הלכות מדינה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון שיעור 18 - זכויות יוצרים (א) האם ההלכה מגינה על זכויות יוצרים? בשיעור זה נדונו כמה מקורות להכרה בזכויות יוצרים בהלכה: דין יורד לאומנות חבירו, חיוב הנאה מצד "זה נהנה וזה חסר" או הגבלות שונות על הקניין. שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 19 - זכויות יוצרים (ב) האם ההלכה מגינה על זכויות יוצרים? בשיעור זה נבחן שלוש דרכים להרחיב את ההלכה, כדי לאפשר הכרה בזכויות יוצרים (בהנחה שהן אינן מוגנות): דינא דמלכותא דינא, מנהג האומנים ותקנות חכמים. שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 20 - שביתה האם מותר לעובדים לשבות? התשובה ההלכתית לשאלה זו עומדת על שלוש רגליים: זכותו של פועל לחזור בו מההסכם, יכולת בני אומנות להתקין תקנות, ויכולת הציבור בעיר לתקן תקנות ציבור. האם יש מעמד מיוחד לשביתת מורים המלמדים תורה? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 21 - חליבה בשבת האם מותר לחלוב פרות בשבת? כיצד התמודד המשק העברי המתחדש עם איסור החליבה? האם מכונת החליבה המודרנית עשויה לפתור בעיה זו? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 22 - השתלת איברים האם ההלכה מצדדת בתרומת איברים להשתלה? כיצד קובעים את רגע המוות - לפי המוות המוחי, הפסקת הנשימה או הפסקת פעולת הלב? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 23 - המתות חסד האם מותר לבצע המתות חסד באנשים החולים במחלות ממאירות? באופן עקרוני, גוסס נחשב כחי ואסור להורגו, אך במקרא מצאנו ששאול המלך ביקש מנער עמלקי להכותו ולהורגו. האם יש הבדל בין מניעת טיפול להארכת חיים לבין המתה בידיים? האם מותר לחולה להתפלל שימות? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 24 - ניתוחי מתים נתיחת מתים כרוכה בכמה בעיות הלכתיות: ניוול המת, הנאה מגופת המת, איסור הלנת המת וחובת הקבורה. שאלת היתר הנתיחה קשורה לכמה שאלות הלכתיות קרובות: האם כל פיקוח נפש מתיר איסורי תורה, או רק פיקוח נפש של חולה הנמצא בפנינו? האם יש הבחנה בין גדרי פיקוח נפש במדינת ישראל לבין אותם גדרים בגולה? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 25 - ניסויים רפואיים האם מותר לערוך ניסויים רפואיים בבעלי חיים? מהם גדרי איסור צער בעלי חיים? האם מותר לאדם להסכים שיערכו בו ניסוי רפואי, אם ניסוי זה עשוי להאריך את חייו? האם מותר לאדם לסכן עצמו לשם הצלת חבירו, או לסכן חיי שעה למען סיכוי לחיי עולם? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 26 - הלכות מדינה כתחום עצמאי האם הלכות מדינה קובעות לעצמן מקום כתחום הלכתי עצמאי, או שמא הן נגזרות מההלכות הרגילות, הנוגעות לאנשים פרטיים? כמה מאפיינים של הלכות מדינה תומכים בדעה הראשונה: גמישות מיוחדת, המשקל הניתן לכל ספק פיקוח נפש, האחריות המערכתית ועוד. שיעורים בהלכות מדינה
הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת שדה לצמיתות האם הפסוק העוסק במכירת שדה לצמיתות מביע איסור או קביעת מציאות? מה הדין אם הן המוכר והן הקונה התנו שמכירת הקרקע תהיה לעולם?
הרב אהרן ליכטנשטיין לפני עיוור לא תתן מכשול האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר?

עמודים