הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין הצורך בעשרה בקריאת המגילה אפשר להבין כי הצורך בעשרה הוא משום שקריאת המגילה נחשבת כ'דברים שבקדושה, אך ייתכן גם שהצורך הוא רק לשם פרסומי ניסא. לשאלה זו יכולות להיות מספר נפקא-מינות כמו הצורך בבני חיוב והדין בדיעבד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לא יראה ולא ימצא השיעור דן ביחס בין שני האיסורים 'לא יראה' ו'לא ימצא'. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין חמץ של הקדש השיעור מעלה שני צדדים של קולא בחמץ של הקדש - בגגברא, החמץ אינו שייך ליהודי; ובחפצא, ייתכן כי הקדושה הופכת את החמץ לשונה מהותית מחמץ שבידי ישראל. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שימור מצה השיעור דן בכמה פנים של דין שימור – האם השימור הוא מצווה או צורך בחפצא של המצה, האם הוא נצרך רק לכתחילה או גם בדיעבד ועוד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור המשנה אומרת שלא יוצאים ידי חובה במצה של איסור, אך הגמרא אומרת שזה רק לשיטת ר' שמעון שנדחתה מההלכה. אמנם יש לדון גם מצד 'מצווה הבאה בעברה', ומדוע הגמרא לא הזכירה אותו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר יש לדון האם בכלל נאסר גילוח הזקן בספירת העומר או רק הראש. נראה שהאיסור הוא חלק מגדרי אבלות של י"ב חודש, ולפי זה מותר להתגלח משיגערו בו חבריו. יש גם צד להתיר כיוון שהגילוח איננו עידון אלא רק מניעת צער. בערב שבת ייתכן שיש חיוב ממש בגילוח. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש יש לשאול האם האיסור להכניס את עצמו לפיקוח נפש הוא מדאורייתא או מדרבנן, אך בכל אופן הדבר שונה ממצב שבו פיקוח הנפש קיים, אך אפשר למנוע חילול שבת על ידי הכנה מראש. פיקוח נפש אינו דומה למילה, שבה אפשר לחלק בין המילה עצמה ובין מכשיריה, שכן הכול נעשה לצורך פיקוח נפש. למעשה ברור שרצוי להיערך, אך אין בכך חובה הלכתית. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ יש לדון האם יש איסור לצאת לחו"ל, וגם אם כן האם האיסור קיים גם כשדעתו לחזור. נראה כי ההיתרים ליציאה (לישא אישה, ללמוד תורה, לסחורה) הם חלק מהגדרת האיסור - האיסור הוא על מעבר באופן קבוע לחו"ל, אך יציאה זמנית וקצרה מותרת. היציאה לסחורה מותרת גם כאשר לא מדובר על הצרכים החיוניים הבסיסיים, ומכאן נראה שמותר לצאת גם לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו צורך תרבותי. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין זכויות הפרט לאור ההלכה המאמר עוסק בהגדרת ההלכה בשונה מחוק חילוני, בבחינת המערכת של "חובות" הקיימת בהלכה, למול "זכויות" הקיימות בחוק, וטווח הבחירה החופשית הנובע מכך. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם –חלק ב' השיעור מתמקד בפן ה'חיצוני' של חילול ה', שמתייחס לרושם כלפי מלכות שמיים שנוצר בעולם כתוצאה מעשים מסוימים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם – חלק א השיעור דן בתוכנה של מצוות קידוש ה' (ואיסור חילול ה'), תוכנה, חלקיה וחומרתה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין צירוף שני חצאי שיעור בשתייה נושאים בהלכה
הרב משה טרגין שיעור 1 - בחינת המקורות המקראיים לדיני השמיטה פנים רבות לה למצו?ת השמיטה. המאמר מגלה פנים אלו תוך בחינה מדוקדקת של המקראות העוסקים בשמיטה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 2 - טעמי השמיטה המאמר עוסק בטעמים השונים שניתנו למצו?ת השמיטה על ידי גדולי ישראל הראשונים. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 3 - תוספת שביעית (א) מהי תוספת שביעית? אילו מלאכות נאסרו עוד לפני תחילת השנה השביעית, ואילו נאסרו לאחר צאתה? האם תוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה, או שנאסרו בה רק מלאכות שעתידות להשפיע על הקרקע בשנת השמיטה? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 4 - תוספת שביעית (ב) לדעת רבנו תם, כל המלאכות שנאסרו בתוספת השביעית לא נאסרו אלא בגלל השפעתן על הקרקע בשביעית. המאמר דן בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע שיטה זו. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 5 - תוספת שביעית כהרחבה עיון בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע הדעה הסוברת שתוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 6 - היתר חרישת שדה אילן עד העצרת חכמים אסרו לחרוש כבר מפסח, אך התירו לחרוש בשדה אילן עד העצרת. מהו אופיו היתר זה? איזה שדה נחשב לשדה אילן? מדוע היתר זה חל גם על שדה המכילה שלושה עצים המניבים יבול רב? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 7 - הכנת דשן בשנת השמיטה אסור לדשן את האדמה, וכן אסור להוציא את הדשן מהבית ולהניחו בשדה. מהו אופיו של איסור זה? האם ההוצאה נאסרה משום מראית עין, או משום שהיא נחשבת לתחילת הדישון? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 8 - שביתת הארץ מעבר לאיסור המלאכה המוטל על האדם, האם יש ציווי על שביתת הארץ? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הסוגיות השונות, ועל רקע שיטת רבנו תם. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 9 - נושאים נבחרים בפרק השני של מסכת שביעית המאמר עוסק בנושאים הבאים: חרישת שדות עד ראש השנה, המחלוקת בעניין גיזום עצים ודין עשיית מלאכה בפירות בזמן תוספת שביעית. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 10 - סיקול שדה מאבנים בשביעית סיקול השדה בשביעית נאסר ככל עבודות האדמה, אך הוא הותר במצבים שונים. החקירה היסודית בעניין זה היא האם איסור הסיקול נובע ממראית עין, או שמא הסיקול נחשב לאחת ממלאכות השדה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 11 - סיוע לאחרים בעבודות האסורות בשמיטה בשנת השמיטה אסור למכור כלי עבודה המשמשים לעבודת קרקע לאדם שעלול לעבוד בהם, מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול". על מי נאסר הדבר? האם איסור זה נדחה מפני דרכי שלום? מה הדין כאשר גוי עובד באדמה? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 12 - אכילת פרות שביעית האם יש מצווה לאכול פירות שביעית, או שרק אסור להפסידם ולסחור בהם? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 13 - קדושת שביעית כיצד ניתן להשתמש בפירות שביעית? מהו ההבדל בין פירות אלו לבין פירות תרומה ומעשר שני? האם יש עדיפות מיוחדת לאכילת הפירות? שיעורים בנושא השמיטה

עמודים