יסודות בעבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי ובשכבך ובקומך יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שיטת הרמבם 3 פרשיות דאורייתא יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שיטת הרמבם בזכירת יציאת מצרים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי סיכום שיטת הרמבם יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ברוך שם כבוד מלכותו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות אהבת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי הדרך להגיע לאהבת ה' ב יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי פרק יט בתהילים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שיר השירים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי אהבת ה' בשיר השירים ב יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי דפיקות הדוד במישור הלאומי יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ללמוד וללמד יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות תלמודה תורה כעבודת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי רבינא ורב אשי סוף הוראה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מדע ואהבה בקריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי כתר תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות תפילין בקש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי המעבר בין קריאת שמע לתפילה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מהות התפילה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי תפילב בעת צרה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שלוש תפילות ביום יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי יסודות בעבודת ה' - קריאת שמע (א') – יסוד החיוב ומקורו כבסיס לדיון בעבודת ה', נעסוק בשיעורנו בקריאת שמע ובתפילה. מקור החיוב של קריאת שמע הוא התורה, "בשכבך ובקומך". אולם, יש המבינים שקריאת שמע דרבנן, כנגד ראיות רבות. בפרשייה הראשונה של קריאת שמע, בה מופיע הביטוי (דברים ו'), קיים מתח מובנה. מצד אחד, ישנם ביטויים מהם עולה ש"הדברים האלה" מכוונים לביטויים ספציפיים, אותם צריך לשים על המזוזות וכדומה. אולם, במקביל אנו מוצאים ביטויים המושכים לכך שמדובר בביטוי נרחב לכל התורה כולה. במהלך השיעור יתבאר, שכל האפשרויות נכונות: מדובר בפסוקים מצומצמים, המייצגים את כל התורה כולה. בהתאם לכך יש להבין את הדעה לפיה קריאת שמע דרבנן: ישנה חובה לקרוא מהתורה בבוקר ובערב לאו דווקא את קריאת שמע, אך פסוקים אלו מייצגים את כלל התורה כולה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ב') – יסוד החיוב ומקורו -המשך בשיעור הקודם התוודענו למחלוקת האמוראים בשאלה האם קריאת שמע היא מדאורייתא או מדרבנן. מחלוקת זו, כפי שבארנו, נעוצה בשאלה האם המילים "ובשכבך ובקומך" כוללים צו ספציפי של קריאה בזמנים אלו, או שזהו חלק מן הצו הכולל של מצוות תלמוד תורה ("ושננתם"), שיש להגות בתורה בכל עת ובכל מצב. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ג) – "ומה הוא קורא?" בשיעור האחרון, הבאנו את תמצית השיטות באשר להיקף החיוב של קריאת שמע. היום, נדון בשיטות אלה מנקודת מבטם של הפסוקים. דבר זה ייעשה תוך פיתוח כיוון המחשבה שהעלנו בשיעור הראשון. יסודות בעבודת ה' (ב)

עמודים