יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר טובה גנזל נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא) רצף היחידות הנבואיות שלפנינו עוסק כולו בהתמודדותו של יחזקאל עם נבואות שמוסריהן ייחסו אותן לה', אך למעשה לא מה' הן ניתנו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מי ינצל? 'וידעתם כי לא חנם עשיתי' (י"ד, יב-כג) נבואה זו עוסקת בשאלה מי בכל זאת ינצל, וזאת לאחר שהנביא מתאר את הרעב הצפוי לבוא על העיר, אחר כך את החיה הרעה שתעבור בארץ, לאחר מכן את החרב ולבסוף את הדבר. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוּא (ט"ו-ט"ז) הנבואות שבפרקים ט"ו-ט"ז כוללים משלים שבאמצעותם עוסק הנביא בגורלם של ירושלים, של תושביה ושל מנהיגיה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת (פרק י"ח) תפיסת הגמול בספר יחזקאל נידונה בפרקים ג'; י"ד; י"ח ובל"ג. עד עתה עסקנו בתפיסת הגמול שבפרקים ג' ול"ג, ולאחר מכן בפרק י"ד. עתה, באמצעות העיון בפרק י"ח, נשלים את העיסוק בנושא הגמול האלוקי בספר יחזקאל. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תּוֹעֲבֹת אֲבוֹתָם (כ', א-כט) בנבואה זו תיאור של הכעס האלוקי על מעשי העם מאז היותו במצרים ועד לימיו של יחזקאל. זאת באמצעות תבנית קבועה המתארת את התנהגות העם ואת תגובת ה'. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל רצף הנבואות בפרק כ"א מתאר את סופה של ממלכת יהודה, שנאמרו כפי הנראה סמוך להטלת המצור על ירושלים, בעשרה בטבת. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חורבן העיר (כ"ב – כ"ד, יד) הפרקים שבמרכזו של שיעור זה מנבאים בדרכים שונות את שיתרחש בירושלים בעת המצור והחורבן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל נבואות יחזקאל על הגויים- (פרקים כ"ה-ל"ב, חלק א) פרקים כ"ה-ל"ב, (חלקו השני של הספר) מוקדשים לנבואות על הגויים. בשני השיעורים הללו נעמוד על כך שריכוזן של הנבואות על הגויים בחטיבה אחת ומיקומן של הנבואות בין פרקי התוכחה והחורבן (א'-כ"ד) לנבואות התקומה (ל"ג-מ"ח) איננו אקראי. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים כה-לב נבואות יחזקאל על הגויים (2) פרקים כ"ה-ל"ב, (חלקו השני של הספר) מוקדשים לנבואות על הגויים. בשני השיעורים הללו נעמוד על כך שריכוזן של הנבואות על הגויים בחטיבה אחת ומיקומן של הנבואות בין פרקי התוכחה והחורבן (א'-כ"ד) לנבואות התקומה (ל"ג-מ"ח) איננו אקראי. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העם, הנביא וה' – בתגובה לחורבן (ל"ג-ל"ד) בשיעור זה אנו עוברים לחטיבה השלישית בספר, שבמרכזה נבואות תקומה לעם. בשיעור זה נדון בתפקידו של הנביא ובשינוי של מעמדו עם החורבן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העדפתו הנצחית של ה' את ישראל על פני אדום (לה – לו, טו) נבואה שתוכנה הוא שהרי ישראל ייבנו על חורבות הר שעיר. חלקה הראשון מתחיל בפנייה להר שעיר, וחלקה השני פותח בפנייה להרי ישראל. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תיאור טהרת העם ביחזקאל (פרק ל"ו, ט"ז-ל"ב) שיעור זה מוקדש לשיאו של תהליך תקומת ישראל בספר יחזקאל באמצעות טהרת העם על ידי ה'. תהליך זה, על מרכיביו השונים, מופיע בצורה המקיפה ביותר בפרק ל"ו ביחזקאל. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תקומתו של העם וחזון העצמות היבשות (סוף פרק ל"ו, ותחילת פרק ל"ז) בשיעור זה נראה כי הנביא משלים את משל הרועים, דן במעמדו של העם ולהם – הוא מוסיף את החוליה האחרונה בתארו את הצאן/ העם בעתיד, בהתבסס על ריבוי האדם בירושלים בעבר. נבואה זו, המכונה 'חזון העצמות היבשות', משקפת את תחושת הייאוש של העם לגבי מצבו לאחר חורבן ירושלים. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) שיעור זה יוקדש לחלקו השני של פרק ל"ז שבו נוסף לנבואות התקומה של יחזקאל מרכיב נוסף שלא הוזכר עד עתה – איחודם בעתיד של גולי ישראל עם גולי יהודה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים ל"ח-ל"ט: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג פרקים ל"ח-ל"ט מתארים את מלחמת ה' בגוג מארץ המגוג. מלבד מפלתו של גוג ואופן מלחמת ה' בו, מתוארים גם עצמת כוחו המיוחדת וקידוש ה' שיתרחש כתוצאה מתבוסתו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א- מ"ג ט) הפרקים האחרונים בספר יחזקאל עוסקים בחזון למקדש העתידי. פרקים אלה עשירים בפרטים רבים לגבי תכנית הבית, הקרבנות, שטחי הנחלות ועוד ועליהם נעמוד כאן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה (מ"ג, י – מ"ד, לא) בשיעור שלפנינו נעסוק בעיקר במקומו של העם בחזון המקדש העתידי של יחזקאל, ולאחר מכן בטקסי ההיטהרות של המזבח והמקדש. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סיום הספר: פרקים מ"ה-מ"ח בשיעור זה נעמוד על הדגשת הנביא בצורך בהנהגה של משפט וצדקה על מנת למנוע את עושק העם ולבסוף במעין היוצא מבית ה' ובחלוקת הנחלות העתידית. 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים