מחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין חושן משפט" למערכת המשפט שיעור משמעות הלימוד על שילוב מערכות משפט שונות. דברים לזכרה של ריבה קושיצקי קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין השיבה שופטינו, חידוש הסמיכה השיעור עוסק בחידוש הסמיכה. שיטת הרמב`ם לגבי חידוש הסמיכה, והמחלוקות בראשונים ובאחרונים בהבנת שיטה זו. ניסיון חידוש הסמיכה על ידי חכמי צפת, והסיבות על פי שיטת הרמב`ם למחלוקת ביניהם לבין חכמי ירושלים. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטות לימוד אליבא דהלכתא או עיון למדני? רא`ל - הדיון צריך להתמקד לא רק בסגנון הטכני אלא גם במטרת הלימוד: כמטרה עצמאית או לשם עשייה. הרב גורדיס: הרב גורדיס הדגיש את הביסוס ההלכתי להכרעה ללכת אחר הבית יוסף, ולהכרעת הבית יוסף ללכת אחרי הרא`ש הרי`ף והרמב`ם, והדגים את לימודו העיוני של הרב עובדיה דרך מספר סוגיות מחד ואף את הדגשתו על הצורך בבקיאות נרחבת מאידך, ואף חילק בסדרי הלימוד. הרב משה: הרב קבע שהוויכוח הוא עתיק יומין (תוס' אל מול הרי`ף והריטב`א), ולמעשה קשור לשתי תפיסות אידאיות שונות: התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה. הרב משה אפיין שלעתים החידושים העיוניים יוצרים פריצת דרך הלכתית (בעלי התוס' כמשל), מה גם שיש להבחין בין פסיקה מתוך ספר, הנוטה להחמיר לפסיקה מציאותית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב עזרא ביק פסח (הלל בליל פסח) השיעור עוסק בשונותו של ההלל בליל פסח משאר קריאות ההלל [קטוע, ללא ברכה, בלילה]– קריאה מול שירה. המשמעות של אמירת שירה, בשונה מלימוד תורה [חזקיהו המלך], והקשרה של השירה בתוך ליל הסדר, כחוויה אישית ועכשווית של יציאת מצרים, והשיר החדש של הגאולה העתידית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב עידו רכניץ צדק וסדר בדין התורה ומשפט המדינה השיעור עוסק בהבדלים המהותיים שבין דין התורה למשפט המדינה, דין התורה שואף לצדק, ומשפט המדינה לסדר. המקומות בהם דין התורה ילך על פי דיני המדינה או לא, והטעמים לזה, בהתאמה להשקפת הצדק. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב פרופ' רון ש' קליינמן דינא דמלכותא דינא השיעור עוסק בהכלת דיני המדינה, כאשר הם הסכמיים, ובדיני ממונות בלבד, לתוך מערכת הפסיקה ההלכתית, על סמך הפסקים `דינא דמלכותא דינא`, ו`מנהג המדינה`. השיעור פורס דוגמאות שונות בהם השתמשו ולא השתמשו במשפט המדינה בדין התורה, הטעמים לשימוש, והשאלות העולות מכך. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - כוח דהיתרא, עקרונות יסוד בשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה השיעור עוסק בהצגת ארבע עקרונות עליהם מושתת פסיקתו של הרב עובדיה מפרספקטיבה רחבה יותר: הפסיקה כר' יוסף קארו (דיון על הסתמכותו על המושג 'מרא דאתרא'), ספק ספיקא (הליכתו בתר פסק הרמב`ם, בשונה מהש`ף ומכף החיים), הסתמכות על המנהג (ביטול היחס החיובי למנהגים), והליכה אחר עקרון הפסיקה של ר' יוסף קארו (פסיקה מכללים על בסיס סמכות הפוסקים ולא בתר סברא), והגדרתו את כוח דהיתרא עדיף. . קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי דין תורה האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה עמאר שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטתו של הרב עובדיה בענייני ממזרות בפתח השיעור, הרב תיאר את סמכותו ההלכתית ויראת ההוראה של הרב עובדיה. בהמשכו הוא תיאר את התלבטותו והתייעצותו עם הרב עובדיה בנוגע לדיון בהתרת ממזרות. עיקר הדיון היה סביב הדרכים להשתמש בעדותם של גויים, אמינותם, והאופן בו ניתן להגדיר מהימנות של גורמים רשמיים של ממשל או מדינה אל מול אמינותם של עדויות פרטיות. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרבנית אסתי רוזנברג גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - לימוד תורה השיעור עוסק בהגדרתה הייחודית של מצוות לימוד תורה בראשונים; יש מן הראשונים שהתייחסו לחובה ללמוד ולחובה ללמד כשתי מצוות, אך לכל הפחות מהרמב`ם נראה שאופי חובת הלימוד העצמי מותנה בצורך להעביר את המסורת הלאה, ולא על מנת להגיע לחוויה רוחנית. (בסיום השיעור חובת הלימוד הוקבלה לחובת זיכרון מעמד הר סיני ויציאת מצרים). קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
