מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שימור מצה השיעור דן בכמה פנים של דין שימור – האם השימור הוא מצווה או צורך בחפצא של המצה, האם הוא נצרך רק לכתחילה או גם בדיעבד ועוד. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור המשנה אומרת שלא יוצאים ידי חובה במצה של איסור, אך הגמרא אומרת שזה רק לשיטת ר' שמעון שנדחתה מההלכה. אמנם יש לדון גם מצד 'מצווה הבאה בעברה', ומדוע הגמרא לא הזכירה אותו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר יש לדון האם בכלל נאסר גילוח הזקן בספירת העומר או רק הראש. נראה שהאיסור הוא חלק מגדרי אבלות של י"ב חודש, ולפי זה מותר להתגלח משיגערו בו חבריו. יש גם צד להתיר כיוון שהגילוח איננו עידון אלא רק מניעת צער. בערב שבת ייתכן שיש חיוב ממש בגילוח. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש יש לשאול האם האיסור להכניס את עצמו לפיקוח נפש הוא מדאורייתא או מדרבנן, אך בכל אופן הדבר שונה ממצב שבו פיקוח הנפש קיים, אך אפשר למנוע חילול שבת על ידי הכנה מראש. פיקוח נפש אינו דומה למילה, שבה אפשר לחלק בין המילה עצמה ובין מכשיריה, שכן הכול נעשה לצורך פיקוח נפש. למעשה ברור שרצוי להיערך, אך אין בכך חובה הלכתית. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ יש לדון האם יש איסור לצאת לחו"ל, וגם אם כן האם האיסור קיים גם כשדעתו לחזור. נראה כי ההיתרים ליציאה (לישא אישה, ללמוד תורה, לסחורה) הם חלק מהגדרת האיסור - האיסור הוא על מעבר באופן קבוע לחו"ל, אך יציאה זמנית וקצרה מותרת. היציאה לסחורה מותרת גם כאשר לא מדובר על הצרכים החיוניים הבסיסיים, ומכאן נראה שמותר לצאת גם לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו צורך תרבותי. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין זכויות הפרט לאור ההלכה המאמר עוסק בהגדרת ההלכה בשונה מחוק חילוני, בבחינת המערכת של "חובות" הקיימת בהלכה, למול "זכויות" הקיימות בחוק, וטווח הבחירה החופשית הנובע מכך. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין העוסק בתורה פטור מן המצווה מתוך "מנחת אביב" דפים 119-140 מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין העוסק בתורה פטור מן המצווה חלק ב' מתוך "מנחת אביב" 119-140 מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם –חלק ב' השיעור מתמקד בפן ה'חיצוני' של חילול ה', שמתייחס לרושם כלפי מלכות שמיים שנוצר בעולם כתוצאה מעשים מסוימים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין לחיות על קידוש השם – חלק א השיעור דן בתוכנה של מצוות קידוש ה' (ואיסור חילול ה'), תוכנה, חלקיה וחומרתה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל

עמודים