מחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות שיעור 16 - הצופן (ב) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 17 - הצופן (ג) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 18 - הצופן (ד) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 19 - משא ידוובנה - דברים על 'הפנים' על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 20 - משא ז'שוב - על הנקמה (א) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 21 - על הנקמה (ב) - `הקבר ביער` - גואל הדם בא לנקום על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 22 - משא מרקובה - חסידי אומות העולם על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 23 - משא חֶלְמְנוֹ - מסע לחלל הפנוי (א) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 24 - החלל הפנוי (ב) - קושיות שאין עליהן תשובות על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 25 - החלל הפנוי (ג) על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 26 - החלל הפנוי (ד) - `לעיני כל ישראל` על שואה ואמונה - ב
הרב תמיר גרנות שיעור 27 - משא טרנוב - ילדי ישראל על שואה ואמונה - ב
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 1 - לעָבדה ולשָמרה - החובות האוניברסליות של האנושות (א) בבואנו לעצב את אישיותנו על פי ערכי התורה, עלינו לעסוק בשלוש רמות של ציפייה ואחריות: התביעות המופנות כלפינו כבני אדם, כיהודים, וכבני תורה. בשיעור זה נעסוק ברמה הראשונה והאוניברסלית, דהיינו - "לע?בדה ולש?מרה". "לש?מרה" פירושה אחריות ביחס למה שכבר ניתן לנו, הן מבחינה אקולוגית, הן מבחינה חברתית והן מבחינה דתית - והיא כוללת הבנה שהקב"ה הוא האדון על הכל ואנחנו פועלים בתור שומריו.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 2 - לעָבדה ולשָמרה - החובות האוניברסליות של האנושות (ב) "לעבדה" פירושה פיתוח ויצירה. לעבודה ערך רב בהשקפת עולמנו, הן כביטוי של גמילות חסדים, על ידי עזרה לזולת ושכלול העולם; הן כמילוי חובתנו כלפי הקב"ה, המוטלת עלינו בתור שלוחיו; הן כפעילות הנחוצה לשמירת הבריאות הנפשית ופיתוח עצמי מוסרי; והן בתור הטבעת חותם אנושי בעולם. השקפת עולמנו נותנת גיבוי מוחלט למה שידוע כ'אתיקת העבודה', המטעימה את חשיבות העבודה במובן המוסרי, הפסיכולוגי, הדתי והחברתי. מכאן שיש להתרחק מהתופעה של נהנתנות כשרה למהדרין, גם אם לא נאמץ גישה סגפנית.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 3 - נספח: האם התורה מחליפה או משלימה ערכים אוניברסליים? האם התורה כוללת ערכים אוניברסליים? האם היא יכולה להתיר מה שנאסר לפי החוק האוניברסלי? כיצד ניתן להבין את מאמר חז"ל המפורסם "דרך ארץ קדמה לתורה"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 4 - `בכל דרכיך דעהו` - שני דגמים בעבודת ה' (א) ישנה עבודת ה' על ידי 'דבר מצווה', וגם עבודתו באמצעות 'דבר רשות'. האדם יכול וחייב לעבוד את ה' דרך המקצוע שלו, אבל מה יש לעשות כאשר קיימת עימות בין שני דרכים אלו בעבודת ה'?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 5 - `בכל דרכיך דעהו` - שני דגמים בעבודת ה' (ב) בכל תחום עיסוק, יכול האדם לבטא את יחסו לריבונו של עולם. הדבר מתבטא בשני אופנים: מדוע הוא עושה את מה שהוא עושה, ואיך הוא עושה זאת. לאור זאת, כיצד יש להתייחס לאנשים עובדים? האם על האדם לנסות להגדיל את זמן עיסוקו בעבודת ה' הישירה (ת"ת, תפילה, וכו') על חשבון עבודת ה' של "בכל דרכיך דעהו"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 6 - `ויצו ה' א-להים על האדם` - חיים של מִצווה (א) היהודי מוגדר על ידי היותו מ?