חגים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי אבלות ישנה ואבלות חדשה בהלכה, מכונה האבלות על חורבן הבית כאבלות ישנה, ואילו אבלות על פטירתו של קרוב קרויה אבלות חדשה. בשיעור זה ננסה לבחון את ההבדלים הרעיוניים וההלכתיים בין שני סוגי האבלות הללו. בנוסף, נבחן האם יש מקום להקביל בין הזמנים המוכרים לנו במסגרת הלכות ימי בין המצרים - שלושת השבועות, תשעת הימים ותשעה באב - לבין ימי השבעה, השלושים וי`ב חודש, והאם ישנן נפקא מינות הלכתיות להשוואות הללו. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי מועדי השנה #13 מועדי השנה #13 קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי מועדי השנה #07, חייב אדם לטהר עצמו בגרגל מועדי השנה #07, חייב אדם לטהר עצמו בגרגל קש"ת - מועדי השנה
הרב ברוך גיגי יסוד היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט בשיעור זה נדון בשאלת היתר מלאכת אוכל נפש ביו`ט. האם התורה כלל לא אסרה מלאכות מסוימות ביו`ט? או שמא כל המלאכות נאסרו אלא שקיים היתר מיוחד התקף לגבי מלאכות הנדרשות לאוכל נפש. במידה ואכן קיים היתר שכזה, נברר את גידרו של ההיתר וממה הוא נובע. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי שיטת הרמב"ן בעניין היתר אוכל נפש ביו"ט הרמב`ן סבור שהיתר מלאכת אוכל נפש ביו`ט נובע מהבחנה עקרונית בין מלאכות המוגדרות כמלאכת עבודה - שאותן אסרה התורה אף ביו`ט, ובין מלאכות שהן מלאכת אוכל נפש וכלל לא נאסרו. בשיעור זה נלבן את שיטת הרמב`ן ונתמודד עם מספר קשיים שגישה זו מעוררת. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי דין השוכח "יעלה ויבוא" ביו"ט, בתפילה וברכת המזון בשיעור זה נדון בדינו של אדם השוכח לומר `יעלה ויבוא` ביו`ט. מתוך שאלה זו נבוא לברר את חובת אכילת הפת ביום טוב, בשבת וראש חודש, ואת השלכתה על חובת החזרה במקרה של שכחה. לבסוף, נעסוק אף במשמעות הברכה המיוחדת שנתקנה עבור השוכח `יעלה ויבוא` ונזכר לאחר אמירת `בונה ירושלים`. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צום תשעה באב בשיעור זה נדון ביסוד איסור אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת. נפתח בשאלה האם איסור זה נובע מסוג של אנינות הקודמת לאבילות, או שמא מדובר באיסור הכללי הנוגע לזיכרון המקדש. מתוך דיון זה נעסוק אף בשאלת שתיית היין בתשעה באב עצמו (לחולה וכדו'), האם אכן ישנו איסור כזה בנוסף לדין הצום הכללי. בסוף הדברים נעלה הצעה מחודשת הקושרת את הסעודה המפסקת לצביונו של יום תשעה באב. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי קידוש השבת, המועדים וראשי חודשים בשיעור זה נעסוק בתפקידו של בית הדין והאדם הפרטי בהחלת קדושת הזמן. מהי המשמעות של הכרזת בית הדין `מקודש מקודש`? האם יצירת קדושה יש כאן, או שמא חשיפת הקדושה בלבד? בנוסף לכך, נדון בקידוש השבת וראשי חודשים ונברר מהי תרומתו של האדם הפרטי לקדושת הימים. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי בישול ביו"ט לצורך השבת בגמרא מובאת מחלוקת האמוראים בנוגע לעצם קיומו של דין `הואיל`, המאפשר בישול ביו`ט ליום חול. מהו יסוד המחלוקת, וכיצד ניתן לבשל מיו`ט לשבת לדעת רב חסדא שאינו מקבל את דין `הואיל`? בשיעור זה נעמוד אף על מחלוקת אמוראים נוספת בנוגע לדין עירוב תבשילין, ונראה כי ייתכן וקיים קשר בין שתי המחלוקות. קש"ת - ענייני מועדים