יום כפור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות יום הכיפורים - מלכות וזכרון בחדש השביעי מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹקֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֹנֶךָ" אחת הנקודות המרכזיות שנתונה למחלוקת ראשונים ביחס למהותה של התשובה היא מקומו של הקב"ה בתהליך התשובה של האדם. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן עבודת מוצאי יום הכיפורים נעסוק דווקא בעבודת מוצאי יום הכיפורים, שתפסה מקום מרכזי בשיחותיהם של בעלי המוסר לקראת יום הכיפורים. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב שלמה לוי ישיבה בסוכה ימי עיון
הרב משה טרגין טבילות הכוהן הגדול ביום הכיפורים האם ריבוי טבילותיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים נובע מהמעברים הרבים בין מקומות בעלי קדושה שונה, או שטבילות אלו הן חלק מעיצומו של היום הקדוש? האם טבילות יום הכיפורים זהות באופיין לטבילות כל יום רגיל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקפדה על הסדר בעבודת יום הכיפורים המשנה קובעת שאין לשנות את סדר העבודה בעבודות יום הכיפורים. מהו אופיו של דין זה ומה היקפו? יש שקבעו שהדין חל רק בעבודות פנים, אבל הרחיבו את ההגדרה של עבודות אלו; ויש שקבעו שהדין חל אף בעבודות חוץ, אם הדבר גורם לדחייה בעבודת פנים אחרת. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (ב) מתודולוגיה
הרב משה ליכטנשטיין תשובה וכפרה האם הפטרת יום הכיפורים מלמדת אותנו על תשובה או שמא על כפרה? עיון בשני המושגים ומשמעויותיהם, תוך שימת דגש על הזיקה של מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום עיון בהפטרות
הרב בנימין תבורי יום הכיפורים האם המצוה ליטהר ברגל הינה מדאורייתא או שמדובר באסמכתא בלבד? מהו היחס בין מצות הטבילה לחיוב העלייה לרגל? שאלה זו משפיעה על תוקף מצוות הטהרה כשאין בית המקדש קיים וכן על חיוב הטהרה בראש השנה וביום הכיפורים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי תוספת תשעה באב ויום הכיפורים קש"ת - מועדי השנה
הרב יאיר קאהן פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן סדר העבודה ביום הכיפורים מהי המשמעות הפנימית של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? בשיעור זה ננסה להתחקות אחר משמעות זו, דרך עיון במטרת הפרשתו של הכהן הגדול שבעה ימים לפני יופ כיפור, ודרך עיון במשמעותם של קרבנות החטאת המיוחדים ליום זה - פר של כהן גדול ושעיר החטאת של העם. נדמה שיסוד היום הוא שיחזור כפרתו של אהרן הכהן על חטא העגל, דרך עבודת הקרבנות שבמקדש. קש"ת - מעגל השנה
הרב יצחק לוי היחס בין ראש השנה ליום הכיפורים קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב בנימין תבורי חיוב התשובה ביום הכיפורים השיעור מתמקד בחיוב התשובה ביום הכיפורים. מרבינו יונה וכן מהרמב`ם נראה שיש חיוב מיוחד בתשובה ביום הכיפורים. ייתכן שיש לחלק בין חיוב תשובה יומיומי (אליבא דר' יונה) לבין החיוב בכפרה הנתבע בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. חיוב מיוחד זה הוא שהוביל להוסיף ווידוי בערב יום הכיפורים. הטעם שמא יחנק בסעודה מפסקת אינו הטעם היחיד, ניתן לומר (מופיע בגר`א) שהסיבה היא גם לשם קיום מצות התשובה בטרם ייכנס ליום הכיפורים. (הגרי`ד: תפילה זכה מועילה לכך). קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב אהרן ליכטנשטיין "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר דברים שלהלן אני מבקש לבחון שני דגמים של תשובה, על מקורותיהם, אופיים, והיחס שביניהם. שיחות מועדים
הרב יעקב מדן על התשובה ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה. התשובה היא תשובה לקראת ולא תשובה מהעבר בלבד. עיקרה אינו בריחה מן החטא (עם כל חשיבותה) אלא תשובה אל ה'. אנו פותחים את השנה החדשה באמירה לקב"ה כמה חשוב לנו לשוב אליו, להיות קרובים אליו, ללא המחיצה של ”עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין א–לוהיכם”. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיחה ליום הכיפורים - שתי עצות ליום הכיפורים שתי עצות ליום הכיפורים מפי הרב עמיטל זצ"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יואל בן נון כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב`ה את עולמו ביום הקדוש.
הרב אליקים קרומביין בזאת יבא אהרן אל הקודש מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר''א לפרשה זו.
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב בנימין תבורי טבילת ערב יום הכיפורים מה פשר המנהג לטבול בערב יום הכיפורים? האם חייב אדם לטהר עצמו לפני הרגל בגלל מצוַת העלייה לרגל או כחלק מקדושת היום?
הרב יהודה עמיטל כפרת שני השעירים מתוך הספר "עת רצון"

עמודים