חסידות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב הלל רחמני דמותו של בעל התניא מי היה מחבר ספר ה`תניא`? בשיעור הראשון בסדרה זו ננסה לתאר בקצרה את דמותו של האדמו`ר הזקן ואת מיקומו בעולם החסידות. נעמוד גם על המתח הקיים בעולם החבד`י שבין הרצון להפיץ את החסידות להמונים לבין השאיפה שלא להנמיך את התכנים הנלמדים, שעוסקים בעולם רוחני גבוה ועליון. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני ספירות החכמה והבינה בשיעור זה נחל לעסוק בתיאור העולם המטפיזי בתפיסתו של האדמו`ר הזקן. נעמוד על האפיון המיוחד של ספירות החכמה והבינה: החכמה כמייצגת את הניצוץ הראשוני ולידתו של רעיון חדש, והבינה המפתחת את הרעיון הגולמי של החכמה. נקדיש דיון גם לעולם הספירות וחיבורו לעולמו הפרטי של האדם בתפיסת החסידות בכלל, ובתפיסה החבדי`ת בפרט. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני הנפש האלוקית והנפש הבהמית בתחילת השיעור נשלים את הדיון בהשתלשלות הספירות השונות ובמשמעותן הרוחנית. לאחר מכן נחל לדון בדבריו של האדמו`ר הזקן בתחילת ספר התניא, בדבר החלוקה שבין הנפש האלוקית שביהודי לבין הנפש הבהמית. מהי אותה חלוקה? כיצד יש להתייחס לנפש הבהמית, האם היא טובה או רעה? מהן המקורות מהם שואב בעל התניא את דבריו ביחס למבנה הנפש? קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני הצדיק, הרשע והבינוני האדמו`ר הזקן קרא לספרו - `ספר של בינוניים`. בשיעור זה נדון בפרקים הראשונים של ספר התניא, בהם מתאר האדמו`ר הזקן את שלושת המודלים של צדיק, רשע ובינוני. אופיין של דמויות אלו נקבע לפי יחסי הכוחות שבין הנפש האלוקית והנפש הבהמית שבכל אחת מן הדמויות. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני אהבה ויראה בראשית דברינו נמשיך לדון בשאלה האם יכול הבינוני להעלות מחשבות זרות או שמא עליו להתרחק מכל מחשבה שאיננה קדושה, מחשש שמא הוא יימשך אחריה. לאחר מכן, נחל את הדיון בסוגייה העקרונית של דרכי ההתמודדות של האדם עם נפשו הבהמית: מהן העצות שאותן מתווה בעל התניא כדרכי התמודדות ראויה? נראה כי עיקר ההתמודדות היא דרך העצמת מידות האהבה והיראה שבנפשו של האדם. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני לימוד תורה וקיום המצוות מהי המעלה המיוחדת שיש בלימוד התורה? האדמו`ר הזקן מסביר כי בלימוד התורה ישנה הזדמנות מיוחדת להתאחדות של ממש עם שכלו של הקב`ה. מעלת קיום המצוות הינה בכך שהאדם נעשה מעין ידו הארוכה של הקב`ה בקיום רצונו. בשיעור זה נדון גם ביחס שבין לימוד התורה וקיום המצוות במשנתו של בעל התניא. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני סובב כל עלמין וממלא כל עלמין המינוחים `סובב כל עלמין` ו`ממלא כל עלמין` הינם אבני יסוד במחשבת בעל התניא ובספרות החבדי`ת בכלל. בשיעור זה ננסה להבין מהי המשמעות של המינוחים הללו. המונח `סובב כל עלמין` מכוון לבחינה הנסתרת והפנימית של נוכחות הקב`ה במציאות, אשר אינה יכולה להתגלות בעולמינו הממשי. בחינת `ממלא כל עלמין` היא הנוכחות האלוקית הגלויה אשר קיימת בעולם הזה ומתלבשת בעולם המעשה. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני בחינות "סובב" ו"ממלא" בעבודת ה' כיצד באה לידי ביטוי החלוקה בין בחינת `סובב כל עלמין`, כלומר הנוכחות הנסתרת של השכינה במציאות, לבין בחינת `ממלא כל עלמין`, הנוכחות ההדרגתית של השכינה, בעבודת ה' הפרטית של האדם? שאלה זו מובילה אותנו ליסוד ההתבוננות במשנתו של בעל התניא, בה מפרט האדמו`ר הזקן את הדרך לבחון כיצד העולם כולו יונק את ההארה שלו מהשכינה הסובבת והמסותרת. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני סוד הצמצום כיצד מבאר בעל התניא את דברי האר`י בדבר צמצום השכינה על מנת שיוכל העולם ליברא? האם מדובר בצמצום כפשוטו, סילוק שכינה ממש, או שמא מדובר בהסתרה וכיסוי של השכינה אך לא בסילוקה ממש? כיצד משפיעה שאלה מטפיזית זו על עבודת ה' של החסיד במשנתו בעל התניא. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני היחס בין לימוד תורה וקיום מצוות לבין התבוננות מהו מוקד עבודת ה' במשנתו של בעל התניא - האם עיקר העבודה הינה ההתבוננות העיונית המביאה להכרה ש'כולא קמיה כלא חשיב' ושכינה ממלאת את העולם כולו, או שמא הדרך המעשית על ידי לימוד התורה וקיום המצוות? בשיעור זה נבחן את השאלה הזו דרך עיון במספר פרקים בספר התניא. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני העלאת עולם החול בשיעורים הקודמים ראינו כי בעל התניא דווקא מסתייג מניסיונות להעלאת עולם החול על ידי הבינוני, ומשאיר זאת לצדיק הגמור. אולם, גם בעל התניא מאפשר העלאה של עולם החול על ידי שימוש בנפש הבהמית בעת קיום מצוות ולימוד תורה. בשיעור זה ננסה להעמיק במשמעותה של העלאה כזו של הנפש הבהמית. קש"ת - תניא
הרב הלל רחמני ספר התניא #12, היפוך המדרגות ספר התניא #12, היפוך המדרגות קש"ת - תניא