המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי ברכת כהנים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצות שמחה בשבת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות ציצית המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מחלוקת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי טהרה וטומאה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי קללה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ירושה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי הפרת נדרים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב משה טרגין האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תלמוד גדול או מעשה גדול מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצווה הבאה בעבירה הראשונים נחלקו האם פסול `מצווה הבאה בעבירה` הוא דאורייתא או דרבנן. מהירושלמי עולה שהבעיה במצווה כזו אינה במעשה המצווה, אלא בחפץ שנעשות בו המצווה והעבירה. להבנה זו השלכות על אופי הפסול: הוא יחול רק על מצוות שיש בהן חשיבות לחפצא של המצווה, כמו לולב, ולא כאשר החפץ אינו חשוב, כמו בקריעת בגד של אָבל או בשמיעת קול השופר (להבנת הרמב`ם). הראב`ד מציג הבנה אחרת, שלפיה הפגם נעוץ במעשה, ולא בחפצא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין חטא כדי שיזכה חברך האם מותר לאדם לעבור על איסור קל כדי להציל את חבירו מעבירה על איסור חמור? התוספות (בסוגיית `רדיית הפת`) מציעים שתי מערכות של קריטריונים לפסיקה בשאלה זו. נראה, ששתי המערכות הללו משקפות שתי נקודות מבט שונות על טיב החובה למנוע את ביצוע העבירה החמורה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ב) - חצי שיעור במעשים אסורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ג) - הגדרת האיסור וסיווגו מתודולוגיה
הרב בנימין תבורי קדושת ירושלים קדושתה של ירושלים וחשיבותה נובעת מכמה גורמים: הימצאות בית המקדש בקרבה, קיום מלכות בית דוד ועוד. בשיעור זה ננסה לבחון את המשמעויות ההלכתיות של השפעת קדושת בית המקדש ומלכות בית דוד על קדושתה ההלכתית של ירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי אבלות ישנה ואבלות חדשה בהלכה, מכונה האבלות על חורבן הבית כאבלות ישנה, ואילו אבלות על פטירתו של קרוב קרויה אבלות חדשה. בשיעור זה ננסה לבחון את ההבדלים הרעיוניים וההלכתיים בין שני סוגי האבלות הללו. בנוסף, נבחן האם יש מקום להקביל בין הזמנים המוכרים לנו במסגרת הלכות ימי בין המצרים - שלושת השבועות, תשעת הימים ותשעה באב - לבין ימי השבעה, השלושים וי`ב חודש, והאם ישנן נפקא מינות הלכתיות להשוואות הללו. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ברכת הרואה בנר חנוכה בגמרא נאמר כי הרואה נר חנוכה צריך לברך ברכת שעשה ניסים. מהו אופיה של ברכה זו: האם מדובר בברכת המצוות או שמא זו ברכה מיוחדת שנתקנה לראיית נר חנוכה, או אולי מדובר בברכה על עיצומו של יום? שאלות אלו עומדות ביסוד כמה מחלוקות בראשונים באשר לשאלה מיהו המברך את ברכת הרואה, ומהו סדר ברכות נר חנוכה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי קדושת המקדש וירושלים הרמב`ם סבור שבניגוד לקדושת הארץ, שבה קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, הרי שקדושת ירושלים קידשה גם לעתיד לבוא, כיוון שהיא נובעת מן השכינה שאינה בטלה לעולם. מהו ההבדל היסודי בין קדושת הארץ לקדושת ירושלים? ייתכן שמדובר בשני סוגים של קדושה - קדושת העפר לעומת קדושת המקום. לפי זה יש מקום להסביר מדוע אין חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא בירושלים, וכן יש לדון בקדושת הגגות בירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי יום הכיפורים האם המצוה ליטהר ברגל הינה מדאורייתא או שמדובר באסמכתא בלבד? מהו היחס בין מצות הטבילה לחיוב העלייה לרגל? שאלה זו משפיעה על תוקף מצוות הטהרה כשאין בית המקדש קיים וכן על חיוב הטהרה בראש השנה וביום הכיפורים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מקרא מגילה בלילה וביום כאשר ישנה אפשרות לבחור בין קריאת המגילה בלילה לבין קריאתה ביום - מה עדיף? תוס' סבורים שעיקר קריאת המגילה היא הקריאה שביום. ייתכנו כמה השלכות לקביעה זו - בני הכפרים המקדימים את קריאתם; ברכת שהחיינו על קריאת היום; אמירת על הניסים בליל פורים. אולם, ייתכן ששאלת הבחירה בין שתי האפשרויות אינה תלויה רק בדיון מהי הקריאה המרכזית בפורים, אלא גם בדיון כללי ביחס שבין הכלל `מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה`, ובין העדפת מצווה מהודרת ומשובחת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי בית הבחירה מהי מטרת מצוות בנין בית המקדש? מעיון בדברי הרמב`ם עולה כי ישנן שתי הלכות שונות במצווה זו: הלכה אחת עוסקת בבית הקרבת קרבנות, ואילו מטרה שנייה היא בנין בית לשכינת הקב`ה. נפקא מינות שונות בין שני הפנים הללו עולות בכמה הקשרים: הצורך במלכות ובהכרתת זרע עמלק כהקדמה לבנין המקדש; מצוות עלייה לרגל; איסור הבמות; הקמת בית הבחירה בזמן הזה, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית

עמודים