יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק י"ח / שני יסודות בתורת הגמול פרק י"ח הוא מן הפרקים המרכזיים בתנ"ך בכל הנוגע למושגי השכר והעונש ולתורת הגמול. הפרק עוסק בשני יסודות בנושא זה: האחד, טענת העם "אָבוֹת יֹאכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי הַבָּנִים תִּקְהֶינָה", ומולה טענת יחזקאל שאדם נדון על מעשיו שלו, ולא על מעשי אבותיו; והשני, הרשות הנתונה לכל אדם לשנות את דרכיו, הן לטוב הן למוטב. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"ט / קינה אל נשיאי ישראל: משל הלביאה ומשל הגפן בפרק י"ט שני משלים על נשיאי ישראל: משל הלביאה והגורים, ועוד משל – שלישי במספר בספרנו – הממשיל את ישראל לגפן. נעמוד על המשלים ונמשליהם ועל הקשר שביניהם. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ' (1) / חטאי ישראל בתקופות הקדומות נבואה ארוכה זו עומדת על כמה תקופות בהיסטוריה הקדומה של עם ישראל, ומדגישה כי החטאים שעם ישראל שקוע בהם כעת מלווים אותו מתחילת דרכו. האם יחזקאל אכן מתאר את המציאות בדיוק כפי שהייתה באותן תקופות קדומות, דברים כהווייתם, או שמא יש להבין את תיאורו באופן יותר מורכב? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ' (2) / שני מסלולים של גאולה לאחר הסקירה ההיסטורית הרחבה שניתנה בחלקו הראשון של הפרק על חטאי ישראל במצרים ובמדבר, הנבואה מגיעה למסקנותיה של סקירה זו: העונש, והגאולה העתידה לבוא למרות הכול. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"א (1) / וְהוֹצֵאתִי חַרְבִּי מִתַּעְרָהּ בפרק כ"א יש אוסף של נבואות קצרות, שנושא אחד שוזר את כולן: החרב העתידה לבוא על ירושלים. ביחידה הראשונה בפרק יחזקאל משתמש במשל, שהמשמעות שלו מחודשת ומורכבת: "וְהִכְרַתִּי מִמֵּךְ צַדִּיק וְרָשָׁע". מה היחס בין המשל לנמשל? וכיצד יש להבין את הכללת הצדיקים בעונש העתיד לבוא? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"א (2) / חֶרֶב מֶלֶךְ בָּבֶל בחלק השני של פרק כ"א מובאות כמה נבואות קצרות הממשיכות בנושא החרב העתידה לבוא על ירושלים. בין היתר, יחזקאל מתאר שימוש שעשה מלך בבל באמצעי כישוף וניחוש על מנת להחליט אם לעלות על ירושלים או על רבת בני עמון; הפור נפל על ירושלים, על מנת להגשים את נבואות החורבן, אך גם בני עמון לא יינקו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ב / שלוש נבואות על חטאי ירושלים בפרק כ"ב שלוש נבואות על ירושלים, העבירות החמורות הנעשות בה והעונשים העתידים לבוא עליה. מן העניינים הבולטים בפרק: הקביעה שירושלים היא "עיר הדמים" ושאין בה אפילו צדיק אחד. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (1) / אהלה ואהליבה פרק כ"ג מתאר בפירוט את הזנות של שתי האחיות, שומרון וירושלים. נשווה בין נבואה זו ובין הנבואה הדומה לה שבפרק ט"ז, ונעמוד על הדמיון ועל השוני ביניהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (2) / אהלה ואהליבה (המשך) נמשיך לעסוק בחטאיהן של שתי האחיות ובעונשים החמורים העתידים לבוא עליהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ד / נבואות עשרה בטבת מחציתו הראשונה של ספר יחזקאל נחתמת בשתי נבואות, שנאמרו שתיהן ביום עשרה בטבת שבו החל המצור על ירושלים. בשתי הנבואות מעשים סמליים, שאחד מהם כרוך בטרגדיה אישית קשה של יחזקאל. שתי נבואות אלו חותמות, כאמור, את קובץ הנבואות על ישראל עד החורבן, ובהן ייחתם בע"ה גם לימודנו בספר יחזקאל לשנה זו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ה / נבואות על העמים – "יען... לכן... וידעו כי אני ה' " פרק כ"ה פותח את יחידת הפרקים כ"ה–ל"ב – קובץ הנבואות על העמים הסובבים את ארץ ישראל. הפרק עוסק בארבעה עמים – עמון, מואב, אדום ופלשתים – ששמחו לאידם של ישראל לאחר החורבן, ומקצתם אף נטלו בו חלק, ומתאר את עונשם לעתיד לבוא, על מנת שידעו "כִּי אֲנִי ה' ". 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ו / חורבן צור פרק כ"ו פותח יחידה של שלושה פרקים העוסקת בהרחבה רבה בצור. נעמוד על ייחודה של ממלכת צור, ונעיין בארבע הנבואות הקצרות שנאמרו עליה בפרק זה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ז / הקינה על צור פרק כ"ז חריג בסגנונו. בתוך הקינה על צור מובאת רשימה מפורטת ביותר של העמים שצור סחרה עימם ושל הסחורות השונות. נעמוד על פרטיה של נבואה ייחודית זו ועל מטרתו של התיאור הנרחב. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ח / הנבואות על נגיד צור והנבואה על צידון פרק כ"ח ממשיך לעסוק בצור, אך הפעם הנבואות מתמקדות בדמותו המיוחדת של מלכה, שנודע בחוכמתו, ביופיו ובפארו. נעמוד על התיאורים המיוחדים של מלך צור ועל משמעותם. לסיום נראה את שתי הנבואות הקצרות שבסוף הפרק, החותמות את קובץ הנבואות הראשון על העמים, שהחל בפרק כ"ה. 10 - עיון בספר יחזקאל
ד"ר טובה גנזל רקע היסטורי ומבוא כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשה מרכבה ומסעות כבוד ה' 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל שליחותו הנבואית של יחזקאל נראה כי מעמד ההקדשה של יחזקאל מתבצע באמצעות אכילת המגילה, אך זו מרמזת על הקושי שבנבואתו של יחזקאל לעומת נביאים אחרים. בנוסף, הנביא מתואר כצופה הן בפרק ג' והן בפרק לג. נעמוד על ההבדלים בין שתי הנבואות, ואיך הן משקפות את משמעות שליחותו של יחזקאל.` 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (א) שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (ב) סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל על מה חרבה הארץ? הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל בא הקץ! בפני יחזקאל עומד האתגר לשכנע את יושבי ירושלים ואת הגולים כי החורבן קרוב, ומאידך כי גלות יהויכין אינה מבשרת את ניתוקם מעם ישראל. נדון בסיבות לקשיים אלו, ובאמצעים בהם יחזקאל משתמש על מנת לשכנע את העם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשי העם במקדש פרק ח' מתאר את המראה שראה יחזקאל בירושלים. בתחילת המראה, מתוארת העבודה הזרה שקיימת במקדש. נראה כי התיאורים בהם משתמש יחזקאל רומזים לפסוקים בפרק ד' בספר דברים, כדי להקביל אליהם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עזיבת כבוד ה' את המקדש בהמשך המראה שרואה יחזקאל בירושלים, אנחנו עדים להריגתם של כל עובדי העבודה הזרה בעיר, ולעזיבת כבוד ה' את המקדש. עם זאת, המראה נחתם במילות נחמה על אודות תקומתה לעתיד של יהודה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל צדקיהו (י"ב, א-כ; פרק י"ז) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סופם של מלכי יהודה (י"ט) 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים