מהר"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן תלמיד חכם ששכח תלמודו התורה איננה מתמצית רק באוסף ידיעות השוכן בגופו של האדם אלא היא ביטוי לקשר עם ה' ולכן גם אם נשתכחה אין זה מסלק את מעלתו. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן כוחו ועוצמתו של ת"ח ת`ח יונק את כוחו ממקור נבדל ולא מכוח גשמי ולכן עוצמת פגיעתו גדולה ביותר יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן ת"ח שבבבל שונאים זה את זה – מעלה או גנות? ת`ח הוא גבר המעוניין להתגבר על כולם אך מתוך כך נפתחת כל הסוגיה ומתבררת ומתלבנת כד למיצויה. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן הנהגות ת"ח ת`ח הינם במדריגה שכלית רוחנית ולכן עליהם להימנע מלצאת מהסדר הראוי בשום תחום ועניין יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן היחס לחוכמות חיצוניות כל החוכמות של העולם נובעות מחוכמתו של ה' אך לא מעצם החוכמה כתורה. חוכמה יוונית היא חוכמת בני אדם בלבד ולכן יש להיבדל ממנה. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן כל הפורש מן התורה כפורש מן החיים התורה משמשת הן כמקור הקיום הפיזי של האדם כמים והן כנותנת משמעות לחייו ובויתור עליה נותר בלא כלום ואש אוכלתו יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן פחיתותו של עם הארץ עם הארץ הינו אדם שהפסיק להיות אדם ומתוקף כך נאסרה עליו אכילת בשר וגם אין ראויים לו החיים יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן התנגדות עם הארץ לבני אדם עם הארץ הוא מתנגד למציאותו של ת`ח מקיים היעוד האנושי ואינו מסוגל להתחבר לחברת בני אדם יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן במה מתאפיין עם הארץ? עם הארץ מתאפיין בכך שהוא דבק בחומרי ומתנגד בעצם לרוחני והשכלי יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן ידיעת התורה ללא לימוד והעמקה ידיעה ללא הבנת שורשי הדברים מהווה ביזוי לתורה ולחוכמתה ובכך רב הנזק על התועלת מלפסוק נכון מספרי קיצורים. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן תורה מגינה ומצילה האדם פגיע ביותר בשל היותו בעל נשמה שמעל למדרגתו הרוחנית. על ידי התורה והמצוות מקרב את הנשמה למקורה ונעשה כעבד ה' וה' מגן עליו. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן המצוות כגורם המקשר בין האדם לתורה המצוות הינן התגשמות האידיאל הרוחני במציאות החומרית ולכן רק באמצעותן יכול האדם החומרי להידבק בתורה הרוחנית. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן המצוות כאבן בוחן בעבודת ה' קיום המצוות הינו ביטוי לכך שסדר העדיפיות של האדם תקין והוא יודע להבחין בין עניני עוה`ז שמשתקללים בשיקולי רווח והפסד לעומת ענינים עליונים. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן אופן קיום המצוות הזריזות בקיום המצווה והמוכנות להתבזות עליה או להשקיע בהידורה מבטאים סולם ערכים רוחני גבוה אצל האדם. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן שמחת מצוה וגמר מצוה קיום המצווה בשמחה והשלמתה מעידים על קיום מתוך תודעה רוחנית גבוהה. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן התפילה כהכרה באחדות ה' המתפלל בה' מבטא בכך תלות מוחלטת בה' ומכיר כי הכל ממנו ולו השלטון הבלעדי בעולם יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן תפילה תורה וגמילות חסדים שלוש תנועות שונות של זיקה בין האדם לה'. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן על מה להתפלל? תפילה לצורכי הגוף הינה תפילת תועבה אך אם משמשים ככלי לעבודת ה' היא רצויה בעיני ה'. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן חשיבות הדיבור בתפילה הדיבור הינו חלק מהותי ממהות האדם ובפניה לה' באמצעותו מבטא האדם את חסרונו הזקוק להשלמתו על ידי ה'. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן תפילה כשיעבוד הנפש הגוף והממון לה' שלושת זמני התפילה מכוונים כנגד שלושת המישורים באדם המשתעבדים לה'. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן תפילות כנגד אבות וכנגד קרבנות שתי עמדות בעמידה מול ה' כמרכבה לשכינה וכהתבטלות גמורה. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן המתפלל כעבד ה' המתפלל בצמוד לקימתו מעיד כי כל מטרת בריאתו אינה אלא לשמש את קונו יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן מעלת הקביעות בתפילה הקובע מקום לתפילתו מעיד בכך כי השם הוא מקומו הבלעדי ובכך מונע מזרים מלשלוט בו. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן להיכנס פנימה אל מקור החיים לפני התפילה יש לזנוח את כל העיסוקים החומריים ולנסות להידבק בה' כמה שיותר יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן אם כמלאכים אם ככהנים עמידת הדום בתפילה יש בה ביטוי לביטול היישות האנושית בפני הכוח האלוקי. יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

עמודים