צ?ו?ה. האם הדבר נוגד את מטרת המימוש העצמי? כיצד יש להבין את הקביעה ש"גדול המ?צ?ו?ה ועושה ממי שאינו מ?צ?ו?ה ועושה"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 7 - `ויצו ה' א-להים על האדם` - חיים של מִצווה (ב) המטרה היא הזדהות עם רצון ה'.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 8 - עשה תורתך קבע: מרכזיותו של תלמוד תורה (א) התורה צריכה להיות קבועה בחיינו מכמה בחינות: ראשית, מבחינה ערכית, הקשר שלנו לתורה - והקשר לקב"ה הנוצר דרכה - צריך לחדור לכל פינות חיינו ולהוות מסגרת לכל עיסוקינו. שנית, על התורה להוות גורם קבוע בסדר יומינו, מבחינת מחוייבות ומשמעת. פרט לכך, עלינו להפנים את התורה ולהופכה לחלק של קבע מאיתנו, בשאיפה לבנות אוצר של תורה שייאר ברשותנו לעולם. לבסוף, עלינו ליטול אחריות היסטורית - כעזרא בשעתו - להמשכיות התורה בתוך החברה היהודית.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 9 - עשה תורתך קבע: מרכזיותו של תלמוד תורה (ב) התורה צריכה להיות מרכזית בעולמו של כל יהודי פשוט, ולא רק בעולם של רבנים וראשי ישיבות. הדרישה הרדיקלית לעשות את התורה קבע מציבה מחוייבות מיוחדת להעמקה בלימוד התורה. על כך ניתן ללמוד מהשאלות שנשאל כל יהודי בבית דין של מעלה: אם פלפל בחכמה, אם הבין דבר מתוך דבר, ואם קבע עיתים לתורה. על האדם להיות מעורב בלימודו, מבחינה רגשית ושכלית, ולהקדיש ללימוד את הזמן הראוי. השיעור עוסק בשאלות הקשורות לחובה זו: כיצד מפתחים מוטיבציה ללמוד? כיצד הופכים לתלמידי חכמים?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 10 - קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (א) שלושה תחומים מרכזיים בעבודת ה' הם תורה, עבודה וגמילות חסדים. האם ההלכה מעדיפה שנעסוק בכולם במידה שווה, או שנתמחה באחד מהם? שאלה זו עולה הן מבחינת האחריות האישית וההתפתחות הדתית, והן מבחינת הניסיון להיענות לצרכים ציבוריים, חברתיים, לאומיים ואוניברסליים. מה פירוש הקביעה ההלכתית "העוסק במצווה פטור מן המצווה"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 11 - קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (ב) גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית, יש ערך גם להתמחות ולהרחבה. יש לחתור למעין "חינוך ליברלי": מצד אחד - להשיג רמת קיום בסיסית, וכן זהירות וזריזות, ביחס למצוות כולן, שכן במישור הקיום הממשי ואף במישור הגשמת הערכים, יש צורך ברמה מינימלית של עבודת ה' בכל המרחב השלם של קיומנו. עם זאת, מצד שני, חשוב שיהיה דחף כלשהו להתעלות, שאיפה להתמסרות וללהט שתוסיף מימד איכותי מעבר לעבודה הרגילה והיומיומית, לפחות בתחום אחד.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 12 - קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (ג) מהם סיכוני הצמצום הרוחני? אסור שההתמחות הרוחנית תזניח תחומים שלמים בעבודת ה' ותתייחס אליהם בזלזול. גם בקרב חז"ל מוצאים מגוון גישות דתיות, וכך קבעו חז"ל שר' חנינא בן תרדיון עסק בתורה בלבד, ולא בגמילות חסדים. כשבוחרים תחום התמחות רוחנית, יש לתת את הדעת לשלבים השונים בחיים, לצרכי החברה, ולכשרונות האישיים. אין פתרון אחיד למציאת האיזון הראוי.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 13 - להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר (א) כיצד יש להגדיר את המונחים "טוב" ו"דתי"? האם הקב"ה מצווה מצוות משום שהן טובות, או שמא הן טובות בגלל שהוא מצווה אותן? כיצד יש להבין את החיפוש אחר טעמי המצוות?  ערכים ומידות בעבודת ה'

עמודים