הלכות מדינה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט התכלת בזמן הזה כידוע, בשנים האחרונות שב והתגלה הצבע המקורי שבו השתמשו לצביעת ציציות בתכלת. מהו מעמדה ההלכתי של `תכלת` זו? האם חובה ללבוש ציצית עם תכלת? האם מותר כיום, לאחר שהתכלת התגלתה, ללבוש ציציות עם חוטי לבן בלבד? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט האם יש מצווה להקים מדינה? כיצד רואה ההלכה את הקמת המדינה: כמצווה, כאיסור או כרשות? ואם זוהי רשות - האם ההלכה מתייחסת אליה בחיוב או בשלילה? מהם היסודות ההלכתיים העשויים לשמש כמקור לחובה להקים בימינו מדינה? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט פדיון גופות חיילים חטופות האם מותר לערוך עסקאות חילופי שבויים, ולהחליף גופות של שבויי צה`ל המתים תמורת שחרור אסירים ורוצחים? האם השיקול של קידוש השם - 'להראות לכולם' כיצד עם ישראל נוהג בשבוייו - הוא בעל ערך הלכתי? האם למדינה יש אחריות כלפי חייליה שמתו? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט שחרור שבויים וחטופים כידוע, המשנה אוסרת לפדות שבויים יתר על כדי דמיהן. האם דין זה, הנוגע להלכות פדיון שבויים, חל גם בימינו, על עסקאות חילופי שבויים שהמדינה מבצעת? באיזה מחיר מותר לפדות חיילים שבויים? האם למדינה יש אחריות הלכתית כלפי חייליה? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט חסינות חברי כנסת האם לנבחרי הציבור עומדת לפי ההלכה חסינות מפני הליכים פליליים? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט מינוי פסולים לתפקידים ציבוריים האם מותר למנות נשים כחברות כנסת, ראש ממשלה או נשיא? האם מותר למנות גרים ונכרים לתפקידים אלו? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט מלחמת רשות מהם דיניה המיוחדים של המלחמה? כיצד הותר לצאת למלחמת רשות, והלא היא מכניסה את החיילים בסכנת נפשות, ולא נועדה להציל נפשות אחרות? מה פשר ההיתר `עד רדתה`, המרחיב את גדרי פיקוח הנפש במלחמה אל מעבר לגדרים הרגילים? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט גדרי פיקוח נפש (ח"ב) מהם דיני פיקוח נפש של מדינה או קהילה, ומהם גדרי פיקוח הנפש הזה? האם רק פיקוח נפש של חולה המצוי בפנינו מתיר איסורי תורה? מהם `מכשירי פיקוח נפש`? שאלות אלו נדונו בפוסקים בהקשרים שונים: נתיחת גופות, שירות במוסד או בשב`כ, הפעלת משטרה בשבת, ועוד. קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט גדרי פיקוח נפש (ח"א) מהו ההבדל בין ספק פיקוח נפש של יחיד ושל רבים? מהם גדרי פיקוח נפש - כלומר, איזה מצב נחשב לפיקוח נפש, ומהם דיני פיקוח נפש - כלומר, מה מותר לעשות במצב של פיקוח נפש? האם כל ספק רחוק נחשב לפיקוח נפש? האם פיקוח נפש ציבורי דוחה את שלוש העבירות החמורות? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט איסור ערכאות האם בתי המשפט של מדינת ישראל נחשבים ל`ערכאות`, שאסור להידיין בפניהם? באילו תחומים של המשפט מותר לפנות לבית משפט? כיצד ינהג אדם הנתבע לבית משפט? האם מותר לשמש כעורך דין או כשופט? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט דינא דמלכותא דינא כלל הלכתי ידוע קובע כי `דינא דמלכותא דינא` - כלומר, דין המלך דין. מהם גדריו של דין זה? האם הוא חל רק על חוקי המלך, או גם על הלכות שקובע בית המשפט? האם בכל תחומי ההלכה נאמר `דינא דמלכותא דינא`? ומה דינו של חוק הסותר את דין התורה? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש האם חובה לקרוע כיום כאשר רואים את ירושלים העתיקה, את ערי יהודה החרבות או את מקום המקדש? האם חיוב הקריעה השתנה בעקבות שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב עזרא ביק מצוות המלוכה הרמב`ם פותח את הלכות מלכים במצווה למנות מלך. בשיעור זה נבחן את הדעות השונות בדבר השלטוו הרצוי על פי התורה - האם התורה כלל מצווה על מערכת שלטונית מסוימת? אם אכן ישנו ציווי שכזו, האם האופציה המלוכנית היא האופציה היחידה? כיצד משתלב בדיון זה דין ירושה בשררה? קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק הכתרת המלך על ידי העם מה כוללת המצווה למנות מלך, הרי המלכות עצמה עוברת בירושה? בדברי ספר החינוך אנו מוצאים כי משמעותה המעשית של המצווה היא קבלת המלך על ידי העם, ולנהוג בו כמנהג המלכים. המשמעות של הלכה זו היא שמעבר לכך שבן המלך הוא מלך פוטנציאלי הרי שאנו זקוקים גם להמלכה בפועל. ייתכן שעקרון זה קשור גם לחלוקה שהוצגה בשיעור הקודם, בין הקמת משטר ישראלי לבין החיוב שמשטר זה יהיה דווקא משטר מלוכני. