המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי הלבנת פנים על פרשת יהודה ותמר דורשים חז`ל כי נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. האם מדובר בהלכה מעשית או שמא חז`ל דיברו דרך צחות? בשאלה זו נחלקו הראשונים ונדמה שהדבר תלוי בשאלה האם איסור הלבנת פנים הוא סניף של איסור רציחה, או שמא הוא אמנם איסור חמור, אך הוא אינו קשור לג' עבירות החמורות. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי זכירת יציאת מצרים בקריאת הפרשה השלישית של קריאת שמע אנו מקיימים בכל יום את מצוות הזכרת יציאת מצרים. להלכה אנו נוהגים להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. לאור זאת, האם יש למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כשתי מצוות נפרדות - זכירה ביום וזכירה בלילה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שני חלקים? שאלה זו יכולה להשפיע על חיובן של נשים במצוה זו, כלומר האם מדובר במצות עשה שהזמן גרמא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות הקבורה, ההספד וניחום האבלים חז`ל דרשו כי הקב`ה ניחם את יצחק אחרי מות אברהם. בשיעור זה ננסה לבחון את מצוות ניחום אבלים: האם מדובר בחיוב דאורייתא או דרבנן? מהו אופי המצווה, האם מטרת הניחום היא כבוד החי או שמא כבוד המת? ומהן ההשלכות ההלכתיות הנובעות מחקירות אלו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי כבוד שבת הציווי `זכור את יום השבת לקדשו` מהווה מקור למצוות כבוד שבת. בשיעור זה נבחן כמה היבטים בהם באה לידי ביטוי מצווה זו: נעסוק בדברי הרמב`ן על כך שמניין ימות השבוע על רקע השבת מהווה קיום של מצווה זו; נדון במחלוקת הלל ושמאי ביחס לשמירת מנה נאה לכבוד שבת; ונעסוק במנהגם של חכמי ישראל להשכים ולהכין בעצמם חלק מההכנות לקראת שבת. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי לפני עיוור לא תתן מכשול איסור לפני עיוור נדרש בחז`ל כאיסור להשיא עצה רעה למי שעיוור בדבר, או כאיסור להכשיל אדם בעבירה. האם האיסור כולל גם את פשט הפסוק - הכשלה פיזית של עיוור בדרך? שאלה זו משפיעה על כמה דיונים יסודיים במצוה זו, כמו האם לאו זה נחשב כלאו שיש בו מעשה או לא? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות יישוב ארץ ישראל האם מצוות ישוב ארץ ישראל הינה מצווה מן התורה? הרמב`ן אכן מונה מצווה זו במניין המצוות ומפליג בחשיבותה, אולם הרמב`ם השמיט מצוה זו ממניינו שלו. מדוע? בשיעור זה נציג גישות שונות לשאלה זו, החל בדעות הסבורות שלדעת הרמב`ם זו מצווה שאינה נוהגת לדורות, או שזו מצוה מדרבנן בלבד, דרך דעות הסבורות שמדובר במצוה יסודית העומדת בבסיס התורה כולה, וכלה בדעה המסבירה כי מדובר במצוה טבעית, שכל עם חפץ בה, ולכן אין למנותה. בסיום השיעור הלכה יומית בענייני ברכות הנהנין - האם קיים דין ספק ברכות להקל בברכה ראשונה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הלכה ונבואה חז`ל קבעו כי נביא אינו רשאי להוסיף על מצוות התורה. בשיעור זה נדון בטיב היחס שבין הלכה ונבואה: מהו ההבדל היסודי בין נבואתו של משה רבנו, שהיא התורה לבין נבואת נביאים אחרים? האם איסור חידוש מצוה כולל גם איסור על שחזור הלכות על ידי נבואה? מה פשר קביעת חז`ל כי `לא בשמיים היא`? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי עבד עברי מהו מעמדו המדויק של עבד עברי: האם הוא קנוי בקנין ממוני לאדונו או שמא יהודי כלל אינו יכול להיות בעלים על יהודי אחר? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו דרך דיניו של עבד עברי: מסירתו לשפחה כנענית, הצורך בגט שחרור ושאלת היכולת למכור עבד עברי לאדון אחר. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות כתיבת ספר תורה מהי המטרה היסודית של מצוות כתיבת ספר תורה? האם המטרה הבסיסית היא לימוד תורה, או שמא העקרון העומד מאחורי המצווה הוא ריבוי ספרי תורה למטרות ציבוריות? ייתכן ששאלה זו משליכה על כמה דיונים הלכתיים, כמו היכולת לצאת ידי חובה בקניית ספר או שמא המצווה היא כתיבה בדווקא; כתיבת ספרים אחרים לבד מתורה שבכתב; חיוב נשים במצווה זו, ועוד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי גאווה האם ישנו איסור מפורש בתורה שלא להתגאות? כיצד יש לראות את הבעייתיות שבגאווה - האם מדובר בבעיה מן התחום שבין האדם למקום, בין האדם לחברו או שמא בין האדם לעצמו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי דיני סוטה בשיעור זה נדון בשלוש סוגיות במסגרת דיני סוטה. הסוגייה הראשונה היא השאלה האם ישנה מצווה חיוביות מדאורייתא - או מדרבנן - על הבעל לקנא לאשתו ולהביאה למקדש על מנת לקיים בה דין סוטה. הסוגייה השנייה היא חידושו של המהרי`ק באשר לדינה של אשה שבגדה בבעלה ללא ידיעה על קיומו של איסור לא תנאף - לדעת המהרי`ק היא אסורה לבעל ולבועל, שכן יש כאן מעילת מעל מצידה. הסוגייה השלישית היא הבנת האיסור המדויק של האישה האנוסה לבעל ולבועל, נדמה שמדובר באיסור הנובע מכך שמקצת מן האישות בין הבעל לאשתו נפקעה. הבנה זו משליכה גם על שאלות נוספות, כגון זנות אחר זנות ודינה של אשת כהן שנאנסה - האם היא אסורה לבועלה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי ירושת הבעל בתורה לא הוזכרה במפורש ירושת הבעל את אשתו, והראשונים נחלקו האם דין זה הוא אכן דין תורה או שמא מדובר בדין דרבנן בלבד. ייתכן שמחלוקת זו משקפת חילוקי דעות באשר לשאלה האם הבעל מוגדר כ`קרוב` כלפי אשתו. שאלה זו באה לידי ביטוי גם במקומות נוספים, כמו בדיון האם הבעל מצווה להתאבל על אשתו. במסגרת שיעור זה נדון בהרחבה בדעת הרמב`ם בסוגיות אלו, וכן בשיטתו של בר הפלוגתא של הרמב`ם - הראב`ד. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי נחלה במשנה במסכת בבא בתרא נאמר כי אדם יכול באופן עקרוני לתת את נכסיו במתנה לפני מותו, ועל ידי כך לעקוף את מנגנון הירושה, אולם אין רוח חכמים נוחה הימנו. בשיעור זה ננסה לעמוד על יסודותיו של דין זה, מהי הבעיה בהעברת הנחלה? מה הדין במקרה שבו רק חלק מהנחלה מועברת, ובשאר הנחלה מתבצעת ירושה כדין? האם מותר להעביר נחלה לצדקה? ומה הדין במקרה שבו יורשי האדם אינם מתנהגים כשורה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות הלוייה והכהונה הלויים נצטוו לשרת במשכן, ובתורה נאמר במפורש כי המעשר הוא שכר עבודתם באוהל מועד. כמו כן, מצאנו הלכה מפורשת הקובעת כי לוי אינו רשאי לשנות את עבודתו - משורר אינו רשאי לעסוק בנעילת שערים וכדומה. האם הלכות דומות אמורות גם באשר לכהנים - האם גם הם מצווים מפורשות על עבודה במקדש או שמא מדובר בזכות, האם מותר לכהן לשנות מעבודתו? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מתנות כהונה ולויה בגמרא מפורש איסור נתינת מתנות כהונה ולויה כשכר עבודה של הכהן או הלוי, וישנה חובה לתת את המתנה כמתנה גמורה. האם איסור זה, המכונה `כהן המסייע בבית הגרנות`, הינו איסור תורה או מדרבנן? כיצד משפיע איסור זה על דין מתנה על מנת להחזיר במתנות כהונה? האם יש מקום להבחין בעניין זה בין מתנות כהונה שונות, כמו תרומה לעומת פדיון הבן? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי הפרשה ונתינה במצות חלה הראשונים נחלקו האם מצוות חלה כוללת בתוכה שתי מצוות שונות: הפרשה ונתינה, או שמא מדובר במצוה אחת בעלת שתי חלקים. מחלוקת זו נוגעת לכמה תחומים בדיני מתנות כהונה: כיצד נבין את הברכה על הפרשת חלה לדעת הסוברים שאין זה גמר המצוה - האם מעשה מצוה הוא סיבה מספיקה לברכה? האם כהנים ולויים חייבים בעצמם בהפרשת מתנות כהונה ולוייה? וכן כיצד המחלוקת באשר למניין המצוות משפיעה על השאלה האם ניתן לצאת ידי חובת חלה בהפרשת חיטה אחת? קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוַת תפילין חז`ל דורשים את הפסוק: `וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך` כאמור על תפילין של ראש. בשיעור זה נבחן האם תפילין של יד ושל ראש הינן שתי מצוות נפרדות או שמא מדובר במצוה אחת; האם הן מעכבות זו את זו; ומה פשר המנהג הרווח לברך שתי ברכות, אחת קודם הנחת תפילין של יד והאחרת לפני הנחת תפילין של ראש. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי תלמוד תורה הרב סולובייצ'יק מסביר כי משמעותו של המדרש על כך שדמות דיוקנו של יצחק דמתה לאברהם היא שאברהם הנחיל לבנו את נשיאת הדגל של הכרזה על הכרת בורא העולם. קביעה זו פותחת פתח לדיון במשמעותה של מצוות לימוד תורה המוטלת על האב ביחס לבנו. האם מדובר במצווה נפרדת ממצוות לימוד תורה או שמא מדובר בענף של המצווה הכללית? בעניינים אלו עוסק שיעור זה. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי טומאה וטהרה האם יש למנות במניין המצוות את הדינים השונים העוסקים בהלכות טומאה וטהרה? בשאלה זו נחלקו הראשונים: הרמב`ם מנה דינים אלו במניין המצוות ואילו הרמב`ן כתב שאין למנות דינים אלו כמצוות. מהו שורש המחלוקת בין הראשונים? האם מדובר במצוות המחייבות עשייה מסוימת, או שמא גם דינים וכללים נמנים במניין המצוות? האם דיני המצורע שונים משאר דיני טומאה וטהרה? מעיון בדברי הראשונים נראה כי ייתכן שלגבי המצורע ישנה מצווה ספציפית המכוונת לאחד משלושה גורמים: הכהן, האדם הטמא או כלל ישראל. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי נדרים: מצווה או איסור? בפרשת כי תצא אנו לומדים על חובתו של האדם לעמוד בנדריו: `מוצא שפתיך תשמור ועשית`. בשיעור זה ננסה לבחון באופן עקרוני את יחסה של התורה אל עולם הנדרים והשבועות - האם מדובר בעניין חיובי, שהתורה רואה אותו בעין יפה, או שמא התורה אינה מעודדת נדרים לכתחילה? ננסה לבחון האם יש מקום להבחין בשאלה זו בין נדרים מסוגים שונים: נדרי איסור, נדרי הקדש, עולם השבועות ועולם הנזירות. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי תוקפה של מצוות קריאת התורה בשו`ע הובא שיש אומרים כי קריאת פרשת פרה הינה חובה מדאורייתא. בשיעור ננסה לבחון את תוקף מצוות קריאת התורה בכלל - האם מדובר במצווה דאורייתא או דרבנן? ייתכן שיש מקום לחלק בהקשר זה בין הקריאה בשבתות וימים טובים, שמהווה קיום של מקרא קודש לבין הקריאה בימות החול. עוד ייתכן כי אין אמנם חובה לקרוא בתורה, אך כאשר קריאה כזו מתבצעת יש בה קיום של מצווה דאורייתא. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות הענקה על רקע יציאת מצרים מצווה התורה להעניק ממון לעבד עברי המשתחרר מעבדותו. האם כל עבד זכאי למענק זה? מהו החילוק בין עבד שמכרוהו בית דין לבין עבד שמכר את עצמו? האם יסוד מצוות הענקה הוא מדין צדקה או שמא מדובר במשכורת אשר הבעלים חייב לעבדו, וכיצד חקירה זו משפיעה על היכולת לגבות הענקה מן יורשי האדון ועל היכולת לכפות על מצוות הענקה? קש"ת - המצוה השבועית
הרב משה טרגין בעניין הידור מצווה השיעור עוסק בחיוב להדר במצוות: האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם זהו חיוב לכתחילה בלבד, או שיש לו גם פן המעכב בדיעבד? מהו אופיו של חיוב זה: הוספת יופי וכבוד, או קיום מעולה יותר של המצווה?
הרב בנימין תבורי מעמד הקטן במצוות ואיסורים
הרב משה טרגין זריזין מקדימין למצוות

עמודים