הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין שיעור 14 - ביעור והנאה הבאים כאחד מהו הגדר של ביעור והנאה הבאים כאחד? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע מחלוקת הראשונים - האם איסור המלאכה בפירות נובע מקדושתם, או שאפשרות השימוש בפירות מחילה עליהם את איסורי קדושת השביעית. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 16 - סיכת שמן של שביעית איזה סוג של סיכה נאסר בשמן שביעית, ואיזה הותר? מה הקשר בין איסור זה לבין איסור סיכה ביום הכיפורים? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובהקבלה בין מעמד פירות השביעית לבין הקדש. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 17 - מאכל בהמה מהו מעמדם של פירות שנועדו למאכל בהמה? ייתכן שנאסר לשנות את פירות השביעית, פרט לשינויים המכינים אותם לאכילה. שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 18 - ייצוא פרות שמיטה מדוע אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ? האם איסור זה נובע מהחשש שמא לא יבערו אותם, משום החשש שמא יעשו בהם שימוש לא ראוי, או מעצם קדושתם? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 19 - האכלת גויים בפרות שביעית מדוע אסור לתת לגויים לאכול פירות שביעית? האם אנו חוששים שהגויים ינהגו בהם בצורה לא ראויה, או שמא האיסור נובע ישירות מקדושת הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 20 - איסור סחורה בפרות שביעית איסור הסחורה בפירות שביעית - האם הוא איסור עצמאי, או שהוא נובע ממצו?ת האכילה של הפירות? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 21 - הגדרת איסור סחורה האם עצם הסחורה בפירות שביעית נאסרה, או שנאסר להפיק מהם רווח כספי? שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 22 - שמיטת כספים שיעורים בנושא השמיטה
הרב משה טרגין שיעור 23 - פרוזבול שיעורים בנושא השמיטה
הרב ברוך גיגי לדון לכף זכות - מראי מקומות לשיעורו של הרב ברוך גיגי - ימי עיון חנוכה תשעח מראי מקומות לשיעורו של הרב ברוך גיגי - ימי עיון חנוכה תשעח
הרב משה ליכטנשטיין עצה הוגנת לו - מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח
רבני ותלמידי הישיבה הלכה
רבני ותלמידי הישיבה מיוחדים

עמודים