מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף עח – מחלוקת נחום המדי וחכמים המוכר את החמור – לא מכר כליו. נחום המדי אומר: מכר כליו (משנה עח ע`א). במה נחלקו?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף פב – קניין הלוקח בדרך לעומת קניינו בכמלוא אורה וסלו האם הלוקח זוכה בקרקע כמלוא אורה וסלו, או שמא מדובר בשעבוד בלבד? ומה דין הדרך? האם יש מקום להשוות בין הדברים?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף פג – מנהג המדינה במכירת חלקי בהמה מדוע הביאה התוספתא לגבי מכירת חלקי בהמה את העיקרון הכללי שהכול הולך אחר המנהג?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף פד – בין אונאה למקח טעות הגמרא משווה בין דינו של רב חסדא בעניין `מכר לו שוה שש בחמש` לבין פסק המשנה בדין `מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות`. האם השוואה זו עומדת למסקנה? האם שינוי מן האיכות שהוסכם עליה הוא מיקח טעות, או שמא אונאה בלבד?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף פה – כליו של לוקח ברשות מוכר וכליו של מוכר ברשות לוקח מה שורש הספק בדבר קניין בכליו של לוקח הנמצאים ברשות מוכר? מדוע השוותה הגמרא דין כליו של מוכר ברשות לוקח לדין כליו של לוקח ברשות מוכר?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף פט – שמא יאמרו הרמאין... על כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר – שמא ילמדו הרמאין. ואם לא אומר – שמא יאמרו הרמאין: אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו. למה חשש ריב`ז: האם לאיסורים שייכשלו בהם הרשעים, או שמא לממונם של הישרים?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צ – אונאה ומקח טעות במידה מה הדין בעִסקה שנפלה בה טעות בשל הגדלת המידות יתר על שתות? האם ביטול המיקח, או שמא רק החזרת הטעות?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צא – יציאה מן הארץ מסיבה כלכלית האם מותר לצאת מהארץ לצורך כל סחורה, כפי שמשמע בירושלמי, או שמא רק כשיש רעב בארץ, כפי שעולה מסוגייתנו?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צב – מחלוקת רב ושמואל אם הולכים בממון אחר הרוב מה יסוד מחלוקתם של רב ושמואל אם מוציאים ממון על פי רוב?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צו – ביטול יין האם יש הבדל בין ביטול יין לבין ביטול שאר איסורים? ר`י הזקן פסק שיין בטל בשישה – ודלא כשאר איסורין, שבטלים בשישים. מה טעמו?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צז – אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח. כיצד יש להבין השוואה זו?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צח – גודלו של בית בעסקות שונות מן התוספתא במסכת סוכה עולה שגודלו המינימלי של בית הוא ארבע על ארבע. ממשנתנו משמע שמדובר בשיעור גדול יותר. כיצד יתיישבו המקורות?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף צט – כרובים כיצד הן עומדין סוגייתנו מביאה את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן בדבר כיוון עמידתם של הכרובים. בעיוננו נציע כי נחלקו מה טיב הקשר הראוי בין האדם וא-לוהיו.
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קג – מדידת בית כור עפר: דין סלעים ונקעים האומר לחבירו: 'בית כור עפר אני מוכר לך' – היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהין י' טפחים, אינן נמדדין עמה. מדוע? האם מפני שהם חשובים שדה אחרת, או שמא מפני שהם מפריעים לעבד את השדה?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קד – טעות במידת קרקע המשנה עוסקת בשינוי ממידת `בית כור עפר` שהוסכם עליה. מדוע אין דינו של רבא `כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר` חל על המקח?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קה – תפיסה בשכירות קרקעות ושעת לידת הספק מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש.... מיהו המוחזק במקרה זה, ומדוע?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קו – חלוקת נכסים על פי גורל מה תפקידו של הגורל: האם בירור החלקים בלבד, או שמא גם הקנאתם?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קי – מדוע אין בת יורשת במקום שיש בן? למסקנת סוגייתנו, יש שני מקורות אפשריים לדין שאין הבת יורשת במקום שיש בן. בעיוננו נראה כי שני המקורות מייצגים שתי תפיסות של דין ירושת הבן את אביו.
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קיא – ירושת האם נחלקו תנא קמא ורבי זכריה בן הקצב אם בן ובת יורשים בנכסי האם בשווה, או שמא הבן קודם לבת גם בירושת נכסי האם. מה יסוד המחלוקת? ומה משמעות השאלה אם הבכור נוטל פי שניים בנכסי האם?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קיב – ירושת הבעל את אשתו מדוע הבעל יורש את אשתו? אימתי מתרחשת הסבת הנכסים משבט האישה לשבט הבעל?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קיג – חלוקת ירושה מדוע חלוקת ירושה אינה נעשית אלא ביום, ואילו שותפות רגילה ניתנת להיחלק גם בלילה?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קיז – מעמדם של יוצאי מצרים בחלוקת הארץ מה בין מאן דאמר `ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ` למאן דאמר `לבאי הארץ נתחלקה הארץ`?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קיח – עצתו של יהושע לבני יוסף 'ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה' – אמר להו: לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע. במה הועילה עצה זו לתלונתם של בני יוסף על גודלה של נחלתם?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קיט – ארץ ישראל מוחזקת היא כיצד יכולים יוצאי מצרים להיחשב הן כ`מורישין ואינן יורשין` הן כמוחזקים בארץ?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קכ – שאלה בהקדש והקדש טעות כיצד הסיקה הגמרא כי בית שמאי, הסבורים ש`הקדש טעות הקדש`, שוללים גם שאלה בהקדש?

עמודים