ימי התשובה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ הכנה לימים הנוראים - סוגיות הלכתיות בענייני דיומא 3 ארבע התוספות המיוחדות בתפילות ימים הנוראים - תוספות החיים קש"ת - הכנה לימים הנוראים
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים 1, תשובת הרצון מהותו של חודש אלול קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב ברוך גיגי שיחה לימים הנוראים קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן אמירת סליחות מהי משמעותה המקורית של אמירת סליחות? מדברי הגמרא נראה שבשעת אמירת י`ג מידות של רחמים אנו משחזרים את המעמד שבו נתגלה הקב`ה למשה רבנו בנקרת הצור. לאור הבנה זו ניתן להבין כמה עקרונות בסליחות: מדוע אמירת סליחות מתחילה מיום שני של ר`ח אלול, מהי החשיבות של עיטוף טלית בסליחות, ועוד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יהודה עמיטל שיחה לפני הסליחות מדוע מקל הרמ`א ומכריע לומר סליחות רק ארבעה ימים קודם ראש השנה? כיצד נעשה חשבון הנפש בימי הדין - מסדר הסליחות נראה כי חשבון הנפש נעשה באמצעות התפילה עצמה? חלק ניכר מן התשובה שלנו צריכה להתמקד בעובדה שאנו מקיימים מצוות בצורה יבשה, ללא לחלוחית, ובעיקר יש לתת דגש על ההתנהגות בין אדם לחברו וקבלת כל אדם בשמחה ובסבר פנים יפות. קש"ת - מעגל השנה
הרב יהודה עמיטל חשיבותו של בית המדרש חז`ל אמרו כי יש ליכנס לבית הכנסת שיעור שני פתחים. מה משמעותה של קביעה זו, וכיצד היא קשורה לכניסה ללימוד בבית המדרש? מהו ההבדל היסודי בין נורמות הרחוב לנורמות הנהוגות בבית המדרש? מהו יצר הרע של עולם הלימוד, וכיצד יש להתמודד עמו? אילו פחדים קיימים בלבו של מי שמתחיל לחבוש את ספסל הלימוד? קש"ת - מעגל השנה
הרב יהודה עמיטל שיחה לימים הנוראים קש"ת - מעגל השנה
הרב יהודה עמיטל שיחה לימים הנוראים קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי שיחה בענייני תשובה שיחה זו הועברה בצום גדליה ועוסקת בענייני תשובה. מהן הדרישות מיהודי בעשרת ימי תשובה? כיצד מעוררים בנו הימים הנוראים רצון המיוחד שיכול להוביל לתשובה ולהתקדמות? מהי משמעות המושג 'לפנים משורת הדין', וכיצד הוא קשור לתשובה? קש"ת - ענייני תשובה
הרב יהודה עמיטל סליחות - הרב יהודה עמיטל זצ"ל - תש"ן תש"ן קש"ת - שיחות סליחות
הרב יהודה עמיטל סליחות - הרב יהודה עמיטל זצ"ל 2 - תשנ"א שיחת סליחות תשנ"א קש"ת - שיחות סליחות
הרב בנימין תבורי מצוות התשובה השיעור עוסק בשאלה האם התשובה היא מצווה מדאורייתא. בשיעור מובאות דעת הרמב`ן, שמבסס את המצווה על הפסוק בדברים ל' יא' כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לֹא נִפְלֵאת הִוא מִמְּךָ וְלֹא רְחֹקָה הִוא', דעות שונות בהבנת הרמב`ם, ואת דעת הרב קוק (השיעור מתפלמס עם הגדרת הראי`ה את התשובה ברמב`ם כמצווה כללית). בנוסף, מוזכר בשיעור פירושים נוספים לפסוק אותו מייחס הרמב`ן למצוות התשובה - פירוש פשטי ופירוש הרמב`ם. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב בנימין תבורי הגדרת מצוות התשובה השיעור עוסק ביישוב הסתירה בדברי הרמב`ם בין הגדרתו שיש 'לעשות תשובה' להגדרתו שיש להתוודות. השיעור מרחיב בחילוקו של הרב סולובייצ'יק בין 'מעשה מצוה' ל'קיום מצוה' ומדגים חילוק זה דרך מצוות התשובה - הווידוי הנו 'מעשה מצוה', אך התשובה היא 'קיום המצוה'. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב בנימין תבורי בין חרטה לקבלה לעתיד השיעור עוסק ביישובים שונים לסתירה הקיימת בין נוסחי הוידוי בשיטת הרמב`ם ובמקור לנוסחים אלה בדברי חז`ל ובמקורות. בנוסח אחד מודגשת החרטה והקבלה לעתיד, ואילו בפרק ב' הלכה ח' מודגשת רק ההוצאה בפה (כפי שקיים בווידוי כהן גדול). ניתנו מספר תשובות בדבר: הרב אשר וויס חילק בין ווידוי ציבור לווידוי יחיד, אופציה אחרת היא לחלק בין ווידוי של תשובה לווידוי כשלעצמו. הגרי`ד מחלק בין ווידוי של כפרה (אשר מגיע בעקבות מפגש עם 'מכפר') לבין ווידוי של חטא. הסבר הגרי`ד מאפשר להבין את חובת הווידוי ביום הכיפורים ובשעת הבאת קורבן. בסיום השיעור הורחב ההסבר המחלק בין כפרה לבין תשובה. