הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי שיעור 20 - ביעור שביעית התורת כהנים לומדת, שאין להחזיק פירות שביעית בבית, אלא בזמן שהם מצויים לחיה בשדה, אולם משעה שאזלו הפירות מן השדה, יש לכלות גם את הפירות המצויים בבית. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 21 - תרומות ומעשרות בשביעית אחת ההלכות המיוחדות שנאמרו לגבי פירות שביעית, היא פטורם של פירות אלו מהפרשת תרומות ומעשרות. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 22 - מועד שנת השמיטה בשיעורים הקרובים נעסוק בשאלות כלליות יותר הנוגעות לשביעית: מתי והיכן היא חלה, מהו מעמדה בזמן הזה, ועוד. היום נדון בשאלות הנוגעות למועד שנת השמיטה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 23 - שמיטה בזמן הזה במקומות שונים בגמרא ובראשונים נידונה השאלה, מה תוקפם של דיני השמיטה בזמן הזה: האם הם נוהגים מן התורה, מדרבנן, או ממידת חסידות בלבד. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 24 - גבולות הארץ לעניין שביעית החלוקה בין גבולות עולי מצרים לגבולות עולי בבל מבוססת על הדעה שראינו בשיעור הקודם, ש"קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא", כלומר שקדושת הארץ שנוצרה בימי יהושע בטלה עם גלות בבל, ואילו הקדושה שנוצרה בימי עזרא לא פקעה עם הגלות, וממשיכה להתקיים עד היום. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 25 - שביעית בשדה הנכרי בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בשאלה, היכן נוהגת מצוות השמיטה. ראינו שהיא נוהגת רק בארץ ישראל, וניסינו לברר אילו מקומות נחשבים 'ארץ ישראל' לעניין זה. כעת נעסוק בפן אחר של השאלה: האם דיני השמיטה נוהגים רק בשדות השייכים ליהודים, או גם בשדות השייכים לנכרים (הכלולים בגבולות הארץ)? הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 26 - אוצר בית דין המנגנון המכונה בימינו 'אוצר בית דין' מבוסס על דברי התוספתא... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 27 - היתר המכירה (א) 'היתר המכירה' נולד לקראת שמיטת תרמ"ט, כאשר היישוב היהודי החדש בארץ ישראל היה בראשית צמיחתו, והשבתת החקלאות לשנה תמימה היתה עלולה לסכן את קיומו... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 28 - היתר המכירה (ב) בשיעור הקודם התמקדנו בשתי שאלות הנוגעות להיתר המכירה: האם ומתי המכירה מותרת ואין בה משום "לא תחנם", ועד כמה המכירה בכלל מועילה להציל את הקרקע והפירות מאיסורי השביעית. היום נעסוק בשאלות אחרות הנוגעות להיתר זה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 29 - שמיטת כספים שמיטת כספים נוהגת "מקץ שבע שנים", היינו בסיומה של השנה השביעית, והיא כוללת שתי מצוות: מצוות עשה לשמוט את החובות: "שמוט כל בעל משה ידו", ומצוות לא תעשה, האוסרת לתבוע את החובות לאחר שנשמטו... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 30 - פרוזבול פרוזבול הוא תקנת חכמים מסוף ימי הבית השני. לפי פשטות המשנה, מטרת התקנה היתה להציל את המלווים מפני איסור דאורייתא. הדבר נראה תמוה: האם כך היא הדרך הראויה, שכאשר אנשים עוברים בעקביות על איסור דאורייתא, משנים את המצב ההלכתי, כך שהאיסור יפסיק להיות רלוונטי? הלכות שמיטה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין צדקה בארץ ישראל ובחו"ל – חלק ב' בשיעור זה מועלית אפשרות נוספת להבנת קדימות בני ארץ ישראל לעניין צדקה. למצוות צדקה יש גם פן ציבורי, שבו לא צרתו של העני עומדת במרכז, אלא הניסיון לתקן את החברה בכללותה. הפן הציבורי של המצווה מתקיים יותר בארץ ישראל, כיוון ששם עצם המציאות של ציבור מוצאת את ביטוייה, וכמו כן מפני שחובות ציבור תקיפות בה יותר. ניתן להסביר שמצוות צדקה בפן הציבורי היא גם קיום של מצוות ישיבת ארץ ישראל. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין סעוד תסעד עמו – השתתפות המקבל בגמילות חסדים– חלק ב' למצוות גמילות חסדים שני מקורות שונים - "ואהבת לרעך כמוך" והליכה בדרכי הקב"ה. מצד "ואהבתך לרעך כמוך" אין לחייב אדם שלא עוזר לעצמו, אך מצד ההליכה בדרכי הקב"ה כן. להשתת החיוב לעזור למי שלא עוזר לעצמו ישנן מספר השלכות שנידונות בשיעור. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין קטן בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב קטן שהגיע לחינוך בנר חנוכה מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב סומא בנר חנוכה לשיטת ר' יהודה שסומא פטור מכל המצוות. הדבר תלוי בשאלה האם לדעתו יש חיוב מדרבנן או פטור גמור. כמו כן אפשר להציע שהוא חייב בנר חנוכה כיוון שאף הוא היה באותו הנס. דבר זה תלוי במהות הטעם של "אף הן היו באותו הנס", וכן במהותו של פטור סומא – האם הוא הקלה על הסומא המתקשה לקיים את המצוות כפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, או פטור הקשור לחיסרון מסוים בדעת כמו פטור חרש. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ב' השיעור דן בשיטות הראשונים לגבי מהותו של פטור סומא מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ג' יתכן כי שאלת אופיו של פטור סומא תלויה בשאלה אם הוא פטור רק מעשים או גם מלאווים. נראה גם שיש לחלק בין סומים שונים – חסרון בדעת שייך יותר לגבי מי שנולד סומא ולא כלפי מי שהיה פיקח ונסתמא. ייתכן שחיוב סומא בנר חנוכה מצד שאף הוא היה באותו הנס תלוי בשאלת אופי פטור סומא ממצוות, אך הדבר איננו מוכרח. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ד' השיעור דן בחיובו של סומא בנר חנוכה לדעת חכמים האומרים שהוא חייב בכל המצוות. שאלה זו תלויה בעניינה של הברכה על ראיית נר חנוכה – האם היא משקפת חיוב נוסף על ההדלקה או שהיא חלק מחיוב ההדלקה, ועד כמה חלק זה הוא בלתי ניתן להפרדה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ה' השיעור ממשיך לדון בשיטת חכמים המחייבים סומא בכל המצוות, האם סומא יכול להוציא בנר חנוכה. הלכה למעשה, סומא חייב להדליק ולברך, ואף יכול להוציא אחרים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות התלויות בארץ השיעור סוקר פנים שונים במצוות התלויות בארץ, כגון חובת ההפרשה, איסור האכילה, הפן הממוני וקדושת הפירות מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הזכרת שם ומלכות בברכה מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין ברכת הגומל השיעור דן במקרים שבהם יש לברך ברכת 'הגומל' - האם רק במקרים שנזכרו בגמרא או גם במקרים אחרים, ומהי רמת הסכנה הנדרשת כדי לברך. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין מהותה של ברכת הגומל בפוסקים מוצע במקרה של ספק לברך בלא שם ומלכות, דבר שאינו קיים בברכות אחרות. הסיבה לכך הוא שעניינה של הברכה היא הודאה, ולעניין זה יש ראיות נוספות. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות ימים טובים – חלק א' בשמחת יום טוב הקיום והמעשה מפוצלים – הקיום הוא בשמחה בלב והמעשה הוא אמצעי חיצוני. בנוסף לכך, ישנם שני דינים בשמחה – השמחה כמצווה נקודתית במסגרת היום והשמחה כמעניקה ליום את אופיו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל

עמודים