הלכות שבת (3)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מלאכת מפשיט – חלק א' בשיעור זה נתחיל את העיסוק במלאכת המפשיט. גדר המלאכה, כך נראה, הוא בהכנה לשימוש העור לתעשייה. לאור יסוד זה, וסוגיית הגמרא הדנה בהיתר חכמים להפשיט את הקרבן בשבת, נדון בדבר שאינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה, במלאכת מפשיט. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (א') - הבערה ללאו יצאה או לחלק בתורה נאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ונחלקו התנאים בסיבה לייחוד פסוק בפני עצמו למלאכת מבעיר: לדעת רבי יוסי הבערה ללאו יצאה, היינו שהכתוב בא להמעיט מחומרת מלאכת מבעיר ולהעמידה על איסור לאו בלבד, ולא כרת או סקילה. לדעת רבי נתן, לעומת זאת, הבערה לחלק יצאה, היינו שהכתוב, על ידי מלאכת מבעיר, לימד אותנו שניתן לחייב על כל מלאכה בפני עצמה. בשיעור נעסוק בשאלה האם יש השלכה למחלוקת זו על דיני "נר של אבטלה" ביום טוב, הבערת אש ללא צורך. בנוסף, נדון האם יש מקום להקל גם בנר של יום הכיפורים. שיעורים בהלכות שבת

עמודים