יסודות בעבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק א' היום נפתח את לימודנו במצוות מזוזה. מאפיין בולט במצוות המזוזה הוא השמירה: כפי שעולה מפסוקי התורה וממדרשים רבים, המזוזה מייצגת את השמירה של ה' על הבית. במהלך השיעור, נעמיק ביסוד זה, נבין את דברי הרמב"ם החולק לכאורה עליו, ונראה את הקשר בין מצוות מזוזה לבין נתינת הדם על המזוזות, בפסח מצרים. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק ב' בשיעור הקודם העלנו, שמצוות מזוזה הופכת את ביתו של אדם ל"בית ה'". בעקבות זאת, הבית שמור ממילא מעצם היותו בית ה'. על פי זה, ניתן להבין מדוע שמים את המזוזה בפתח, וכיצד מובילה המזוזה לאריכות ימים. אולם, מתוך כך אנו מבינים את חשיבות הזכירה שמה ששומר עלינו הוא לא עצם המזוזה, אלא ההשפעה שלה עלינו, שהופכת בתורה את הבית להיות בית ה'. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק במהותה של מצוות ציצית: נראה את היחס בינה לבין מצוות תפילין ומזוזה, נעמיק בפירוש המושג ציצית ובהשלכות של חובת ראיית הציצית. מתוך עיון בפסוקים ובמדרשים, נבין את תהליך הזיכרון שעל האדם לעבור בלובשו ציצית על בגדיו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ב' בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ג' מדוע סופחה פרשת ציצית לחובת קריאת שמע? עיון ביסודות פרשיית ציצית מלמד אותנו על העקרונות השונים הקיימים בפרשה זו, שביסודם שאלת הקישור בין הארציות לרוחניות. פרשת ציצית מדברת על דרך עבודת ה' של 'אנשי החול', שדרכם אל הא-ל מפותלת וארוכה, למול 'אנשי הקודש' של התפילין והמזוזה, אודותם דיברנו בעבר. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ציצית חלק ד' – הזכרת יציאת מצרים נחלקו המנהגים האם יש להזכיר את יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילה. במהלך השיעור נעמיק במחלוקת זו, ננסה להבין את הקשר בין זכירת יציאת מצרים לקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, ואת הקישור למצוות הציצית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ולעבדו בכל לבבכם – פרק סיום משימת חייו של האדם קבלת עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע מחייו. קריאת שמע, על פרשיותיה והמצוות שבה, מתוות לנו את הדרך לשם. מתוכם, נזכה לקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה. יסודות בעבודת ה' (ב)

עמודים