומות שרי המשקים והאופים. מדוע נעלם שם הוי`ה? מדוע הוא אינו מופיע עוד בספר בראשית, עד מעמד הסנה שבתחילת ספר שמות? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וישלח - מעשה ראובן מה ראה ראובן לשכב עם בלהה פילגש אביו? חז`ל פירשו שהוא קנא את קנאת אמו, אך ייתכן שהוא ביקש להכריע בדרך זו את המאבק על ירושת אביו. כאבשלום בשעתו, ששכב את פילגשי דוד לעיני כל העם, אף ראובן מבקש להודיע ולפרסם כי הוא הבכור והוא היורש. עונשו - מידה כנגד מידה - היה נטילת הבכורה והעברתה ליוסף. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת זכור - המלחמה בעמלק מה היה חטאו של שאול בעמלק? מדוע ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לדוד? האם ניהל שאול מלחמה כוללת בעמלק, או שמא רק מערכה מוגבלת, תוך הותרת אגג מלך עמלק בחיים והתעסקות בשלל? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת חיי-שרה - חשיבותה של ארץ ישראל מה תוכן דו-השיח שבין אברהם לבין עבדו (אליעזר)? מדוע אברהם אינו מוכן להוריד את יצחק לארם נהריים אם תימצא לו שם אישה? האם הירידה לחוץ-לארץ היא אפשרות לגיטימית אחרי בחירת ארץ ישראל? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת יתרו - עשרת הדיברות במקביל לחלוקת שני לוחות הברית לעשרת הדיברות, ניתן לחלק אותם לשנים-עשר לאווים, ששה כנגד ששה. על הלוח הראשון מופיעים לאווים שבין האדם למקום בצירוף טעמים וסיבות, ואילו על הלוח השני מופיעים לאווים שבין האדם לחבירו, מוחלטים וללא נימוקים. מהו פשרם של הבדלים אלו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת אחרי מות - היום השמיני ויום הכיפורים קיימת הקבלה ניגודית בין היום השמיני למילואים, בו מתו נדב ואביהו, לבין יום הכיפורים: ביום השמיני השכינה התגלתה על פני כל העם, ואילו ביום הכיפורים השכינה מצמצמת את הופעתה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים ולכפר על העם ועל המקדש. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מקץ - פתרון חלומות פרעה מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, ולא את פתרונות החרטומים? ניתן להצביע על שני הבדלים בין פתרון יוסף לבין פתרונות החרטומים: יוסף פירש את החלומות כדבר אלוקים על עתידה הלאומי של מצרים, ולא על עתידו הפרטי של פרעה; וכן הוא הוסיף הצעת פעולה עובר לפתרון החלומות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת משפטים - מיהו עבד עברי? האם התואר `עברי` מיוחד ליהודים בלבד? ייתכן ש`עברי` הוא עבד, ו`אלוקי העברים` הוא אלוקי העבדים, זה שאין לו טריטוריה המגבילה אותו, אלא הוא שליט על כל העולם. פירוש כזה יוכל לבאר את המקומות בהם מופיע המונח `עברי` במקרא: ביחס ליוסף בבית פוטיפר, ביחס לבני ישראל במצרים ובתקופת שאול, וביחס ליונה הישן בבטן האונייה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נח - נח ומשה קוים רבים מחברים בין נח לבין משה: התיבה, הפרישה מהעולם ארבעים יום וארבעים לילה ועוד. אולם קווי דמיון אלו רק מדגישים את ההבחנה בין שניהם: נח מציל רק את עצמו, ואילו משה מציל את כל בני ישראל. מסיבה זו, קובע הנביא יחזקאל כי אילו יהא נח הצדיק בתוך דור של חוטאים - לא יציל את הדור בצדקותו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת פקודי - בין הר סיני לאוהל מועד א. כל אדם העוסק בצורכי ציבור, חייב להגיש דין וחשבון על פעולותיו הכספיות. ב. קיימת הקבלה מדוייקת בין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני, לבין סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, ביחס למשכן. הקבלה זו שימשה את הרמב`ן כדי להוכיח שהמשכן מהווה המשך ומיסוד של ההתגלות החד-פעמית של מעמד הר סיני. