הלכות שבת (2)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי בונה (א) מה נכלל בהגדרת מלאכת בונה? האם כל יפוי של הבנין נאסר גם כן? האם גם הבונה משהו בלבד נאסר? מה ניתן ללמוד ממלאכת מגבן על הכלול באיסור בונה? מהו פסק ההלכה בסוגיה זו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ב) - נדבכי בניין, והמשך גדרי בונה האם ניתן להתחייב על בניית בנין ללא טיט? האם סיתות אבנים הינו חלק מאיסור בונה? מה דין העושה חלון בבית? האם חייב על כך משום מכה בפטיש? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ג) – בונה באדם האם ניתן לדבר על איסור בונה בפעולות הנעשות בגוף האדם? מה הקשר בין קליעת צמות לאיסור בונה? האם ישנו הבדל אם אישה קולעת לעצמה או שחברתה קולעת לה את שערה? מה דין סלסול הפירות בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ד) – בונה באדם שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ה) – המשך בניין לשעה ובניין המתקיים בשיעור הקודם עסקנו בהרחבה בבניין שמצד עצמו הוא מתקיים, אלא שיש תוכניות לפרקו, אם יש לחייב עליו בשבת או לא, ובשיעור זה נבחן נקודה זו מזוית נוספת. מה דין הכנת קוביות קרח והנחת שינים תותבות בשבת? האם יש בכך איסור בונה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ו) – בנין בכלים האם יש איסור בנין בכלים? האם בכך נחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה? לדעת רש`י ודעימיה אכן אין בניין בכלים, מהו היקף קביעה זו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ז) – בנין בכלים בשיעור זה נבחן את שיטות הראשונים הסוברים שישנם מצבים בהם יש בנין בכלים. מהם מצבים אלו? האם דווקא בבנין גמור? האם דוקא תיקון כלי מותר ועשיית כלי מעיקרו נאסרה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ח) – בנין בכלים מהו היחס בין בנין בכלים לאיסור מכה בפטיש? האם החילוק הוא בין עשית כלי מחלק אחד או ממספר חלקים? האם הדבר תלוי בדרך עשיית הכלי? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ט) – אוהל מהם גדרי עשיית אוהל האסור מדאורייתא ומדרבנן? האם האיסור הוא בעשיית הבמנה או בעשיית הצל? האם הדגש הינו על עשיית הגג או גם בעשיית המחיצות? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י) – עשיית מחיצות בשבת - שיטת רש"י עמדת רש`י היא שאין איסור אוהל אלא בעשיית גג ולא בעשיית מחיצות. כיצד מתיישבת שיטה זו עם סוגיות אחרות המדגישות את האיסור בעשיית הדפנות? האם יש חילוק בין מחיצה הנעשית סתם, למחיצה הנעשית כחלק מבנין? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י) – עשיית מחיצות בשבת - שיטת התוספות התוס' סוברים שאיסור עשיית אוהל שייך גם במחיצות ולא רק בגג. לדבריהם, עשיית מחיצה נחשבת כתוספת אוהל עראי המותרת בשבת, אלא אם המחיצה עשוייה להתיר, שיש לאסור עשייתה. מהם גדרי מחיצה המתרת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (יא) – טפח פרוס וחוט משיחה מהו דין טפח פרוס וחוט משיחה? מהו היחס בין הדינים? כיצד טפח פרוס או חוט משיחה מתירים עשיית המחיצה כולה בשבת? האם על הטפח צריך להיות שם מחיצה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י"ב) – גדרי אוהל עראי ואוהל קבע מהו הגדר של אוהל עראי? מה מבדיל בינו לבין אוהל קבע? האם ישנה דרישה לרוחב טפח בגג האוהל? מה דין אוהל שאין בגגו טפח אך עשאו לקבע? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (י"ג) – אוהל בשיעורים עד כה, עסקנו באוהלי קבע ועראי העשויים לצל. אולם, חז`ל גזרו גם על העמדת מבנים וצורות הדומות לאוהל אף שאינן עשויות לצל. מהם הגדרים המדוייקים של איסור זה? מתי נאסרה עשיית כסא טרסקל? מתי יש לחשוש משום אוהל בחבישת כובע? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (ט"ו) – דיון בשאלות פרטניות בענייני אוהל שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  (ג) - כדרך שהאומנין עושין שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ד) - עשיית כלי תיקון מנא שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  – תיקון מנא (ב') שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ו')  – עשיית פתח בשבת שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ז')  - מכה בפטיש מדרבנן שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ח') - תיקונים הלכתיים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ט') - האם יש מקום להתיר הפרשת תרומות ומעשרות בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (י') - טבילת כלים חדשים והגעלתם בשבת ויום טוב שיעורים בהלכות שבת

עמודים