מהר"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן חטא אדם הראשון מהר"ל
הרב בני להמן פרשת בשלח מהר"ל
הרב בני להמן פרשת יתרו מהר"ל
הרב בני להמן משפטים מהר"ל
הרב בני להמן פרשת כי תשא מהר"ל
הרב בני להמן תזריע מצורע מהר"ל
הרב בני להמן אחרי מות- קדושים מהר"ל
הרב בני להמן אמור מהר"ל
הרב בני להמן בהר בחוקתי מהר"ל
הרב בני להמן הקדמה למהרל ופרשת לך לך מהר"ל
הרב בני להמן פרשת וירא מהר"ל
הרב בני להמן פרשת חיי שרה מהר"ל
הרב בני להמן פרשת וישלח מהר"ל
הרב בני להמן פרשת ויצא מהר"ל
הרב בני להמן פרשת ויחי מהר"ל
הרב בני להמן פרשת ויגש מהר"ל
הרב בני להמן פרשת וארא מהר"ל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת במדבר חלקו הראשון של שיעור זה יעסוק בדברי המהר`ל על פרשת השבוע: מה משמעות הדרשה כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? מדוע דרשו חז`ל כי אישו של המזבח במקדש ראשון רבצה כארי ואילו במקדש שני היא נראתה ככלב - כיצד חלוקה זו מאפיינת הבדלים יסודיים בין המקדשים? חלקו השני של השיעור יעסוק בקשר המיוחד שבין נתינת התורה לבין המדבר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויקרא מהי המשמעות הרוחנית של מיקומו של ספר ויקרא בין חומשי התורה? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך שהעולה מכפרת על לאו הניתק לעשה ועל ביטול מצוות עשה, והלא העולה הינה קרבן חמור העולה כליל על המזבח, ואילו מצוות אלו הינן מצוות קלות יחסית בחומרתן? מדוע נאסר להעלות על המזבח חמץ, ומה פשר חלות התודה ושתי הלחם, אשר מצוותן דווקא בחמץ? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן משמעותם של הימים הנוראים מהו העיקרון המבדיל את הימים הנוראים משאר ימי השנה? המהר`ל טוען כי היסוד החורז בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מלכותו הבלעדית של הקב`ה עלינו. מן העיקרון הזה נגזרים הן הדין והמשפט, והן הכפרה והטהרה. מהו הקשר הפנימי בין שחרור העבדים בשנת היובל ביום הכיפורים, לבין הכפרה הטבועה בעיצומו של יום? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת אמור מהו עומק דרשת חז`ל על כך שרק המוסר את נפשו של על מנת שייעשה לו נס זוכה לנס? מדוע בחרה התורה להשתמש בביטוי המעומעם `ממחרת השבת` ולא כתבה במפורש כי מדובר על מחרת יו`ט ראשון של פסח, וכיצד מתקשר הדבר ליסודות ספירת העומר וחג השבועות? כיצד יש להבין את הפער שבין קביעת חז`ל כי `עין תחת עין` משמעו ממון, לבין פשוטו של מקרא? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בהעלותך חז`ל דורשים כי המנורה נעשתה על ידי הקב`ה - אם כן, מה משמעותו של הציווי על עשיית המנורה? מדוע הוזכרו המילים `בני ישראל` פעמים רבות כל כך בטקס הקדשת הלויים? בפנייתו של משה ליתרו להישאר עמהם, אומר משה `נוסעים אנחנו` - משמע שמשה סבור כי הוא עתיד ליכנס לארץ, ואילו במקומות אחרים אנחנו מוצאים שנבואת משה מרמזת על כך שהוא אינו עתיד להכניס את עם ישראל לארץ, מהו ההבדל בין המקרים? כיצד יש להבין את פנייתו של משה לקב`ה `הרגני נא הרוג`, ולמה התכוונו חז`ל כאשר דרשו שתשש כחו של משה כנקבה בפרשה זו? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשיות בהר-בחוקותי מהו הקשר הפנימי בין היובל לבין יום הכיפורים? המהר`ל מסביר שהיסוד המקשר הוא הגאולה וההתחלה מחדש. מה פשר דרשת חז`ל באשר למי שאינו דר בארץ ישראל שנחשב כמי שאין לו אלוה? כיצד דרשו חז`ל שהפסוק `אם בחוקותי תלכו` מתייחס דווקא לעמל בתורה? כיצד חיברו חז`ל בין יעקב אבינו לבין אליהו הנביא, ומהו הערבון שלקח יעקב מאליהו? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת חקת רש`י בפתיחת הפרשה מזכיר את האבחנה בין חוקים לבין משפטים, ומורה לנו שאין לתלות את קיום המצווה בהבנת טעמה. המהר`ל מוצא בדברים אלו פתח לדיון רחב באשר לטעמי המצוות בכלל: האם המצוות כולן הן בבחינת חוקים, או שמא יש לתור אחר טעם המצווה? האם ניתן למצוא הבנת ביניים שתאחז בשתי הגישות גם יחד? בתורה נאמר כי חטאו של משה היה בחוסר אמונה, כיצד קשורה חוסר האמונה לכעס ולהכאה בסלע? מהו ההבדל המהותי שבין דיבור לבין הכאה? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת בלק מדוע דרשו חז`ל את הפסוק `אולי אוכל להלחם גו וגרשתיו`, כך שבלעם התכוון לגרש את עם ישראל מן העולם ולא רק גירוש מן האיזור הגיאוגרפי? מהי משמעותו ההשוואה שבין נבואתו של בלעם לבין נבואת משה רבנו? כיצד גובר כח האבות אשר הקימו שבעה מזבחות על שבעת מזבחותיו של בלעם? מדוע דרשו חז`ל את הפסוק `הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא` על קיום מצוות? קש"ת - מהרל

עמודים