המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות לאו ליהנות ניתנו
הרב אהרן ליכטנשטיין כבוד הבריות השיעור עוסק במושג כבוד הבריות, המוזכר בגמרא בהקשרים שונים: השבת אבדה, היטמאות כהן, שעטנז ועוד. אילו איסורים יכול עיקרון כבוד הבריות לדחות?
הרב יוסף צבי רימון אפיקומן ותנאי במצוות מדוע אנו אוכלים אפיקומן? איזו מהמצות שאנו אוכלים בליל הסדר היא מצת המצווה? עד מתי ניתן לאכול אפיקומן? האם ניתן להתנות על המצוות - לומר שבתנאי מסויים קיימנו את המצווה, ובתנאי אחר - לא קיימנו אותה?
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות שבין אדם לחבירו האם יש משמעות מהותית להבחנה בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, או שסיווג זה הוא טכני בלבד?
הרב משה טרגין תפקיד הכוונה במעשה המצווה להלכה נפסק שמצוות אינן צריכות כוונה. מה טיבה של פסיקה זו? האם עדיין יש משמעות לכוונה בעשיית המצווה?
הרב אהרן ליכטנשטיין דין קדימה במצוות המאמר עוסק בקדימה במצוות כלפי רבו מול אביו, על פי המשנה בבא מציעא העוסקת בשלושה מצבים: השבת אבידה, טעינה ופריקה ופדיון שבויים.
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (א)
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (ב)

עמודים