מהר"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תרומה מדוע דרשו חז`ל כי התרומה המוזכרת בראשית הפרשה מכוונת גם לתרומות החובה - מחצית השקל לאדנים ומחצית השקל לקרבנות? המהר`ל מבין כי מדובר בתיקון מקיף לחטאם של ישראל בעגל. רש`י מביא כי עצי השיטים למשכן ננטעו במצרים על ידי יעקב אבינו - המהר`ל מקשר זאת לעיקרון יסודי בדבר דמותו המאחדת של יעקב, הוא אשר מהווה את בסיס המשכן ואת הבריח התיכון שלו. בנוסף, דן המהר`ל בקדושת המשכן, והוא קובע כי האדם רק יוצר את המסגרת, אך הקדושה נובעת מן הקב`ה. לסיום, נדון במנורה, שם מסביר המהר`ל את היחס הנכון בין הציווי `ועשית מנורה`, לבין קביעת חז`ל שהקב`ה בעצמו יצר את המנורה. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת כי תשא מהי המשמעות העומדת מאחורי סדרן של ד' פרשיות: שקלים, זכור, פרה והחודש? מדוע מניין בני ישראל יכול לגרום לנגף ולהשחתה - המהר`ל מסביר כי מניין מראה על חשיבות וחיבה, אך לצד הסיכוי שבמניין עומד גם סיכון כיוון שהעולם כולו מורכב כאשר לצד הטוב עומד גם הרע; חז`ל דרשו כי החלבנה מסמלת את רשעי ישראל, אשר גם הם מצורפים לקטורת המכפרת - המהר`ל עומד על עומקו של מדרש זה ומסביר שדווקא תשובתם של הרשעים מכילה עוצמות מיוחדות המרוממות את כלל ישראל. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת שמות מהי משמעות דרשת חז`ל על כך שבמצרים היו יולדות ששה בכרס אחת? מדוע בחרה התורה להסתיר את זהותן האמיתית של המילדות ולכנותן שפרה ופועה, ומדוע בפרשת הולדת משה לא מוזכר אף אדם בשמו? כיצד מתבארת דרשת חז`ל על כך שבעוון דילטוריא ולשון הרע מתעכבת הגאולה, וכיצד ההחצנה עומדת בניגוד לעולם הפנימי-גאולי? שאלות אלו עומדות במרכז דיונינו בדברי המהר`ל לפרשת שמות. קש"ת - מהרל

עמודים