מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קסז – כתיבת שטר מדעת המתחייב מדוע שטרות נכתבים תמיד מדעת המתחייב ונמסרים לו?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קסח – מי שנמחק שטר חובו מי שנמחק שטר חובו – מעמיד עליו עדים ובא לפני בית דין ועושין לו קיום.... האם ניתן לשחזר אפילו שטר חוב שנמחק לגמרי? מה משמעות הדבר להבנת מהותו של דין משנתנו ולהבנת מעמדם של שטרות בכלל?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קסט – אחריות טעות סופר כיצד סיפורו של השליח שקנה קרקע שלא באחריות ונאלץ לפצות את המְשלחת מוכיח כי אחריות טעות סופר?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קעג – יסוד חיוב ערב האם חיוב ערב הוא חיוב ממוני רגיל, או שמא מעמד הלכתי חריג? האם ערבות היא בגדר אסמכתא?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קעד – חיוב היתומים לפרוע חוב אביהם מה תוקף חיובם של יתומים לפרוע את חוב אביהם?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קעה – שעבוד נכסים סוגייתנו מביאה מחלוקת אמוראים יסודית: האם שעבוד נכסים הוא דאורייתא או דרבנן. שעבוד זה – מה טיבו? נדון במחלוקת רשב`ם והתוספות בעניין.
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קעו – הרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס מדוע שיבח רבי ישמעאל את בן ננס אף על פי שחלק עליו? סיום למסכת בבא בתרא.
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף קסא – צורתו של גט מקושר כיצד נראה גט מקושר?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף ד - מקיף וניקף: משמעות גילוי דעתו של הניקף מה משמעות גילוי דעתו של הניקף שניחא ליה בהקפת שדהו?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף ה - אין אדם פורע תוך זמנו כיצד ניתן להוציא ממון על ידי חזקת `אין אדם פורע תוך זמנו`?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף יא - פירוק שותפות `זה הכלל: כל שיחלק ושמו עליו – חולקין, ואם לאו – אין חולקין`. מה פשר החילוק הזה?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף יב - חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מצרא מה היחס בין הילפותא המיוחדת שבכור זכאי לקבל את ירושתו ביחידה אחת לבין הכלל שבכהאי גוונא כופין על מידת סדום?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף יח - פתיחה לפרק לא יחפור: מבוא לנזקי שכנים מה היחס בין דיני שכנים (פרק לא יחפור) ובין דיני נזיקין (מסכת בבא קמא)?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף יט - הצורך בביטול בסתימת חלון שמואל קובע כי כדי שחפץ יחצוץ בחלון בפני הטומאה, יש לבטלו לגבי החלון. הראב`ד סבור שדרישה זו נוגעת רק לסתימה חלקית של החלון. מה פשר החילוק בין סתימה חלקית ובין סתימה מוחלטת?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף כה - הרחקת אילן מבור במה נחלקו רבי יוסי וחכמים בעניין הרחקת אילן מבור?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף כו - רקתא מה היחס בין נזקי רקתא לנזקי אש?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף לב - שטרא זייפא האם ניתן להוציא ממון בעזרת מיגו? האם יש חילוק לעניין זה בין קרקע למיטלטלין?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף לג - קריביה דרב אידי כיצד סבר רב חסדא שניתן להעמיד את הקרקע בחזקת רב אידי אך לא לגבות החזר על הפירות? האם הודאת בעל דין היא נאמנות או מתנה? האם יורש מאוחר בסדר הנחלות נחשב ליורש?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף לט - מחאה בכמה נחלקו האמוראים אם מחאה צריכה להיות בפני שניים או בפני שלושה. הגמרא הציעה כמה הסברים למחלוקת, וההסבר האחרון הוא שנחלקו אם סהדותא בעינן או גילוי מילתא בעינן. מה פשר הדבר?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף מ - קניין בפני שניים `קנין בפני שנים`. האם שני העדים דרושים לבירור הדבר או לקיום הדבר?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דפים מה-מו - חזקת אומן אימתי אין לאומן חזקת מיטלטלין?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף מז - אונסא דנפשיה ואונסא דאחריני מה הסברה לחלק בין מכר בשל אונס חיצוני לבין מכר בשל כורח עצמי?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף נג - קניין חזקה בקרקע האם קניין חזקה מבוסס על אחיזה בקרקע או על הפגנת בעלות? כיצד מתבטאת שאלה זו בקניין הילוך, בגדרי נעילה בקרקע ובמבריח ארי מנכסי חברו?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף נד - נכסי עכו"ם הרי הן כמדבר כיצד קורה שקרקע 'נופלת בין הכיסאות' במהלך המכר והופכת להפקר?
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף ס - פריה ורביה בזמן גזרות `ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם?

עמודים