יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר טובה גנזל העם, הנביא וה' – בתגובה לחורבן (ל"ג-ל"ד) בשיעור זה אנו עוברים לחטיבה השלישית בספר, שבמרכזה נבואות תקומה לעם. בשיעור זה נדון בתפקידו של הנביא ובשינוי של מעמדו עם החורבן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העדפתו הנצחית של ה' את ישראל על פני אדום (לה – לו, טו) נבואה שתוכנה הוא שהרי ישראל ייבנו על חורבות הר שעיר. חלקה הראשון מתחיל בפנייה להר שעיר, וחלקה השני פותח בפנייה להרי ישראל. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תיאור טהרת העם ביחזקאל (פרק ל"ו, ט"ז-ל"ב) שיעור זה מוקדש לשיאו של תהליך תקומת ישראל בספר יחזקאל באמצעות טהרת העם על ידי ה'. תהליך זה, על מרכיביו השונים, מופיע בצורה המקיפה ביותר בפרק ל"ו ביחזקאל. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תקומתו של העם וחזון העצמות היבשות (סוף פרק ל"ו, ותחילת פרק ל"ז) בשיעור זה נראה כי הנביא משלים את משל הרועים, דן במעמדו של העם ולהם – הוא מוסיף את החוליה האחרונה בתארו את הצאן/ העם בעתיד, בהתבסס על ריבוי האדם בירושלים בעבר. נבואה זו, המכונה 'חזון העצמות היבשות', משקפת את תחושת הייאוש של העם לגבי מצבו לאחר חורבן ירושלים. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) שיעור זה יוקדש לחלקו השני של פרק ל"ז שבו נוסף לנבואות התקומה של יחזקאל מרכיב נוסף שלא הוזכר עד עתה – איחודם בעתיד של גולי ישראל עם גולי יהודה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים ל"ח-ל"ט: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג פרקים ל"ח-ל"ט מתארים את מלחמת ה' בגוג מארץ המגוג. מלבד מפלתו של גוג ואופן מלחמת ה' בו, מתוארים גם עצמת כוחו המיוחדת וקידוש ה' שיתרחש כתוצאה מתבוסתו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א- מ"ג ט) הפרקים האחרונים בספר יחזקאל עוסקים בחזון למקדש העתידי. פרקים אלה עשירים בפרטים רבים לגבי תכנית הבית, הקרבנות, שטחי הנחלות ועוד ועליהם נעמוד כאן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה (מ"ג, י – מ"ד, לא) בשיעור שלפנינו נעסוק בעיקר במקומו של העם בחזון המקדש העתידי של יחזקאל, ולאחר מכן בטקסי ההיטהרות של המזבח והמקדש. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סיום הספר: פרקים מ"ה-מ"ח בשיעור זה נעמוד על הדגשת הנביא בצורך בהנהגה של משפט וצדקה על מנת למנוע את עושק העם ולבסוף במעין היוצא מבית ה' ובחלוקת הנחלות העתידית. 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים