חסידות לפרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר פרשת אחרי מות - לא תקרבו לגלות ערוה אני ד' מה טעמם של איסורי עריות? מה יחסה של התורה אל תאוות העריות ואל קיום יחסים בין איש לאשתו בפרט, ואל התענוג הגשמי בכלל? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת אמור - ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו לאור פתיחתה של פרשת אמור, נבחנים תפקידם ומקומם של הכהנים בתוך כלל ישראל. גדולי האדמורי`ם למדו מהכהנים אל המנהיג הרוחני - הצדיק. האם יש רגעים בהם המנהיג צריך לשקוע בעמדה הנפשית של 'ואיש לא יעלה עמך'? האם יש להקביל את מערכת היחסים בין הכהנים לישראל, לזו של כנסת ישראל לקומת האדם - לנפש רוח ונשמה? האם הקרבה לד', עלולה ליצור סוג של 'נחיתות ופחיתות'? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת בהר - כי גרים ותושבים אתם עמדי מהי המשמעות של השמיטה ושל היובל? למה מכוונת אותנו התורה באומרה כי 'גרים ותושבים' אנו? מהי תודעת הגר והתושב? ומה פשר הביטוי 'אתם עמדי'? לכאורה גר ותשוב הם שני מעמדים שונים, ומדוע נאמרו ביחד כאילו אין הבדל ביניהם? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת במדבר - ודגלו עלי אהבה מה עניינם ומה תפקידם של הדגלים במחנה ישראל במדבר? האם באים הדגלים להפריד בין השבטים, ולהתוות מעמדות שונים ביחס לקרבה למחנה שכינה? כיצד בסופו של דבר מתאחדים ישראל למרות החלוקה לדגלים? מהו ההבדל בין המפגש של הקב`ה עם אומות העולם, לזה של הקב`ה עם ישראל? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת נשא - ברכת כהנים מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת בהעלותך - אל מול פני המנורה השיעור עוסק בבחינת היחס לעמידת האדם הפשוט לפני ד', תוך עיון בסוגית המנורה ונרותיה. על איזו בושה מדבר המדרש בכל הנוגע להדלקת הנרות של הכהן הגדול? מה ניתן ללמוד מכך שמשה לא יכול היה להוציא מהכח אל הפועל את בניית המנורה, ובצלאל לא יכל לבנותה ללא עזרתו של משה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת שלח - העלאת ניצוצות למה נשלחו המרגלים? מהי תורת הניצוצות? איך צריך האדם לאחד את כל התופעות בעולם? באיזה תחומים בחיים קיימים הניצוצות? ואיך כל זה קשור למרגלים? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת קורח - מחלוקת לשם שמים מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת חוקת - גלות האני: חטא האדם, העם והארץ מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת בלק - שתום העין או רואה למרחוק? מנין לבלעם בן בעור הכוחות המתוארים בפרשה? האם מדובר בקוסם, במכשף, או שמא בנביא? מדוע מנדב בלעם את המידע אודות עינו הסתומה? לאור עוורונו של בלעם, נבחנת חשיבותה ומהותה של הראייה כפי שעולה מפירושים חסידיים שונים. האם העיוורון של בלעם השפיע עליו לטובה או לרעה? איך מאפשרים העיוורון ועצימת העיניים להתקרב לקב`ה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת פינחס - בקנאו את קנאתי האם פעל פנחס מתוך קנאה הלכתית ותקינה, או מתוך אמוציות ותגובה ספונטנית? האם פעולתו היתה לרצון חכמים או לא? כיצד מתמודדים גדולי החסידות עם השאלה של סטייתו של פנחס מדרכם של חכמים? על מה בדיוק הוא עבר, וכיצד המעשה שלו הפך אחר כך לתיקון? מה הדמיון ומה השוני בין פנחס לאליהו? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת מטות - איש כי ידור נדר לה' מה בין נדר לשבועה? האם בנקיטת לשון נדר ושבועה, ישנה משמעות מיוחדת? האם מדובר בפן חיובי? האם נדרים ושבועות הן לכתחילה או בדיעבד? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת מסעי - על כן יורה חטאים בדרך האם עצם העובדה שאדם חטא בשוגג מעידה על כך שיש איזשהו פגם בעברו, שהרי אחרת הקב`ה לא היה מביא אותו למצב כזה? האם כל הבעיה היא עם התולדה של החטא - 'המשחית' שנולד מהחטא? מהו מעמדו של החוטא בשוגג? מהי מטרתה של עיר המקלט? מה עלינו ללמוד מתהליך ההגליה של החוטא בשגגה לעיר מקלט, לתהליך התשובה של כל אחד מאיתנו? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת דברים - הואיל משה באר מצד אחד אנו מוצאים במקורות ש'משה מפי עצמו אמרן', אך מצד שני, האיסור של 'דבר ה' בזה' כולל גם את ספר דברים. מהו, אם כן, היחס בין ספר דברים לשאר החומשים? מהו היחס שבין אישיותו הפרטית של משה, לבין מסירת התורה האלקית על ידו? כיצד מפרשים גדולי האדמור`ים את הפסוק `הואיל משה באר את התורה הזאת`? מה פירוש המושגים 'לשמה' ו'באר'? האם המעבר מספר במדבר לספר דברים הוא בבחינת עלייה או ירידה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ואתחנן - בכל נפשך - אפילו נוטל נפשך האם התביעה למסור את הנפש שייכת רק בשלוש העבירות של גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה? האם ישנם עוד ערכים, לא כל כך מוגדרים, שגם עבורם יש למסור את הנפש? האם יכולות להיות מצוות עשה שעליהן יש למסור את הנפש? מהן ההשלכות של מצוות נוספות אלו, על שאלת האהבה כלפי הקב`ה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת עקב - לא על הלחם לבדו יחיה האדם מהם מאפייניו המרכזיים של המן שירד לבנ"י במדבר? למה לא הותיר ה' את עם ישראל עם הנהגת המדבר לאחר כניסתם לארץ? מדוע לא נותרו ישראל בהויה הרוחנית הגבוהה של המדבר? למה מלא העולם בסיבות? מדוע הנהגת ד' מסובכת ופתלתלה עד כי נעלמת היא מן העין? מדוע יש טבע? מדוע יש חוק? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ראה - פתוח תפתח את ידך מהי התנועה הנפשית המלווה את מעשה הצדקה, ומהו התיקון שהאדם עובר בהיותו נותן צדקה וגומל חסד? האם יש לתת צדקה מתוך כוונה לקיים את מצוות הצדקה, ולא מתוך רחמים על העני? מצד שני, יש המסבירים שמצוות צדקה שונה מכל שאר המצוות בכך שרק בה יש להזדהות עם המצווה, ולא לקיים אך ורק מתוך הרצון לשמוע בקול ה'. מדוע קיים הבדל זה? מה מייחד כל כך את מצוות הצדקה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת שופטים - מלך במשפט יעמיד ארץ מהו תפקידם של השופטים? מן הפסוקים בתחילת הפרשה עולה נימה דומיננטית של הדגשת הסדר והמשפט האלקיים. איך זה מסתדר עם העובדה ש'רחמנא ליבא בעי'? האם השוטרים 'הרודין את העם אחר מצותם', הם התמונה האופטימלית של הנהגת ד' בקרב עם ישראל? ר' נחמן מדבר לע החשיבות הרבה שיש לפוסקים בעולם התורה. מדוע גנוזה החכמה האלקית בארץ, בהלכה, בפסיקה שלכאורה מצומצמת וארצית? וכיצד דרך אלו, ניתן לטפס אל החכמה האלקית ולהשיגה? האם ההלכה הפסוקה, היא המאפשרת לאדם לגעת בחכמה האלקית? האם קיום ההלכה מעמיד את ה' ורצונו אצל האדם, ומתוך כך יכול לבוא גם אל החכמה האלקית? מהי החשיבות של לימוד ההלכה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת כי תצא - דברה תורה כנגד יצר הרע איך התירה התורה את כל הנושא של אשת יפת תואר? חז`ל הציעו שמדובר כאן במעין כניעה ליצר הרע - `דיברה תורה כנגד יצר הרע`. האם פשרה זו עם יצר הרע, איננה מנמיכה את הרף המוסרי אותו מבקשת התורה ליצור? האם לא מוטב שיהיו בישראל מזידים, אולם לפחות ידעו כי מזידים הם ואולי אף יצליחו ביום מן הימים להתגבר על יצרם? איך מסביר השפת אמת את המילים אסור ומותר, וכיצד זה משפיע על הסברו לשאלה? האם דווקא ההיתר הוא זה שיימנע מהאדם לעשות זאת? מה מעמדו של דבר הרשות לאור הסבר זה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת כי תבוא - את ה' האמרת ... וה' האמירך מהי משמעותה של האינטימיות בינינו לבין לבין ה'? בפסוק `את ה' האמרת היום`, מה פירוש הביטוי 'האמרת'? האם כוונת הפסוק היא שהתכלית היא ליצור שיח בין האדם לקב`ה? האם הכוונה היא שיש לשמור על מקום פרטי בנפש האדם בו נשמר קשר מיוחד בינו לבין הקב`ה? האם הכוונה היא ללבוש בו אנו מלבישים את הקב`ה? האם הכוונה היא לכך שעלינו להתגאות בקב`ה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ניצבים - כי קרוב אליך הדבר מאד מהי המצווה עליה אומרת לנו התורה שהיא קרובה אלינו? האם הכוונה היא לכך שביכולתנו לקרב את התורה אלינו? מהו ההבדל בין הפה ללב ביחס לעבודת ה'? מהי משמעותו של הדיבור בתורתו של ר' נחמן מברסלב? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע

עמודים