טוני מיטלמן גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - היחס בין תורה לגמילות חסד השיעור עסק ביחס בין תלמוד תורה לגמילות חסד: במסכת פאה מובאות דברים שאין להם שיעור, וביניהם גמילות חסד. בשיעור נידונו הנימוקים התשתיתיים היסודיים לגמילות חסדים המובאים בראשונים: הליכה בדרכי ה' (והלכת בדרכיו), אהבת הבריות (רמב`ם). בשיעור הודגש ההבדל בין הגדרת 'אין להם שיעור' כמצב בו יש הגדרת מינימום אלא שהיא ניתנת להרחבה אינסופית, לבין 'אין להם שיעור' כמתייחס לרף המקסימום. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
מר משה מושקוביץ יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל מושקו – הספד לרב עמיטל. מידותיו הטובות – עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, ובעל לב טוב. תיאור התבטאותה של כל מידה ברב עמיטל ובמעשיו.הרב שלמה ברין – דברי פתיחה – קיום הישיבה בזכותם של ראשיה. הזמנת הרב ליכטנשטיין לדבר. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
פרופ' בנימין איש שלום יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל השיעור עוסק במדינת ישראל והציונות כיום. הוא פורס את הבעייתיות בימינו: ביהדות התפוצות, יש תופעה של גלובליזציה, וערכיות אומות העולם מטשטשת את ייחודו של עם ישראל. בארץ, החברה הישראלית מפולגת לקבוצות שהחזון שלהם סותר אחת את השנייה. הדרך היחידה להגיע לתיקון היא מעבר משיח ותרני-הסתדרותי, לשיח מהותני, הכולל בתוכו תרגום של הערכים לשפה תרבותית, גם אם חילונית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
פרופ' יונתן גרוסמן מגילת אסתר פרק י השיעור נערך לכבוד הוצאת הספר אסתר מגילת סתרים, עסק בפרק האחרון של המגילה. בשיעור הובלטה הקריאה האירונית של המגילה שנוסחה בפי חז`ל אכתי עבדי אחשווראש אנן. סיום המגילה בסיפורו המס יכול להראות על ההקשר הפרסי של המגילה מבחינה היסטורית, אך סביר שמראה על זילות סיפור היהודית בהקשר הרחב. ההקבלה בין גידול המלך את המן לגדולת מרדכי, על רקע פרשית יוסף ופרעה ועל רקע תהילים פרק קכב העוסק בשלטון בית דוד בירושלים מעצימים את האירוניה - המגילה נסתיימה, אך הסיפור אינו פתור. איש אינו יודע מה יהיה בפרק הבא. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
רבני ותלמידי הישיבה יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל הרב ירמי סטויצקי: תמורה - קרבנות היחיד וקרבנות הציבור, ההפרדה בין איש ציבור להיותו יחיד. `חביב אדם שנברא בצלם` –אהבת אדם.אורי עפרן: הדלקת המשואות להודאה על ראש חודש, וקבלת העדים – מנהיגות שמקבלת כל אחד מהעם, ומשתפת את כולם.יקותיאל פוגלמן: `המדיר את חברו שיאכל אצלו`, משמעותה של דרך ארץ, הרב עמיטל כאדם חם ואוהב אדם. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
רדיו קול חי – ידידיה מאיר יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל קטע מתוך הספר `והארץ נתן לבני אדם` – על מקומו של הריגוש ביחס ליראה בעבודת ה'. תיאור הספר `באמונתו`. תיאור הספר `לעבדך באמת`, וקטעים נבחרים מתוכו, המבטאים את דמותו של הרב עמיטל כאדם מתפלל, אכפתי, שנוגע בכל אחד. מקומו של האינטלקט והרצינות בעבודת ה'. השיר `לולי תורתך`. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
שי ליכטנשטיין גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - מקורותיה של מצוות הצדקה השיעור עוסק במקורותיה של מצוות הצדקה. הרמב`ם סבור שמקורה בפסוק ב'וכי ימוך אחיך'. בשיעור מתוארת מחלוקת הראשונים בשאלה האם ישנו קשר בין מצוות הצדקה לבין ארץ ישראל, ואפיון העיוות הבסיסי הקיים אצל העני - 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה ברין קידוש השם ורב יהודה עמיטל זצ"ל השיעור הועבר בכ"ז בתמוש תשע"ו ביארצייט הששי של הרב עמיטל זצ"ל

עמודים