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק מלכי ישראל ומלכי בית דוד מהו היחס בין השושלת המובטחת של מלכי בית דוד לבין מלכי ישראל שמלכו בזמן הבית הראשון וכן בזמן הבית השני? בשיעור זה נדון בשתי גישות עיקריות בענין זה: גישת הרמב`ם וגישת הרמב`ן. הרמב`ן טוען כי מן התורה שייכת המלכות לשבט יהודה בלבד, ומלכי ישראל בימי הבית הראשון מלכו כהוראת שעה של הנביא, ואילו מלכי בית חשמונאי אכן חטאו במולכם. לדעת הרמב`ם, רק הכתרתו של דוד כמלך העניקה לו ולזרעו את המלכות, אך באופן זמני תיתכן גם מלכות של מלכי ישראל. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק משיחת המלך בשמן המשחה הרמב`ם פוסק כי מלכי בית דוד נמשחים בשמן המשחה. מהו היחס בין משיחה זו לבין משיחת כהן גדול בשמן המשחה? מדוע מלך בן מלך אינו נמשח ואילו כהן בן כהן חייב להימשח? מה דינם של מלכי ישראל לגבי משיחה זו, האם הם נמשחים בשמן משחת קודש או שמא בשמן אפרסמון? בחינת השאלות הללו מחזירה אותנו לחלוקה היסודית שבין המלכות שנמסרה לבית דוד כמייצגי הקב`ה, לבין הממשל שנועד להסדרת חיי עם ישראל בארצו. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק וכסף וזהב לא ירבה המלך נצטווה שלא להרבות נשים, סוסים וכסף וזהב. מהו יסוד איסורים אלו - האם מטרת האיסורים הללו לפעול על אישיותו של המלך ולמנוע ממנו גאווה וסטייה מיראת שמיים, או שמא מדובר באיסורים שמכוונים להקטנת כוחו הפוליטי של המלך? ייתכן כי שאלה זו קשורה למחלוקת הר`ן והרמב`ם האם איסור ריבוי הכסף מכוון לכל מקור רווח של המלך או שמדובר רק באיסור הטלת מס גבוה על תושבי הממלכה. בסוף השיעור ננסה לעמוד בקצרה על נפקא מינות נוספות לחקירה זו. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק פרטיותו של מלך ישראל ומטרת מצוות המלוכה מלך ישראל מצווה על נשיאת ספר תורה לכל מקום. בנוסף, הרמב`ם פוסק כי אסור לו להשתכר ולהיות מצוי אצל אשתו, והוא מנמק זאת בכך שכל זמנו צריך להיות מוקדש לצרכי ישראל וללימוד תורה. קביעה זו מובילה לכך שלמלך אין כלל חיים פרטיים. בהמשך השיעור נדון האם הלכה זו נוגעת דווקא למלך המשוח או שמא לכל מנהיג בישראל. בסיום השיעור נקדיש דיון לשאלה על מה מופקדת המלוכה בישראל, ומדוע מצווים אנו להקים עלינו מלך. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק מלחמת מצווה ומלחמת רשות פרק ה' בהלכות מלכים עובר לעסוק בדיני מלחמה. מהו ההבדל בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות? עיון בסוגייה וברמב`ם מגלה לנו כי ההבדל אינו ברמת החשיבות של המלחמות אלא בשאלה האם המלחמה זקוקה לאישור לפני שניתן יהיה לכפות את העם להשתתף בה - מלחמת מצווה אינה זקוקה לאישור כיוון שהקב`ה ציווה עליה ואילו מלחמת הרשות מחייבת הסכמת הסהנדרין. הבנה זו שופכת אור גם על גדרי מלחמת רשות ומצווה ועל שאלות נוספות. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק מלחמות מצווה: ז' עממים ועמלק הרמב`ם מונה שלוש מלחמות כמלחמות מצווה: עזרת ישראל מיד צר, מלחמת עמלק ומלחמת ז' עממים. ישנם כמה הבדלים הלכתיים בין מלחמת עמלק לבין מלחמת ז' עממים: במלחמת עמלק המלך הוא זה שמצווה להילחם, ואילו במלחמת ז' עממים כל יחיד מצווה להרוג אדם מז' עממים. הבדל נוסף הוא ביחס לאפשרות קיומו של עמלק בזמן הזה, משא`כ בז' עממים - שכבר אבד זכרם. ייתכן שהבדלים אלו משקפים הבחנה יסודית בין המלחמות - מלחמת עמלק היא מלחמה ברוע הכללי המוטלת על מלכות ישראל, ואילו מלחמת ז' עממים הינה פועל יוצא של מצוות כיבוש הארץ. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק בני נח וגר תושב בפרק ט' מהלכות מלכים עוסק הרמב`ם בז' מצוות בני נח ובגדרי גר תושב. האם היהדות מצווה על כפיית הגויים לקבל עליהם ז' מצוות בני נח? מהו היחס בין בן נח כשר לבין גר תושב? ייתכן כי המפתח לשאלות הללו נעוץ בהבחנה שבין גר תושב, שהוא עובר מקצת גירות ושייך באופן עקרוני לדת משה, לבין בני נח, שאינם שייכים בתורה כלל, ומצווים על ז' מצוות בסיסיות. קש"ת - הלכות מלכים
הרב עזרא ביק מלכות ה' בעולם בהקדמת הרמב`ם להלכות ז' מצוות בני נח, הוא מפרט את הרקע ההיסטורי למצוות אלו - אדם נצטווה בשש מצוות, נח במצווה אחת, אברהם תיקן שחרית וכדומה. נדמה שמשמעות הסקירה ההיסטורית הזו היא שזיקת האדם אל הקב`ה, מאז ראשית ההיסטוריה היא דרך קיום מצוות, והתורה והמצוות אינם רק נחלת עם ישראל. הקביעה הזו מסבירה את תפקידו של מלך המשיח כפי שהוא מופיע בסוף הלכות מלכים - המלכת הקב`ה על כל העולם, וידיעת הקב`ה על ידי כל האנושות כולה. קש"ת - הלכות מלכים