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב בנימין תבורי חיוב התשובה ביום הכיפורים השיעור מתמקד בחיוב התשובה ביום הכיפורים. מרבינו יונה וכן מהרמב`ם נראה שיש חיוב מיוחד בתשובה ביום הכיפורים. ייתכן שיש לחלק בין חיוב תשובה יומיומי (אליבא דר' יונה) לבין החיוב בכפרה הנתבע בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים. חיוב מיוחד זה הוא שהוביל להוסיף ווידוי בערב יום הכיפורים. הטעם שמא יחנק בסעודה מפסקת אינו הטעם היחיד, ניתן לומר (מופיע בגר`א) שהסיבה היא גם לשם קיום מצות התשובה בטרם ייכנס ליום הכיפורים. (הגרי`ד: תפילה זכה מועילה לכך). קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב יהודה עמיטל אורות התשובה מבוא ופרק א השיעור עוסק בתפיסת 'החזרה בתשובה'. חזרה בתשובה כוללת צער על העבר, מרכיב אשר לעתים רבות לא נמצא אצל החוזר בתשובה שהיה חילוני בעברו. חידוש התשובה של הרב קוק בפרק א מאורות התשובה, מתחיל בתפיסתו את התשובה הגופנית והאינטואיטיבית מוסרית. מצד אחד ברור שהיא קיימת, מצד שני קשה להבין אותה. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב יהודה עמיטל אורות התשובה ב': הרב המשיך בלימוד פרק א' באורות התשובה. הדגיש שהתשובה השכלית לא מגיעה משום הכרח - בדומה לתשובה מאהבה של הרמב`ם, ותיאר (בעקבות פרק ב' באורות התשובה) את סוגי התשובה השונים - תשובה מדורגת ותשובה פתאומית. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב יהודה עמיטל אורות התשובה ג': פרק ג' באורות התשובה מתאר את הטלטלה הרגשית הקיימת בתשובה ההדרגית. הדגשת הדקויות הרגשיות אינה מובנת מאליה, ועל כן הרב צריך להציפה מחדש, שהרי היא פחתה בימי הביניים (למרות קיומה הנרחב בספר תהילים). הטלטלה הרגשית, מכאב לתשובה יכולה להזין ספרות ושירה דתיים, בגלל העומק האנושי שקיים בחוויות קיומיות אלה. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב יהודה עמיטל אורות התשובה ד': בתחילת השיעור מתואר כיצד הקב`ה דן כל אדם מהמקום בו הוא נמצא; איש אמונה שלם, כפי שאומר המהר`ל - מי ימצא. ; בהמשך השיעור מובהר שעיקר התשובה הוא בהעלאת הרצון, דבר היכול להתבטא גם בהרהור תשובה. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב עזרא ביק גדולה תשובה א השיעור עוסק במאמרי 'גדולה תשובה' (יומא פו.) 'גדולה תשובה שמגיע רפאות לעולם' ובמאמר 'גדולה תשובה שמאריכה שנותיו של אדם'. הרפואה כאן אינה ממחלות. הרפואה היא מכוח העובדה שישנה התקדמות. כל התקדמות היא חיים. כל קפיאה ועצירה במקום היא מוות. התשובה היא התקדמות והיא המטרה שלשמה נבראנו כאן. תשובה מאריכה את חיי האדם בדיוק בגלל שהתנועה היא החיים.האדם אמור להלך. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב עזרא ביק גדולה תשובה 'ב השיעור עוסק במאמר `גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה`. המקור לקביעה זו הוא פסוק בירמיהו המתייחס לשוני בין יחסי הקב`ה וישראל לבין איש ואשתו. באופן עקרוני קיים איסור של מחזיר גרושתו (המכונה אף תועבה), ואיסור דומה לו מבחינה זו - אשת איש. הקב`ה וישראל לעומת זאת, יכולים לחזור ולהיקשר בעקבות התשובה. הבעיה של מחזיר גרושתו קיימת מכיוון שלא ניתן להחזיר את התום הראשוני שהיה לפני השינוי. ניתן לבנות משהו חדש, אך לא ניתן לתקן את מה שהיה. התשובה, לעומת זאת, אינה רק חרטה, היא תנועה של התעלות. על כן, אין למדוד אותה על פי 'הכמות' אלא על פי 'השינוי'. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב עזרא ביק גדולה תשובה ג השיעור עוסק בשני מאמרים: האחד מתייחס לקשר בין זדונות זכויות ושגגות, והשני לתיאור השב בתשובה כשובב. הרב דן בשאלה האם ועד כמה ניתן לומר שהחטא מהווה חלק מחיי האדם ואף מקדם אותו קדימה (לאחר החזרה בתשובה), לא במובן של 'צדקות' גדולה יותר אלא במובן של השתפרות גדולה יותר, אשר מכלילה את הרע בתוכה והופכת אותו ל'שובבות'. (לדעה שסבורה שזדונות נעשים רק לשגגות יש למתן אמירה זו). קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב עזרא ביק גדולה תשובה ד השיעור עוסק במאמר 'גדולה תשובה' שמביאה גאולה לעולם. התשובה מביאה גאולה מכיוון שכל התקדמות אנושית מביאה גאולה, שהרי הגאולה אינה מצב אובייקטיבי אלא התקדמות מתמדת. במובן זה, ניתן לומר אף שהתשובה קדמה לעולם. קש"ת - תשובה וימים נוראים
הרב יצחק ברט הקדמה - משפט וספרות קש"ת - תשובה וספרות
הרב יצחק ברט תהילה קש"ת - תשובה וספרות

עמודים