יהושע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ד"ר יהושע רייס תיאורי ההתנחלות של השבטים המתרפים (ב) - רשימות שאר השבטים המתרפים (יח-יט) בשיעור זה נדון ברשימות שאר השבטים המתרפים (י"ט), ובמיוחד בתיאור ובהסבר החריגות של שבטים שמעון ודן לעומת שאר השבטים. בעקבות כך נעסוק גם יחסי שבטי יהודה ודן בתורה ובספר שופטים. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיכום תיאורי ההתנחלות (י"ד - י"ט) - בין שתי מגמות בשיעור זה נראה שניתן להציע שני מבנים לתיאורי ההתנחלות (י"ד - י"ט), אשר משקפים שתי מגמות שונות וסותרות. בשיעור נציג כל אחד מהם בנפרד, ולאחר מכן נסביר כיצד שני הקריאות יחד יוצרות יחס מורכב ביחס לתהליך ההתנחלות בספר יהושע. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס ערי המקלט ורשימות ערי הלויים בפרק כ' מופיע דין ערי המקלט ומפורטים בו ששת ערי המקלט, ופרק כ"א עוסק ברשימות ארבעים ושמונה ערי הלווים. בשיעור זה נבחן את מגמתם של פרקים אלו במבנה הכולל של תיאורי ההתנחלות. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס חזרת שניים וחצי השבטים וסיפור המזבח בשיעור זה נתייחס לסיפור חזרתם של שניים וחצי השבטים ובניית המזבח (כ"ב). נראה את זיקתו למבנה הכולל של ספר יהושע ולעריכתו הנבואית, ונדגים כיצד חלקו השני של הסיפור מהווה סיפור תצפית לספר שופטים. כמו כן, נצביע על הזיקה בין סיפור זה לבין סיפור עכן מנקודת המבט של עיקרון האחריות הקולקטיבית. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס נאומי הסיכום ומעמד הברית (כ"ג-כ"ד) בסיום ספר יהושע מופיעים שני מעמדים של כינוס העם, ובכל אחד מהם יש נאום של יהושע ובו סקירה היסטורית של עם ישראל ועידוד לקיום מצוות. בשיעור זה נעיין בשני המעמדים ובזיקות ביניהם, ונברר את תפקידם בחתימת הספר ובמבנהו הכולל. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיכום (א') – מבנהו הכולל של ספר יהושע ומשמעותו בשיעורים הבאים נסכם את יסודות העריכה הנבואית הכוללת של ספר יהושע, על פי השיעורים הקודמים. בשיעור זה נתמקד תחילה בפערים המרכזיים שבין שני חלקי הספר סיפורי הכיבוש (א- י"ב) ותיאורי ההתנחלות (י"ג - כ"ד), ונראה כיצד הפערים עשויים לשרת את מעשה העריכה הנבואית. לאחר מכן אחר כך נעסוק בזיקה המבנית הקיימת במסגרות שני חלקי הספר ומשמעותה. לבסוף, נסקור את המוטיבים המשותפים לשני חלקי הספר. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב ד"ר יהושע רייס סיכום (ב') - מבנהו הכולל של ספר יהושע ומשמעותו שיעור זה הוא השיעור האחרון בסדרת השיעורים, ובו נסכם את התפיסה העיקרית שהצגנו בנוגע למבנה סיפורי הכיבוש ותיאורי ההתנחלות. על פי תפיסה זו, לארגון של הסיפורים והתיאורים בספר יהושע יש היגיון הבנוי על עקרונות היסטוריוגרפיים, שיש בהם שיקולים כרונולוגיים וגיאוגרפיים. אולם, הגורם המרכזי שהדריך את שיקולי עריכת המבנה והסדר הוא העיקרון הרטורי המעיד על המגמות התיאולוגיות של הספר, מגמות אשר יפורטו בשיעור. 02 - ספר יהושע - מבנה ומשמעות
הרב עמיחי שהם ספר יהושע כהמשך לחמשת חומשי התורה הגמרא קובעת שאלמלא חטאו ישראל, היו מקבלים רק את חמשת חומשי התורה ואת ספר יהושע. ואכן, מפסוקים רבים בספר עולה שספר יהושע הוא המשך ישיר של חמשת חומשי התורה. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם המרגלים ששלח יהושע האם שליחת המרגלים ליריחו הייתה צעד חיובי או שלילי? מחד - לכאורה שליחותם לא הועילה דבר לכיבוש הארץ, והגיבורה היא דווקא רחב הזונה; מאידך - קשה להתעלם מההקבלה שבין מרגלים אלו לבין המרגלים ששלח משה, ומראיית מרגלי יהושע כתיקון למרגלי דור המדבר. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם מיהושע לשופטים בניגוד למצופה מסוף ספר יהושע, תקופת השופטים מתאפיינת בהתפרקות טוטאלית של כל המערכות בעם ישראל. הדבר מתבטא במיוחד בתחילת ספר שופטים ובסופו, אך מבטא את אופיו של הספר כולו. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב יעקב מדן חטא המרגלים ולקחיו נעבור על כמה הסברים לחטא המרגלים. נפתח ברש"י, וממנו נעבור לרבינו בחיי, העוסק ביחס שבין ביטחון להשתדלות. נסיים בשיטת הרמב"ן, ובגישת ההלכה מול גישת הנבואה למקרים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים