הלכות שבת (1)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור 25 - הטמנה (4) - הולדת חום מה דינו של חימום דבר קר על ידי דבר חם - האם חימום כזה כרוך באיסור בישול או באיסור הטמנה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 26 - הטמנה (5) - החזרה, החלפה והוספת להטמנה השיעור דן במחלוקת ת"ק ורשב"י בענין החלפה והוספה בהטמנה בשאלת דיעבד ומלכתחילה. הוא דן בשאלה האם יש הטמנה אם חוזר וטומן תבשיל שנתגלה ובשאלה באילו תנאים ניתן להחזיר קדרה להטמנה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בגדרי שהייה והטמנה בשיטת רש"י שיעור האחרון בשנה זו. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 27 - זורע השיעור עוסק בגדרי מלאכת זורע, בתולדות המלאכה, בדינו של זורע במים, ובזריעה ונטיעה בעציצים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 28 - חורש השיעור עוסק בהבנות הראשונים בהגדרת מלאכת חורש. כמו כן נידונה שאלה חרישה באמצעות מחרשה וטרקטור ומחלוקת האחרונים בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 29 - קוצר (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת קוצר, בסוגיית "זומר וצריך לעצים", ובשאלה של קוצר בנוגע לגידולי קרקע. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 30 - קוצר (2) השיעור עוסק בסוגיית עציץ נקוב ושאינו נקוב ובשאלות הנספחות לסוגיות אלו. כמו כן, נידון האיסור להשתמש 'במחובר' בשבת ולרכב על בהמה בשל כך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 31 - מעמר (1) השיעור פותח בשאלה איזו פעולה בדיוק באיסוף התבואה נחשבת מעמר. לאחר מכן נידונה השאלה של מעמר בגידולי קרקע. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 32 - מעמר (2) השיעור מתמקד בשיטת הרמב"ם במלאכת מעמר ובפרשנויות השונות שניתנו לה. כמו כן, מובאת פסיקת השו"ע והאחרונים בשאלות שהועלו בשני השיעורים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 33 - מלאכות הברירה - מבוא השיעור מתמודד עם השאלה מדוע יש צורך בשלוש מלאכות הברירה: זורה, בורר ומרקד, ומה בדיוק קו הגבול המבחין ומפריד ביניהן. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 34 - זורה השיעור דן במלאכת זורה ובמחלוקת האחרונים במהותה וביחסה למלאכת בורר. סוגיית "זורה ורוח מסייעתו" נידונת באריכות על השלכותיה, בנוסף לשיטת הירושלמי בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 35 - בורר (1) השיעור דן בחקירה האם מוקד מלאכת בורר הוא בפעולה או בתוצאה. כמו כן, מועלית שאלת שיעור האיסור וכיצד מודדים אותו, בזיקה למקרה של זבוב שנפל למרק. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 36 - בורר (2) השיעור מתמקד בשאלה האם ומתי יש איסור ברירה בין שני מיני אוכלים ולבסוף האם יש איסור ברירה במין אחד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 37 - בורר (3) מה הם התנאים להתיר ברירה? הדבר תלוי במחלוקת הראשונים. השיעור עוסק בשיטת רמב"ן מחד ורש"י ותוספות מאידך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 38 - בורר (4) השיעור מביא דעות החולקות על הבנת רבינו חננאל בסוגיית היתרי ברירה ומציעות היתרים נוספים. לבסוף מובאת פסיקת ההלכה בעניין שלושת היתרי הברירה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 39 - בורר (5) השיעור מברר את הגדרת שניים מתוך שלושת היתרי הברירה: לאלתר ואוכל מתוך פסולת. מחלוקות הראשונים והפסיקה בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 40 - בורר (6) השיעור ממשיך ומברר את הגדרת היתרי הברירה והפעם השלישי: ביד ולא בכלי. מהי ברירה בכלי? נידונות גם שאלות נוספות בדיני ברירה בעל משמעות הלכתית אקטואלית. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 41 - דש (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת דש: רש"י מול שאר הראשונים. הרב מראה כי ישנם שני סוגים של מלאכת דש. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 42 - דש (2) השיעור עוסק בכלל העקרוני "אין דישה אלא בגידולי קרקע" ובהבנות השונות שנאמרו בו. כמו כן, מובאת פסיקת ההלכה בסוגיית חולב. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 43 - דש (3) השיעור עוסק בשאלה האם יש איסור לקלף פירות בשבת. לשם כך נידונה השאלה מה היחס בין מלאכת בורר ודש, לעניין היתר "לאלתר" למשל. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 44 - דש (4) השיעור עוסק בדין סחיטת פירות בשבת. סחיטת פירות נידונה כתולדת דש, ומתוך כך מתבארת ההבחנה בין סוגי הפירות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 45 - דש (5) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות, תוך עיסוק בשתי שאלות עיקריות: סחיטת כבשים ושלקות, וסחיטת משקה ההולך לאיבוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 46 - דש (6) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות ונידונים בו השלמת עניינים נוספים בעניין זה: סחיטת פירות לתוך אוכלים ודין סחיטת פירות בוסר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 47 - דש (7) בשיעור זה נידונים היבטים נוספים במלאכת דש: סחיטת לימונים, חליבה בשבת, וחליבה לתוך אוכל. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 48 - דש (8) בשיעור זה מושלם הדיון במלאכת דש. השיעור דן בשלושה נושאים: ריסוק חלות דבש, ריסוק שלג וברד ודינו של החובל בבהמה, חיה ועוף. שיעורים בהלכות שבת

עמודים