מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ קניין הגבהה סוגייתנו עוסקת ביחס שבין קניין הגבהה ובין קניין משיכה. כבר עסקנו בעבר בקניין משיכה, ובעיון זה נתמקד בקניין הגבהה.
הרב אביהוד שורץ אבֵדה מדעת סוגייתנו קובעת שהשולח צלוחית ביד ילד קטן, הרי זו `אבדה מדעת`. נבחן את משמעותו של מונח זה בסוגייתנו ובסוגיות אחרות.
הרב אביהוד שורץ הנוטל כלי לבקרו סוגייתנו קובעת הלכה מעשית: הנכנס לחנות על מנת לקנות דבר מה, והגביה את החפץ כדי לבדקו – התחייב באחריותו, ואם נשבר החפץ בידיו (בדרך לקופה וכדומה), עליו לשלם על כך!
הרב אביהוד שורץ גמל האוחר בין הגמלים: בין רוב לחזקה (רובא דליתא קמן) סוגייתנו מבחינה בין רוב ובין חזקה בממונות. נעמוד על אופייה הייחודי של החזקה הנידונה בסוגייתנו ועל הקשר בינה ובין רובא דליתא קמן.
הרב אביהוד שורץ שיעור הסחורה הפגומה בעִסקה גדולה סוגייתנו עוסקת בשיעור הסחורה הפגומה המותר בעִסקה גדולה. הריטב`א על אתר כותב, על פי הסוגיה להלן צז ע`ב, שאסור שהסחורה תהיה מקולקלת לחלוטין. נבחן אם תנאי זה הכרחי.
הרב אביהוד שורץ ברכתו של יין שהתקלקל נחלקו האמוראים בדין ברכתו של יין שהתקלקל קלקול קל (ריחו חומץ וטעמו יין). נציע הבנה חדשה במחלוקת זו לאור ייחודה של ברכת הגפן.
הרב אביהוד שורץ מנהג ה"מעמדות" בחזרה מן הקבורה סוגייתנו מתארת את מנהג עשיית ה`מעמדות` בחזרה מבית הקברות. נדון במנהג זה ובטעמיו השונים, המשקפים כמה יסודות בהלכות אבלות.
הרב אביהוד שורץ מצבה ואוהל לקבר הסוגיות הנלמדות בימים אלה עוסקות במערות קבורה. נדון בקצרה בעניין אחד הנוגע לקבורה: הקמת המצבה והאוהל לקבר.
הרב אביהוד שורץ פינוי קברים אחד הנושאים המרכזיים בדפים קא–קב הוא פינוי קברים. נבחן את טעמי האיסור.
הרב אביהוד שורץ מחלוקת בין דיינים בשומת נכס סוגייתנו עוסקת במחלוקת משולשת בין שלושת הדיינים בבית דין. נבחן את מחלוקת הראשונים בביאור הסוגיה, ונציע לה הסבר לאור שאלת יסוד בהבנת טיבה של הכרעת דין.
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "יש נוחלין": ירושה – חלות אוטומטית או מעשה ידי אדם? כמבוא לפרק `יש נוחלין` נציג חקירת יסוד בדיני ירושה: האם הירושה חלה מאליה, או שמא היא סוג של `מעשה בית דין`, דהיינו מעשה אנושי (הגם שהוא נעשה, כמובן, על פי הכללים שקבעה התורה)?
הרב אביהוד שורץ חשיבות הייחוס המשפחתי בבחירת בן זוג סוגייתנו עוסקת בחשיבותו של הייחוס המשפחתי בבחירת בן זוג או בת זוג. נציג את הדברים ונעיין בשאלה מעשית: האם ראוי לו לאדם לבחור בן זוג שהוא עצמו ירא שמים, אך בא ממשפחה שאיננה שומרת תורה ומצוות?
הרב אביהוד שורץ ירושת האֵם את בנה נעיין במחלוקת המובאת בסוגייתנו בדבר ירושת האֵם את בנה.
הרב אביהוד שורץ מחלוקת רבן יוחנן בן זכאי והצדוקים: היבטים ערכיים בהלכות נחלות הברייתא מביאה ויכוח בין רבן יוחנן בן זכאי והצדוקים בעניין העברת נחלה לבת ולנכדה. כיצד התגלע ויכוח חריף כל כך על אודות דין אחד בהלכות נחלות? על כורחנו שזהו ביטוי למחלוקת עמוקה הרבה יותר.
הרב אביהוד שורץ ירושה ומורשה סוגייתנו מביאה שתי דרשות המבקרות את מי שאין לו בן. נבחן את הדרשות ואת היחס ביניהן.
הרב אביהוד שורץ אחיה השילוני תנו רבנן: שבעה קפלו את כל העולם כולו. בעיוננו נעמוד על דמותו של אחד מן השבעה הללו: הנביא אחיה השילוני.
הרב אביהוד שורץ חלוקת הארץ בגורל סוגייתנו קובעת כי הארץ `לא נתחלקה אלא בגורל... ולא נתחלקה אלא באורים ותומים...`. נדון בקצרה במשמעותו של הגורל, וננסה להסביר למה נצרכה רוח הקודש של הכוהן הגדול, שיגלה באורים ותומים מהו החלק הראוי לכל שבט.
הרב אביהוד שורץ מעשה אימהות סימן לבנים סוגייתנו עוסקת במעשיהן של האימהות רחל ולאה. נציע פירוש לאגדתה זו.
הרב אביהוד שורץ עדות אדם לאבי אביו הגמרא בדף קכח סוקרת סדרה של הלכות ששלח רבי אבא לרב יוסף בר חמא. עיוננו יעסוק באחת מן ההלכות הללו, הנוגעת לשאלת יסוד בהלכות עדות.
הרב אביהוד שורץ תוך כדי דיבור סוגייתנו מזכירה את דין `תוך כדי דיבור כדיבור דמי`. נדון ביסודה של הלכה זו.
הרב אביהוד שורץ אין למדין הלכה מפי תלמוד תנו רבנן: אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה. מדוע אין פוסקים הלכה מפי תלמוד? נדון בפירושו של הרשב`ם לדבר.
הרב אביהוד שורץ חשש בית דין לעדות שאינה בפניו סוגייתנו דנה אם בית הדין צריך לחשוש שמא יש עדויות נוספות שעלולות להשפיע על פסיקתו. נבחן את הספק ההלכתי בעניין זה.
הרב אביהוד שורץ זמנו של שטר מוכיח עליו משנתנו מזכירה את דעת רבי יוסי כי `זמנו של שטר מוכיח עליו`. נדון בביאור דבריו של רבי יוסי ובמשמעותו של הזמן הכתוב בשטר.
הרב אביהוד שורץ מתנה על מנת להחזיר בארבעת המינים סוגייתנו דנה בהלכות שונות הנוגעות לדין `'לכם' – משלכם` בארבעת המינים. נבחן את יסודה של אחת מהן – דין מתנה על מנת להחזיר.
הרב אביהוד שורץ הולדת בנות סוגייתנו מציגה עמדה מקובלת שהולדת בנים עדיפה על הולדת בנות, ולעומתה את דעת רב חסדא, שהעדיף בנות. נעיין בדבריו של רב חסדא.

עמודים