המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי קדושת ישראל עיקרון יסודי קובע כי כל קדושה נובעת מחיבור למקור הקדושה, כלומר לקב`ה. לאור זאת, ניתן להניח כי קדושת עם ישראל נובעת מהיותם עבדי ה' בגופם. יסוד זה בא לידי ביטוי בכמה סוגיות הלכתיות: קבלת גרים, איסור חבלה, דין אין אדם משים עצמו רשע, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת בראש השנה שחל בשבת איננו תוקעים בשופר. בשיעור זה ננסה להבין מהי הסיבה לכך, האם מדובר בגזירת חכמים, או שמא ישנה חלוקה עקרונית בין ראש השנה שחל בשבת לבין ראש השנה החל באחד מימות השבוע. עוד נבחן מדוע במקדש תוקעים גם בראש השנה שחל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוַת סיפור יציאת מצרים מהם ההבדלים ההלכתיים בין מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום לבין המצוה המיוחדת לליל הסדר - מצות סיפור יציאת מצרים? בשיעור זה נעמוד על שלושה הבדלים: ראשית, בסיפור ישנה משמעות לאורך, ולכן `כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח`, בניגוד לזכירה הנקודתית. שנית, הסיפור מתאפיין בעלילה מסודרת, ולכן נקבעה ההלכה של `מתחיל בגנות ומסיים בשבח`. לבסוף, ייתכן שחלק ממצות סיפור יציאת מצרים היא לימוד הלכות הפסח בליל הסדר, דבר אשר בוודאי אינו שייך למצות הזכירה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי החיוב לציית לחכמים חז`ל למדו מן הפסוק `שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך` כי מצווה לשמוע בקול חכמים. בשיעור זה נעסוק בשאלה מהו המקור המחייב אותנו לשמוע לדברי חז`ל? האם מדובר בלאו של `לא תסור`, או שמא עצם העובדה שמדובר ברצון ה' מחייבת אותנו גם ללא מקור מדויק בתורה. נבחן שאלה זו דרך עיון בחיוביהם של סומא, קטן וגוי במצוות דרבנן. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי אשם תלוי אשם תלוי הוא קרבן המובא כאשר יהודי מסופק האם הוא עבר על חטא שמחייב קרבן חטאת. כיצד יש להבין קרבן זה? גישה אחת היא להבין שמטרת הקרבן היא כפרה זמנית עד לבירור המלא של הספק והבאת החטאת הנחוצה. לפי זה, על הצד שכלל לא היה עוון הרי שהקרבן מיותר, וייתכן שהוא בכלל אינו מוגדר כקרבן. מנגד, ניתן להבין שהאשם משמעותי בכל מקרה, שכן הוא מכפר על העוון שבעצם הכניסה למצב של ספק. לחקירה זו ייתכנו נפקא מינות הלכתיות שונות, כפי שיתבאר בשיעור זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי איסור מלאכה ביום טוב ובחול המועד ביום טוב מותר לבצע מלאכת אוכל נפש. האם היתר זה נובע מהיתר מיוחד של התורה, או שמא איסור המלאכה של יום טוב שונה באופן מהותי מזה של שבת, ורק `מלאכת עבודה` נאסרת - ומלאכת אוכל נפש אינה נחשבת שכזו. בשיעור נידונה גם מהותו של חול המועד, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא מן התורה או מדרבנן? במה מתבטאת קדושתו של חול המועד, ומהו ההבדל בין קדושת שבת לקדושתם של יום טוב וחול המועד? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ברכת המצוות על ספירת העומר במסגרת הלכות ספירת העומר טורח הרמב`ם להדגיש שיש לברך ברכת המצוות על ספירת העומר. מהו החידוש בברכה זו מעבר לברכת המצוות המוכרת לנו מהל' ברכות? בשיעור ננסה לעמוד על שאלה זו מכמה כיוונים אפשריים: תוקפה של מצוות ספירת העומר בזמן הזה - זכר למקדש בלבד, דין דרבנן או מצווה דאורייתא; האם ספירת הימים והשבועות הינן שתי מצוות נפרדות או מצווה אחת בעלת שני חלקים; מהו הנוסח המדויק של ברכת ספירת העומר; מהו היחס בין מעשה המצווה לבין קיום המצווה בספירת העומר. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חטאה של מרים ועיקרי אמונה הרמב`ם קובע כי לשון הרע שדיברה מרים היה השוואת נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. מנגד, אחד מעיקרי האמונה של הרמב`ם הוא בכלל שנבואת משה שונה ומיוחדת משאר דברי הנביאים. האם ייתכן שמרים כפרה באחד מעיקרי האמונה? תשובה אפשרית לכאורה היא לומר שמרים שגגה בדבר זה. ברם, יש הטוענים שכפירה בשוגג נחשבת גם היא ככפירה גמורה. ר' אלחנן וסרמן טוען שהעקרון בדבר שונותה של נבואת משה נתחדש רק בעקבות דברי מרים על משה, ולא קדם לכך. בסיום השיעור נדון בעניין החובה לבקש מחילה מן האדם שדובר עליו לשון הרע, ובמחלוקת החפץ חיים ורבי ישראל סלנטר בענין זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חטא מרים ההבנה הפשוטה של חטא מרים הינה לשון הרע. אולם, עיון בעיקרי האמונה של הרמב`ם חושף את השאלה החמורה - האם מרים כפרה בעיקר הקובע כי נבואת משה שונה מהותית משאר הנביאים? סוגייה זו פותחת בפנינו דיון בשאלה מה דינו של אפיקורס בשוגג, וכן מהו מקורו של הרמב`ם לכך שיש לייחד עיקר אמונה מיוחד לנבואת משה רבנו. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הונאה בשכירות פועלים הראשונים נחלקו האם ישנו איסור הונאה בשכירות פועלים. הרמב`ם סבור שאיסור כזה אינו קיים, והוא מנמק זאת בכך ששכירת פועל דומה לקניית עבד, וכיוון שעבדים הוקשו לקרקעות, הרי שכשם שאין אונאה לקרקעות הוא דין בשכירות פועל. בשיעור זה נדון בפסקו של הרמב`ם, ובעיקר בשתי שאלות: מהו ההבדל בין שכירות פועלים לבין עבודה בקבלנות - שם יש אונאה, וכן מהו היסוד להשוות בין שכירות פועלים לבין קניית עבד של ממש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי איסור ריבית האם איסור ריבית דומה באופן עקרוני לאיסור גזל, כך שהממון הניתן בריבית כלל אינו בבעלות המלווה, או שמא נתינת הריבית נחשבת כנתינה גמורה מצד דיני חושן משפט, אלא שהיא נאסרה על ידי התורה? שאלה יסודית זו נידונית בשיעור באמצעות עיון בכמה סוגיות הלכתיות: חובת השבת הריבית, מל'קות באיסור ריבית ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ביקור חולים ותפילה בעבור האחר משה רבנו מתפלל על עצירת המגפה בעבור העם לאחר שהעם פונה אליו בבקשה להתפלל עליהם. מדוע משה לא התפלל קודם לכן? ייתכן שאין חובה להתפלל בעבור האחר כאשר אין סיכוי שהתפילה תישמע. לחילופין, ייתכן שקודם פנייתם נחשבו העם כרשעים. עיקרון של תפילה בעבור האחר מצאנו במצוות ביקור חולים - האם עיקר המצווה היא העזרה הפרקטית לחולה או שמא התפילה בעבור החולה הנעשית על מיטתו? ייתכן ששאלה זו תשפיע על הסוגיות האם ניתן לקיים ביקור חולים על ידי שליח, וכן האם ניתן לצאת ידי המצווה באמצעות שיחת טלפון. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי חיוב קבורה בפרשה אנו קוראים על מיטתו של אהרן הכהן. מדוע לא מוזכרת קבורתו של אהרן בפרשה? האם קבורה הינה מצווה דאורייתא, בשיעור ננסה לבחון שאלה זו דרך עיון בפסקי הרמב`ם בנידון. מהו היחס בין חובת הקבורה של הקרובים לבין חובת הקרובה הציבורית? מדוע לא מברכים על מצוות הקבורה - האם מדובר במצווה שבין אדם למקום או במצווה שבין אדם לחברו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי צער בעלי חיים במורה נבוכים כותב הרמב`ם כי צער בעלי חיים נלמד מתוכחת המלאך לבלעם על הכאת האתון. בדברי ראשונים ואחרונים מצאנו מקורות נוספים לעניין צער בעלי חיים: מצות פריקה וטעינה, איסור חסימת שור בדישו, הלכה למשה מסיני ועיקרון כללי של `ורחמיו על כל מעשיו`. ייתכנו נפקא מינות רבות בין הלימודים השונים: האם מדובר בלאו, במצות עשה או שמא אין זו מצווה מפורשת אלא עיקרון מוסרי? מה הדין ביחס לבהמתו של גוי? לסיום נעסוק גם ביישוב פסקי הרמב`ם השונים, ובסתירה שלכאורה עולה בדבריו באשר לשאלה האם צער בעלי חיים הוא דאורייתא או דרבנן. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מעשה פינחס מעשה קנאותו של פנחס מבוסס על ההלכה הקובעת כי `הבועל ארמית - קנאין פוגעין בו`. מה פשר הלכה זו, האם היא הוראה חיובית או רק נתינת רשות לקנאי לפגוע בעובר העבירה? שאלה זו משתקפת בכמה דיונים הלכתיים כמו החלת דין רודף על הקנאי, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי לחם משנה חיוב לחם משנה מן התורה או מדרבנן בלבד? האם על כל סועד לטעום מן החלות הנבצעות או שמא רק עליו לשמוע ברכה שנאמרה על לחם משנה? הגר''א נהג לבצוע את כל החלות שהיו לפניו - מה מקור מנהג זה והאם הוא מוסכם? מה דין לחם משנה בסעודה שלישית, והאם יש צורך בלחם משנה בסעודות יום טוב? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוַת חינוך מה תוקפה של מצוות חינוך, האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מיהם החייבים במצווה זו - האם רק האב מחויב לחנך, או שמא המצוה מוטלת על שני ההורים כאחד? האם ישנה חובה לחנך בנות למצוות? באיזו רמה מחויב הקטן לקיים מצוות - בכשרות מלאה, או שגם מעשה סמלי נחשב כקיום מצות חינוך? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות מילה בגויים השו`ע פוסק כי לגוי אסור למול את עצמו, אם לא לשם מצווה. מדוע? האם ישנה בעיה עקרונית במילתו של גוי? מה דינם של זרע קטורה ביחס למצוות מילה? נראה כי ישנו חילוק מהותי בין כריתת הברית הייחודית לעם ישראל לבין ברית המילה השייכת במי שאינם יהודים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוַת אכילת מרור האם ישנה מצווה עצמאית של אכילת מרור, בדומה לאכילת קרבן פסח ולאכילת מצה, או שמא אין זו מצווה עצמאית אלא סניף של אכילת קרבן פסח? בשאלה זו נחלקו הראשונים. ייתכן שהשלכה אפשרית למחלוקת זו היא בשאלה האם ישנה חובה לאכול מרור בשיעור כזית דווקא. נפקא מינה נוספת תיתכן לגבי השאלה אם צריך להרגיש טעם מר בפה, או שמא די באכילה של מין מר. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוַת קידוש השם הגמרא אומרת כי חנניה, מישאל ועזריה למדו את מסירות נפשם מן הצפרדעים אשר נכנסו לתוך התנורים. מה המשמעות של לימוד זה? כאשר אדם יכול להתחמק מן ההכרעה - האם מותר לו להישאר במקום ולא לברוח? במצוות שדינן יעבור ואל ייהרג, האם מותר לאדם למסור את נפשו מתוך התנדבות? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי לשון הקודש חז`ל מציינים כי יוסף דיבר עם אחיו בלשון הקודש. האם ישנה מצווה לדבר דווקא בלשון הקודש? שמא מדובר בציווי על האב ללמד את בנו עברית? האם לימוד לשון הקודש הוא חלק ממצוות תלמוד התורה? והאם השפה העברית שבימינו נחשבת גם היא כלשון הקודש של ימי קדם? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי כפייה על הצדקה בגמרא נאמר כי ניתן לכפות על הצדקה. הכיצד, והרי זו מצווה שמתן שכרה מוזכר במפורש? בשיעור זה ננסה לדון בשאלת הכפייה על מצוות צדקה תוך כדי התייחסות לשיעבודים הקיימים במצווה זו, ולחלוקה שבין כפייה כאשר הנותן נמצא בפנינו ובין מצב שבו הנותן אינו בפנינו. נתייחס גם לדיון בעניין כפייה על תשלומי שכר לימוד תורה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי קדושת המקדש ויראתו במדרש נאמר כי יעקב אבינו חשש שמא עבר על מצוות מורא מקדש כאשר ישן בבית אל. בשיעור זה ננסה לבחון את שאלת קדושת המקדש בחורבנו ואת היחס בין סוגיית הקדושה לבין מצוות מורא מקדש ומצוות שמירת המקדש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי איסור הבערה בשבת מדוע הוזכר איסור הבערה כאיסור נפרד משאר מלאכות שבת? הקראים הסיקו מכך כי אסור שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ואפילו שהודלקה מערב שבת. הרס`ג חולק על כך בתוקף והוא טוען שניתן להוכיח מאותו פסוק עצמו את ההיפך הגמור, וזאת בהקבלה לדיני אפייה ובישול. הנצי`ב טוען כי ייתכן שדווקא במקדש אכן אסור היה שתהיה אש דולקת במהלך השבת, ייתכן שהדבר קשור לעיקרון של שביתת כלים וייתכן כי זהו יסוד כללי של גנאי למקדש שתהיה בו מלאכה בשבת. חז`ל נחלקו האם הבערה ללאו יצאת או שהבערה לחלק יצאת - מהן המשמעויות של מחלוקת זו לעניין הבערה ביום טוב ולעניין חיוב קרבנות על מלאכות שבת. לסיום, נדון באפשרות העולה מדברי הרמב`ם שמפסוק זה למדנו עיקרון כללי שבי`ד אינם עונשים כלל בשבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי איסור שקר הלכה ידועה היא שמותר לאדם לשנות בדיבורו מפני השלום. בשיעור זה ננסה לבחון האם יש בכלל איסור מן התורה לשקר? מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל ביחס לשאלה כיצד מרקדין לפני הכלה? וכיצד נקשרות שאלות אלו לדבריה של שרה `אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני זקן`? קש"ת - המצוה השבועית

עמודים