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת צו - חמץ ומצה בעולם הקרבנות מתי נאסר להקריב חמץ ודבש, ומתי הדבר הותר? מדוע קרבן התודה מורכב מחמץ וממצה גם יחד? מהו ההבדל העקרוני בין החמץ לבין המצה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שלח - קהל שוגג מה מעמדם ההלכתי של החילוניים בימינו? בדרך-כלל אנו נוהגים להשתמש בקטגוריות הלכתיות דוגמת `מומרים` או `תינוקות שנשבו`. הרמב`ן מביא קטגוריה הלכתית שלישית - `קהל שוגג`, הנוגעת לקהל שלם העובר בשוגג על כל התורה כולה. הדוגמאות שנותן הרמב`ן לדבריו מתאימות כמעט לחלוטין לקהל החילוני השוגג של ימינו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמיני - היום השמיני למילואים מהי ייחודיותו של היום השמיני למילואים? מה היה חטאם של נדב ואביהו? כיצד אפשר להיפגש עם הקב`ה, אם אסור להכניס אש אנושית לתוך המשכן? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תולדות - שלושה סוגי נישואין האבות והאימהות מציגים בפנינו שלושה מודלים של נישואין: נישואי כבוד (אברהם ושרה), נישואי שידוך (יצחק ורבקה) ונישואי אהבה (יעקב ורחל). לכל מודל חסרונות משלו, אולם חסרונות הנישואין של יצחק ורבקה בולטים במיוחד: אין להם שפה משותפת, כל בן-משפחה חי לעצמו והפער בין בני הזוג ובין שני האחים הוא עצום ותהומי. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת תצוה - למה קדמה פרשת משפטים לפרשיות המשכן ממבט ראשון נראה כאילו התורה מייחסת חשיבות ראשונית למשכן ולמקדש, ואילו הנביאים, ספר תהילים וחז`ל מייחסים יתר-חשיבות דווקא למצוות הצדקה והחסד. למעשה, הקדמת פרשת משפטים לפרשיות המשכן משדרת את המסר ההפוך: `כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח`. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת שמות - ואומַר לך בדמייך חיי בניגוד לספר בראשית, המתאר דומיננטיות של גברים, בספר שמות דווקא הנשים דומיננטיות. סיפור מפתח בהקשר זה הוא סיפור ברית המילה שערכה ציפורה בבנה. מי היה הבן שלא נימול - גרשום או אליעזר? מדוע לא מל משה את בנו? מה היה תוכנה של ברית המילה לפני מעמד הר סיני ומתן תורה? עיון בפרשה זו מלמד כי עליה הסתמכו חז`ל כשקבעו כי בזכות שני דמים נגאלו ישראל ממצרים - דם הפסח ודם מילה. 01- פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם מדוע מרחיבה התורה בתיאור מלאכת המשכן? מדוע מתמקדת התורה בתרומה שיש להרים לבניין המשכן, ומזכירה את ציווי הבנייה רק בדרך אגב? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש את השניוּת שבמשכן: מקום להקרבת קרבנות מחד, ומקום השראת שכינה מאידך. בכך מודגשת השניוּת שבעבודת ה' בכלל: עבודה המתחילה מהקב`ה (התערותא דלעילא) במקביל לעבודה המתחילה מבני האדם (התערותא דלתתא). דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת קורח - כי כל העדה כולם קדושים מה היה חטאו של קורח? מה היה הפסול ברעיונותיו? מדוע המשנה מכנה את מחלוקתו בתואר "מחלוקת שאינה לשם שמיים"? אם אמנם חטאו היה כה גדול, מדוע התקדשו המחתות שבהם השתמש כדי לחלוק על משה, והפכו לציפוי למזבח? דברי תורה שונים

עמודים