מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני בבא בתרא דף עה – מחלוקת רב ושמואל במשיכת ספינה מה יסוד פסיקתו של שמואל כי יש להוציא את החפץ לגמרי מן המקום שהיה בו? ומה דינו של חפץ שהוסט לגמרי ממקומו ברשות הרבים ורק לאחר מכן הגיע למקום שקניין משיכה מועיל בו?

עמודים