מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כט - ביאור חזקת ג' שנים לדעת רבא מה ביאורו של רבא לחזקת ג' שנים? האם עיקרה ראיה משתיקת הבעלים, או שמא יסודה בתקנת חכמים להגנת הקונים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב לד - נסכא דרבי אבא מדוע הגדיר רבי אבא את חוטף הנסכא כמחויב שבועה? והלוא העד אינו סותר כלל את דבריו! דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב לה - כל דאלים גבר הגמרא מגבילה את דין `כל דאלים גבר` למצב שאיכא למיקם עלה דמילתא. מה מלמדת אותנו הגבלה זו על מהותו של הדין? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב לו - מיגו להוציא ותפיסת המזיק כיצד נאמן בעל החושלא לטעון לנזק עד כדי דמי העזים לפי הראשונים הסוברים שלא אמרינן מיגו להוציא ממון? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מא - עדות על מגורי המוכר יום אחד ודין `טענינן` מדוע דרושה עדות על מגורי המוכר בבית יום אחד כדי שיוכל המחזיק ליהנות מדין `טענינן`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מב - השותפין מחזיקין זה על זה `דאמר שמואל: השותפין מחזיקין זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי שכר זה לזה`. מה התפיסה העולה מפסקים אלו בדבר אופייה של שותפות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מג - נוגע בעדותו שנסתלק כיצד מועילה ההסתלקות מן הממון להכשיר עדותו של מי שהיה לפנים נוגע בדבר? והרי העד צריך להיות כשר משעת ראייה! דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מח - תליוהו וזבין זביניה זביני `תליוהו וזבין זביניה זביני` – מתי ומדוע? מה משמעות הדבר להבנת המושג 'דעת מַקְנֶה'? מה ההבדל בין מכר לבין מתנה לעניין זה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מט - מודעא היו דברינו ודין כיוון שהגיד מה עומד ביסוד המחלוקת אם עדי המכר יכולים לשוב ולהעיד "מודעא היו דברינו"? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב נ - דין `יום או יומים` בשותפים באילו שותפים סובר רבי אלעזר שאין דין `יום או יומים` נוהג? מה יסודותיו של דין זה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב נה - דינא דמלכותא דינא שמואל קבע כי `דינא דמלכותא דינא`. מה טעם הדבר? האם דין זה נוהג גם בארץ? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב נו - `'דבר' ולא חצי דבר` בעדות חזקת ג' שנים נחלקו חכמים ורבי עקיבא אם ניתן לזכות בחזקת ג' שנים על ידי שלוש כתות עדים המעידות כל אחת על שנה אחרת. הייתכן שמחלוקתם תלויה בהבנות השונות בעדות על חזקת ג' שנים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב נז - איסורי הסתכלות בנשים מה היחס בין דברי סוגייתנו כי הימנעות מראיית מראות לא-צנועים במקום שאין דרך אחרת לילך בה היא בגדר מידת חסידות בלבד, לבין קביעת חכמים במסכת סנהדרין `ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סא - פתיחה לפרק `המוכר את הבית` אילו גורמים קובעים מה כלול בעסקת מכר? ומה השפעתו של מנהג המדינה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סב - תפקיד המצרים במכירה האם המצרים הכתובים בשטר המכירה מגדירים את השדה הנמכר, או שמא אינם אלא מראי מקום לו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סג - תנו חלק לפלוני בנכסיי הרשב`ם מפרש כי פסיקת סומכוס בסוגיית `תנו חלק לפלוני בנכסי` נשענת על דינו הכללי `ממון המוטל בספק חולקין`. הריטב`א הקשה על פירושו, שבמקרה זה אין דררא דממונא, ובזה לא אמר סומכוס את דינו. בעיוננו ננסה ליישב את קושיית הריטב`א. דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סד - מוכר בעין יפה מוכר מה משמעות דינו של רבי עקיבא `מוכר בעין יפה מוכר`? מה היחס בינו ובין הצעה אחרת שהעלתה סוגייתנו – `בתר דעתא דלוקח אזלינן`? ומה היחס בינו ובין העיקרון `המוציא מחברו עליו הראיה`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סז - מכר לו חולסית ומצולה מה יסוד מחלוקת הלישנות אם העושה מעשה חזקה בקרקע יכול לקנות בכך קרקע שתשמישה אחר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סח - סנטר וסוללות חשמל האם יש הבדל עקרוני בין שני הפירושים למילה `סנטר`? באמצעות שאלה זו נבחן כלפי מה אמר רבן שמעון בן גמליאל את שיטתו כי המוכר דבר מה, מכר עמו את כל תשמישיו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב סט - התחייבות למכור הגמרא קובעת כי אם אמר המוכר לקונה שהוא מוכר לו קרקע ודקלים, ואין דקלים בקרקע, צריך המוכר לקנות דקלים ולתת לקונה. מדוע? והרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לרשותו! דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב ע - שטרך בידי מאי בעי מהם השיקולים השונים בשאלה אם יוכל מיגו לגבור על טענת `שטרך בידי מאי בעי`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב עא - עין המוכר ועין הנותן מדוע מחלקים חכמים בין מכר למתנה לעניין קניין הדרך וכדומה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב מחלוקת רבה בר בר חנה וחכמים פעמיים גינו חכמים את רבה בר בר חנה בחריפות: `כל אבא חמרא וכל בר בר חנה סיכסא`. גינויים אלו עשויים להוות מפתח להבנת הדרך הנכונה לקריאת אגדות רבה בר בר חנה בכללותן.
הרב ברוך וינטרוב קניין מסירה בספינה ובאותיות מדוע השוותה הגמרא קניין שטר חוב לקניין ספינה? מה אופיו של קניין מסירה?
הרב ברוך וינטרוב הדמים מודיעין מכר את הצמד – לא מכר את הבקר... רבי יהודה אומר: הדמים מודיעין... וחכמים אומרים: אין הדמים ראיה. כיצד תתיישב דעת חכמים במשנתנו עם הצעת הגמרא בסוגיית 'שור ונמצא נגחן' (דף צב) להוכיח את כוונת הלוקח מן התשלום?

עמודים