יום כפור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי ישיבה בסוכה ימי עיון
הרב בנימין תבורי יום הכיפורים האם המצוה ליטהר ברגל הינה מדאורייתא או שמדובר באסמכתא בלבד? מהו היחס בין מצות הטבילה לחיוב העלייה לרגל? שאלה זו משפיעה על תוקף מצוות הטהרה כשאין בית המקדש קיים וכן על חיוב הטהרה בראש השנה וביום הכיפורים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי תוספת תשעה באב ויום הכיפורים קש"ת - מועדי השנה
הרב יאיר קאהן פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן סדר העבודה ביום הכיפורים מהי המשמעות הפנימית של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? בשיעור זה ננסה להתחקות אחר משמעות זו, דרך עיון במטרת הפרשתו של הכהן הגדול שבעה ימים לפני יופ כיפור, ודרך עיון במשמעותם של קרבנות החטאת המיוחדים ליום זה - פר של כהן גדול ושעיר החטאת של העם. נדמה שיסוד היום הוא שיחזור כפרתו של אהרן הכהן על חטא העגל, דרך עבודת הקרבנות שבמקדש. קש"ת - מעגל השנה
הרב יצחק לוי היחס בין ראש השנה ליום הכיפורים קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב בנימין תבורי חיוב התשובה ביום הכיפורים השיעור מתמקד בחיוב התשובה ביום הכיפורים. מרבינו יונה וכן מהרמב`ם נראה שיש חיוב מיוחד בתשובה ביום הכיפורים. ייתכן שיש לחלק בין חיוב תשובה יומיומי (אליבא דר' יונה) לבין החיוב בכפרה הנתבע בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. חיוב מיוחד זה הוא שהוביל להוסיף ווידוי בערב יום הכיפורים. הטעם שמא יחנק בסעודה מפסקת אינו הטעם היחיד, ניתן לומר (מופיע בגר`א) שהסיבה היא גם לשם קיום מצות התשובה בטרם ייכנס ליום הכיפורים. (הגרי`ד: תפילה זכה מועילה לכך). קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב אהרן ליכטנשטיין שבח והודאה ביום הכיפורים
הרב יעקב פישר על מלחמת יום הכיפורים שיחה שהועברה בליל יום הזיכרון תשע"ז על מלחמת יום הכיפורים, מפי הרב יעקב פישר, בוגר מחזור ג'.