הלכה נושאים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין בדין נטילת ידיים הגמרא בחולין (קו.) אומרת "נטילת ידיים לחולין משום סרך תרומה", ופרש"י: "שהידיים שניות ופוסלות את התרומה, אבל חולין לא מהני בהו שני. ומפני סרך תרומה, שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם, הנהיגוה בחולין." נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס הבעיה בקניית כרטיס פיס נובעת מדין "אסמכתא לא קניא". נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין "מגילה ניתנת לקרות ולא לכתוב" נקדים שתי קושיות בהלכות מגילה. נושאים בהלכה
הרב יהודה ראק חידוש התכלת הצורך בחלזון נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בדיקת חמץ לפני י"ד הגמרא בפסחים ד' מסתפקת לגבי בית שהושכר בי"ד בניסן: האם חובת הבדיקה מוטלת על המשכיר שהרי החמץ ברשותו, או על השוכר לבדוק מכיוון שהחמץ נמצא בבית שלו. נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין חיוב כוונה בברכות חידושו של בעל התניא: כתב השו"ע: "שנים שאכלו.., אם אחד יודע (לברך ברכת המזון) והשני אינו יודע - מברך היודע ויוצא השני, אם מבין לשון הקודש אלא שאינו יודע לברך.. אבל אם אינו מבין אינו יוצא בשמיעה" (או"ח קצ"ג). נושאים בהלכה
הרב יעקב פרנצוס איסור אבר מן החי לבני נח "תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין וברכת השם, עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי... נושאים בהלכה
הרב דניאל וולף דעת האישה בקידושין משמע מדברי רש"י שהצורך בדעת האישה בקידושין הוא חידוש מיוחד הנלמד מגזרת הכתוב. נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין דעת וכוונה בקניין שני דברים מלווים דרך כלל את הקניין - מעשה ודעת. האם ייתכן קניין שיחסר אחד ממרכיבים אלה? נושאים בהלכה
הרב שלמה לוי אמירת ברכת חתנים על ידי נשים שאלת השתתפות אישה באמירת ברכה משבע הברכות תחת החופה או בסעודה תלויה בהבנת מעמדן ואופיין של הברכות ובשאלה על מי מוטלת החובה לברכן. נושאים בהלכה
הרב יובל שרלו "טוב מזה ומזה" "טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם" (קהלת ה', ד). העיקרון שמציב כאן קהלת הוא עיקרון פשוט ומובן שאין צורך בביאורו: פסול הדבר, שיקבע האדם לעצמו גדרים נוספים ואתגרים חדשים אם אין הוא יכול לעמוד בהם. נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין דיבור אחרי מים אחרונים מקובל לומר כי להלכה אין חיוב מים אחרונים בימינו, ואף אל פי כן רבים מחמירים ונוהגים בהם גם בזמן הזה, ובפרט בשבתות. אך על פי רוב, העושים כן אינם רגילים לגמור את "שיר המעלות" לפני שנוטלים את ידיהם, בניגוד להכרעת כמה מהאחרונים, שאין להפסיק בדיבור בין מים אחרונים לברכת המזון - בדומה לאיסור הנהוג בין מים ראשונים לברכת 'המוציא' (עיין במשנה ברורה סימן קע"ט ס"ק ב שהכריע כן). במאמר זה נבדוק את המקורות הנוגעים בדין זה ואת השלכותיהם להלכה. נושאים בהלכה
הרב בנימין תבורי בעניין חודש העיבור לחודש העיבור ישנן השלכות רבות על עולמו של היהודי. מאמר זה סוקר את ההשלכות השונות ואת ההתייחסויות לחודש אדר א' בפוסקים. מסקנת המאמר היא שיש לחלק בין דינים המתייחסים לשנה כמסגרת זמן נפרדת לבין דינים המתייחסים לשנה כמקבץ של שנים-עשר חודשים. נושאים בהלכה
הרב שלמה ברין הלילה כזמן החיוב של מצוות ספירת העומר נושאים בהלכה
הרב יוסף צבי רימון הלכות ברכות – חלק א' אחת הנקודות המרכזיות בהלכות ברכות, הגורמת לכך שיש הרבה ספקות ומחלוקות בעניינים אלו, היא הפער הקיים בין המציאות בימינו לבין המציאות בעבר. נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד חכמה יוונית מקור הגזרה: במשנה, סוטה מט. - "בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים...בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלה ושלא ילמד אדם את בנו יוונית...". נושאים בהלכה
הרב יוסף צבי רימון ברכת הבנים נושאים בהלכה
הרב אליקים קרומביין בישול בדבר לח בישול בדבר לח נושאים בהלכה
הרב ברוך וינטרוב תפילה אל מול הזכוכית בעזרת הנשים שבישיבה תפילה אל מול הזכוכית בעזרת הנשים שבישיבה נושאים בהלכה
הרב יוסף סלוטניק תעלומת הרביעי בדצמבר בסידור רינת ישראל מופיעה ההלכה הבאה: ז' במרחשוון: מתפילת ערבית של אותו יום מתחילים לשאול על הגשמים ("טל ומטר") בברכת השנים. בגולה מתחילים לשאול גשמים ששים יום אחרי תקופת תשרי, שהוא על פי רוב יום 4 בדצמבר בערב בתפילת ערבית. נושאים בהלכה
הרב יהודה עמיטל קריאת המגילה קודם פורים, כשחל פורים ביום ראשון השנה חל פורים ביום א' וקריאת המגילה במוצאי שבת, האם מותר למי שלא יכול לקרוא בלילה, להתחיל בקריאת המגילה כבר בשבת מבעוד יום? נושאים בהלכה
הרב יוסף צבי רימון פסח שחל בשבת נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה
הרב משה ליכטנשטיין ההערמה בהלכה מתי מותר להערים על המצוות ומתי אסור לעשות זאת? שאלה זו היא שאלה הלכתית, אך יש בה פן מחשבתי רחב. המאמר עוסק בשילוב שני הפנים הללו, ומנסה לענות על שאלת ההערמה בהלכה. נושאים שונים בהלכה
הרב מתן גלידאי טבילת כלים עיון ביורה-דעה

עמודים