המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי ברכת כהנים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצות שמחה בשבת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות ציצית המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מחלוקת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי טהרה וטומאה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי קללה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ירושה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי הפרת נדרים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב משה טרגין האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תלמוד גדול או מעשה גדול מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצווה הבאה בעבירה הראשונים נחלקו האם פסול `מצווה הבאה בעבירה` הוא דאורייתא או דרבנן. מהירושלמי עולה שהבעיה במצווה כזו אינה במעשה המצווה, אלא בחפץ שנעשות בו המצווה והעבירה. להבנה זו השלכות על אופי הפסול: הוא יחול רק על מצוות שיש בהן חשיבות לחפצא של המצווה, כמו לולב, ולא כאשר החפץ אינו חשוב, כמו בקריעת בגד של אָבל או בשמיעת קול השופר (להבנת הרמב`ם). הראב`ד מציג הבנה אחרת, שלפיה הפגם נעוץ במעשה, ולא בחפצא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין חטא כדי שיזכה חברך האם מותר לאדם לעבור על איסור קל כדי להציל את חבירו מעבירה על איסור חמור? התוספות (בסוגיית `רדיית הפת`) מציעים שתי מערכות של קריטריונים לפסיקה בשאלה זו. נראה, ששתי המערכות הללו משקפות שתי נקודות מבט שונות על טיב החובה למנוע את ביצוע העבירה החמורה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ב) - חצי שיעור במעשים אסורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ג) - הגדרת האיסור וסיווגו מתודולוגיה
הרב משה טרגין בעניין הידור מצווה השיעור עוסק בחיוב להדר במצוות: האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם זהו חיוב לכתחילה בלבד, או שיש לו גם פן המעכב בדיעבד? מהו אופיו של חיוב זה: הוספת יופי וכבוד, או קיום מעולה יותר של המצווה?
הרב בנימין תבורי מעמד הקטן במצוות ואיסורים
הרב משה טרגין זריזין מקדימין למצוות
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות לאו ליהנות ניתנו
הרב אהרן ליכטנשטיין כבוד הבריות השיעור עוסק במושג כבוד הבריות, המוזכר בגמרא בהקשרים שונים: השבת אבדה, היטמאות כהן, שעטנז ועוד. אילו איסורים יכול עיקרון כבוד הבריות לדחות?
הרב יוסף צבי רימון אפיקומן ותנאי במצוות מדוע אנו אוכלים אפיקומן? איזו מהמצות שאנו אוכלים בליל הסדר היא מצת המצווה? עד מתי ניתן לאכול אפיקומן? האם ניתן להתנות על המצוות - לומר שבתנאי מסויים קיימנו את המצווה, ובתנאי אחר - לא קיימנו אותה?
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות שבין אדם לחבירו האם יש משמעות מהותית להבחנה בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, או שסיווג זה הוא טכני בלבד?

עמודים