יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק ל"ט / המלחמה עם גוג (המשך) פרק ל"ט ממשיך לעסוק במלחמה עם גוג, ומצייר בפירוט רב את עונשו. בסיום הדברים נעמוד על היחס שבין מלחמת גוג כפי שעולה מפשוטי המקראות לבין מסורות חז"ל על 'מלחמת גוג ומגוג'. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ' (1) / המקדש לעתיד לבוא: החצר החיצונה והשערים פרקנו פותח את היחידה החותמת את ספר יחזקאל, שעניינה המקדש, ירושלים וארץ ישראל לעתיד לבוא. החלק הראשון של הפרק עוסק במבנה השערים ובחצר החיצונית של מתחם המקדש. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ' (2) / החצר הפנימית יחזקאל עובר מן החצר החיצונה לחצר הפנימית. נעמוד על מבנה החצר הפנימית, על הפעולות המיוחדות שנעשות בשער הצפוני ועל הלשכות, המעידות על חלוקה חדשה בתוך שבט לוי. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"א (1) / מבנה המקדש וסביבותיו יחזקאל ממשיך במסעו הנבואי במקדש לעתיד לבוא, וכעת הוא מגיע אל הבית עצמו. הוא מתאר את מבנה הבית לחלקיו ואת סביבותיו, וכנראה גם מערכת נוספת של מבנים שבסמיכות לו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"א (2) / קישוטי המקדש והמזבח נעמוד על משמעותם של קישוטי הכרובים והתימורים ועל מעמדו המיוחד של מזבח הקטורת. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ב / הלשכות ומידות המתחם; פרק מ"ג (1) / שיבת ה' למקדש בחלקו הראשון של השיעור נשלים את תיאור המקדש בפסוקים הקשים עד למאוד על הלשכות ובניסיון לפתור את הקושי בעניין המידות של מתחם המקדש כולו. בחלק השני נלמד על מראה שיבת ה' למקדש שבתחילת פרק מ"ג, ונעמוד על המסר בדבר הליקוי היסודי שהיה במקדש כבר מבניינו בימי שלמה המלך, ועל תיקונו במקדש העתיד לבוא. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ג (2) / מזבח העולה וחנוכתו המשכו של פרק מ"ג עוסק במזבח העולה לעתיד לבוא ובשבעת ימי חנוכתו. נשתדל להבין את מבנה המזבח מתוך התיאור הקשה שבפסוקים, ונעמוד על צדדי הדמיון ועל צדדי השוני בין תהליך חנוכתו ובין שבעת ימי המילואים שהיו במשכן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ד (1) / הנשיא, בני הנכר והלוויים במקדש לאחר סיום הסיור במקדש, יחזקאל שומע על שינוי במעמדם של אישים שונים בסדרי המקדש. חלקו הראשון של הפרק עוסק בשינוי במעמדם של בני הנכר מצד אחד, ובמעמדם של הלוויים מצד שני. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ד (2) / דיני הכוהנים במקדש בחלק השני של הפרק יחזקאל מקבל סדרה של הלכות שינהגו בכוהנים במקדש לעתיד לבוא, ובכמה מהן יש שינוי ותוספת קדושה ביחס להלכות המוכרות לנו מן התורה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ה (1) / אזורי הכוהנים והלוויים ומעמדו של הנשיא כהמשך לפרקי המקדש, יחזקאל לומד שגם חלוקת הארץ תשתנה, והדבר ישקף את השינויים במעמדם של הכוהנים, הלוויים והנשיא. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ה (2) / חג הפסח וההכנה לקראתו בסוף פרק מ"ה בא ציווי על קורבנות שאינם מוכרים לנו מן התורה: לקראת הפסח, באחד בניסן ובשבעה בו, יש להביא פר לחטאת; וגם מערכת הקורבנות של חג הפסח ושל חג הסוכות שונה מקורבנות המוסף שבתורה. מה היחס בין נבואת יחזקאל לבין האמור בתורה? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ו / מעמדו של הנשיא בשבתות, בראשי חודשים ובקורבנות הפרק ממשיך לעסוק במעמדו המיוחד של הנשיא ובקורבנותיו. בסיום הפרק הנביא נלקח אל מקומות הבישול של הקורבנות; בעיוננו נדון מדוע נדחה תיאור המקומות האלה עד כאן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ז / הנחל היוצא מן המקדש וגבולות הארץ בסיום הסיור המפורט במקדש, האיש מוליך את יחזקאל לאורכו של נחל מופלא היוצא ממנו, שיש בו יכולת לרפא את מימי ים המלח. לאחר מכן מותווים גבולות הארץ לעתיד לבוא, ולאחריהם באה הבטחה מפתיעה, המשנה את מעמדם של הגרים בארץ. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ח / חלוקת הארץ בסיום פרקי המקדש ולאחר תיאור גבולות הארץ, מובאת חלוקה חדשה של הארץ לשבטים, השונה למדיי מהחלוקה בימי יהושע. נעמוד על ההבדלים שבין החלוקות ועל משמעותם, ובכך נסיים בע"ה את ספר יחזקאל. 10 - עיון בספר יחזקאל
ד"ר טובה גנזל רקע היסטורי ומבוא כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשה מרכבה ומסעות כבוד ה' נעמוד על משמעותו של מעשה המרכבה כפתיחה לספר יחזקאל כולו ולא נעסוק בפרטיו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל שליחותו הנבואית של יחזקאל נראה כי מעמד ההקדשה של יחזקאל מתבצע באמצעות אכילת המגילה, אך זו מרמזת על הקושי שבנבואתו של יחזקאל לעומת נביאים אחרים. בנוסף, הנביא מתואר כצופה הן בפרק ג' והן בפרק לג. נעמוד על ההבדלים בין שתי הנבואות, ואיך הן משקפות את משמעות שליחותו של יחזקאל.` 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (א) שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (ב) סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל על מה חרבה הארץ? הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל בא הקץ! בפני יחזקאל עומד האתגר לשכנע את יושבי ירושלים ואת הגולים כי החורבן קרוב, ומאידך כי גלות יהויכין אינה מבשרת את ניתוקם מעם ישראל. נדון בסיבות לקשיים אלו, ובאמצעים בהם יחזקאל משתמש על מנת לשכנע את העם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשי העם במקדש פרק ח' מתאר את המראה שראה יחזקאל בירושלים. בתחילת המראה, מתוארת העבודה הזרה שקיימת במקדש. נראה כי התיאורים בהם משתמש יחזקאל רומזים לפסוקים בפרק ד' בספר דברים, כדי להקביל אליהם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עזיבת כבוד ה' את המקדש בהמשך המראה שרואה יחזקאל בירושלים, אנחנו עדים להריגתם של כל עובדי העבודה הזרה בעיר, ולעזיבת כבוד ה' את המקדש. עם זאת, המראה נחתם במילות נחמה על אודות תקומתה לעתיד של יהודה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל צדקיהו (י"ב, א-כ; פרק י"ז) נבואתו זו עוסקת בדמות המכונה 'נשיא' ונשארת לוטה בערפל. ההנחה הרווחת היא כי מדובר בצדקיהו. על מנת לעמוד על מלוא משמעותה של נבואה זו נעמוד על נבואות נוספות של יחזקאל המוקדשות לצדקיהו בפרקים י"ז, י"ט, וכן בפרק כ"א, כג-לב. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סופם של מלכי יהודה (י"ט) נבואה זו מוקדשת לסופם של מלכי יהודה, ומדגישה כי גם המלך האחרון הפר את בריתו עם ה', וכך נכשל אף הוא בתפקידו. עם ירידתו של מלך זה מכס המלוכה שקע מוסד המלוכה כולו. 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים