הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין מהותה של ברכת הגומל בפוסקים מוצע במקרה של ספק לברך בלא שם ומלכות, דבר שאינו קיים בברכות אחרות. הסיבה לכך הוא שעניינה של הברכה היא הודאה, ולעניין זה יש ראיות נוספות. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות ימים טובים – חלק א' בשמחת יום טוב הקיום והמעשה מפוצלים – הקיום הוא בשמחה בלב והמעשה הוא אמצעי חיצוני. בנוסף לכך, ישנם שני דינים בשמחה – השמחה כמצווה נקודתית במסגרת היום והשמחה כמעניקה ליום את אופיו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין הצורך בעשרה בקריאת המגילה אפשר להבין כי הצורך בעשרה הוא משום שקריאת המגילה נחשבת כ'דברים שבקדושה, אך ייתכן גם שהצורך הוא רק לשם פרסומי ניסא. לשאלה זו יכולות להיות מספר נפקא-מינות כמו הצורך בבני חיוב והדין בדיעבד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לא יראה ולא ימצא השיעור דן ביחס בין שני האיסורים 'לא יראה' ו'לא ימצא'. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין חמץ של הקדש השיעור מעלה שני צדדים של קולא בחמץ של הקדש - בגגברא, החמץ אינו שייך ליהודי; ובחפצא, ייתכן כי הקדושה הופכת את החמץ לשונה מהותית מחמץ שבידי ישראל. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שימור מצה השיעור דן בכמה פנים של דין שימור – האם השימור הוא מצווה או צורך בחפצא של המצה, האם הוא נצרך רק לכתחילה או גם בדיעבד ועוד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור המשנה אומרת שלא יוצאים ידי חובה במצה של איסור, אך הגמרא אומרת שזה רק לשיטת ר' שמעון שנדחתה מההלכה. אמנם יש לדון גם מצד 'מצווה הבאה בעברה', ומדוע הגמרא לא הזכירה אותו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר יש לדון האם בכלל נאסר גילוח הזקן בספירת העומר או רק הראש. נראה שהאיסור הוא חלק מגדרי אבלות של י"ב חודש, ולפי זה מותר להתגלח משיגערו בו חבריו. יש גם צד להתיר כיוון שהגילוח איננו עידון אלא רק מניעת צער. בערב שבת ייתכן שיש חיוב ממש בגילוח. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש יש לשאול האם האיסור להכניס את עצמו לפיקוח נפש הוא מדאורייתא או מדרבנן, אך בכל אופן הדבר שונה ממצב שבו פיקוח הנפש קיים, אך אפשר למנוע חילול שבת על ידי הכנה מראש. פיקוח נפש אינו דומה למילה, שבה אפשר לחלק בין המילה עצמה ובין מכשיריה, שכן הכול נעשה לצורך פיקוח נפש. למעשה ברור שרצוי להיערך, אך אין בכך חובה הלכתית. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ יש לדון האם יש איסור לצאת לחו"ל, וגם אם כן האם האיסור קיים גם כשדעתו לחזור. נראה כי ההיתרים ליציאה (לישא אישה, ללמוד תורה, לסחורה) הם חלק מהגדרת האיסור - האיסור הוא על מעבר באופן קבוע לחו"ל, אך יציאה זמנית וקצרה מותרת. היציאה לסחורה מותרת גם כאשר לא מדובר על הצרכים החיוניים הבסיסיים, ומכאן נראה שמותר לצאת גם לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו צורך תרבותי. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין זכויות הפרט לאור ההלכה המאמר עוסק בהגדרת ההלכה בשונה מחוק חילוני, בבחינת המערכת של "חובות" הקיימת בהלכה, למול "זכויות" הקיימות בחוק, וטווח הבחירה החופשית הנובע מכך. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם –חלק ב' השיעור מתמקד בפן ה'חיצוני' של חילול ה', שמתייחס לרושם כלפי מלכות שמיים שנוצר בעולם כתוצאה מעשים מסוימים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם – חלק א השיעור דן בתוכנה של מצוות קידוש ה' (ואיסור חילול ה'), תוכנה, חלקיה וחומרתה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין צירוף שני חצאי שיעור בשתייה נושאים בהלכה
הרב יעקב מדן הקדמה - משה קיבל תורה מסיני קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן מיהושע לזקנים, לנביאים ולאנשי כנסת הגדולה קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן מי היו אנשי כנסת הגדולה קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן אנשי כנסת הגדולה (ב) קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן אנשי כנסת הגדולה (ג) קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן אנשי כנסת הגדולה (ד) קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן שיעור1 – "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" ענייני העולם הבא לא נמצאים בתורה שבכתב, וכך גם עניינים נוספים. הוכחות לקיומה של תורה שבעל פה, ולמסירתה ליהושע בנון, מתוך סיפור עלייתו של משה השמיים ל40 יום, והעברת התורה בהמשך ליהושע, וכן מתוך דברי ה' ליהושע, ומתוך מצוות ספירת העומר, ואופן קיומה לאחר מות משה רבנו. קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן שיעור 2 – מיהושע לזקנים, לנביאים, ולאנשי כנסת הגדולה תקופת הזקנים, לאורך ספר שופטים, וסיומה בימי עלי. תחילת תקופת הנביאים בימי שמואל. היחס שבין הנביאים לזקנים, ומקומם של הנביאים כמקבלי תורה שבעל פה, בנפרד מעובדת נבואתם. אנשי כנסת הגדולה – התקופה שבה היו, לאור שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה. קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן שיעור 3 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 2 התיארוך ההיסטורי של משך תקופת אנשי כנסת הגדולה, על פי הנצרות ועל פי היהדות, והקשיים בתיארוך הנוצרי. אנשי כנסת הגדולה כדור ביניים, בתקופת בניית הבית השני, המרכזים את העם יחד עם עזרא ונחמיה, מלמדים תורה, ומתקנים תקנות [הפקר בית דין הפקר, וחרמות], ובכך שומרים על העם מהתבוללות. קש"ת - שלשלת ההלכה
הרב יעקב מדן שיעור 4 – אנשי כנסת הגדולה – חלק 3 ממפעליהם של אנשי כנסת הגדולה – מעמד האמנה, כריתת ברית מחודשת של עם ישראל עם הקב`ה, תוכנו, ומשמעותו, בהשוואה למעמד הר סיני [`מודעה רבה` מול `הדור קבלוה`]. הסייגים שקבעו לעם – מסחר בשבת. קריאת שמע ישראל בלילות, שמיטת כספים, עבדים, ואדמה. קש"ת - שלשלת ההלכה

עמודים