מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב מחלוקת נחום המדי וחכמים המוכר את החמור – לא מכר כליו. נחום המדי אומר: מכר כליו (משנה עח ע`א). במה נחלקו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב קניין הלוקח בדרך לעומת קניינו בכמלוא אורה וסלו האם הלוקח זוכה בקרקע כמלוא אורה וסלו, או שמא מדובר בשעבוד בלבד? ומה דין הדרך? האם יש מקום להשוות בין הדברים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב מנהג המדינה במכירת חלקי בהמה מדוע הביאה התוספתא לגבי מכירת חלקי בהמה את העיקרון הכללי שהכול הולך אחר המנהג? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב בין אונאה למיקח טעות הגמרא משווה בין דינו של רב חסדא בעניין `מכר לו שוה שש בחמש` לבין פסק המשנה בדין `מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות`. האם השוואה זו עומדת למסקנה? האם שינוי מן האיכות שהוסכם עליה הוא מיקח טעות, או שמא אונאה בלבד? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב כליו של לוקח ברשות מוכר וכליו של מוכר ברשות לוקח מה שורש הספק בדבר קניין בכליו של לוקח הנמצאים ברשות מוכר? מדוע השוותה הגמרא דין כליו של מוכר ברשות לוקח לדין כליו של לוקח ברשות מוכר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב שמא יאמרו הרמאין... על כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אם אומר – שמא ילמדו הרמאין. ואם לא אומר – שמא יאמרו הרמאין: אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו. למה חשש ריב`ז: האם לאיסורים שייכשלו בהם הרשעים, או שמא לממונם של הישרים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב אונאה ומיקח טעות במידה מה הדין בעִסקה שנפלה בה טעות בשל הגדלת המידות יתר על שתות? האם ביטול המיקח, או שמא רק החזרת הטעות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב יציאה מן הארץ מסיבה כלכלית האם מותר לצאת מהארץ לצורך כל סחורה, כפי שמשמע בירושלמי, או שמא רק כשיש רעב בארץ, כפי שעולה מסוגייתנו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב מחלוקת רב ושמואל אם הולכים בממון אחר הרוב מה יסוד מחלוקתם של רב ושמואל אם מוציאים ממון על פי רוב? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ביטול יין האם יש הבדל בין ביטול יין לבין ביטול שאר איסורים? ר`י הזקן פסק שיין בטל בשישה – ודלא כשאר איסורין, שבטלים בשישים. מה טעמו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח. כיצד יש להבין השוואה זו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב גודלו של בית בעסקות שונות מן התוספתא במסכת סוכה עולה שגודלו המינימלי של בית הוא ארבע על ארבע. ממשנתנו משמע שמדובר בשיעור גדול יותר. כיצד יתיישבו המקורות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב כרובים כיצד הן עומדין סוגייתנו מביאה את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן בדבר כיוון עמידתם של הכרובים. בעיוננו נציע כי נחלקו מה טיב הקשר הראוי בין האדם וא-לוהיו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב מדידת בית כור עפר: דין סלעים ונקעים האומר לחבירו: 'בית כור עפר אני מוכר לך' – היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהין י' טפחים, אינן נמדדין עמה. מדוע? האם מפני שהם חשובים שדה אחרת, או שמא מפני שהם מפריעים לעבד את השדה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב טעות במידת קרקע המשנה עוסקת בשינוי ממידת `בית כור עפר` שהוסכם עליה. מדוע אין דינו של רבא `כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר` חל על המיקח? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב תפיסה בשכירות קרקעות ושעת לידת הספק מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש.... מיהו המוחזק במקרה זה, ומדוע? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב חלוקת נכסים על פי גורל מה תפקידו של הגורל: האם בירור החלקים בלבד, או שמא גם הקנאתם? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב מדוע אין בת יורשת במקום שיש בן? למסקנת סוגייתנו, יש שני מקורות אפשריים לדין שאין הבת יורשת במקום שיש בן. בעיוננו נראה כי שני המקורות מייצגים שתי תפיסות של דין ירושת הבן את אביו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ירושת האם נחלקו תנא קמא ורבי זכריה בן הקצב אם בן ובת יורשים בנכסי האם בשווה, או שמא הבן קודם לבת גם בירושת נכסי האם. מה יסוד המחלוקת? ומה משמעות השאלה אם הבכור נוטל פי שניים בנכסי האם? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ירושת הבעל את אשתו מדוע הבעל יורש את אשתו? אימתי מתרחשת הסבת הנכסים משבט האישה לשבט הבעל? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב חלוקת ירושה מדוע חלוקת ירושה אינה נעשית אלא ביום, ואילו שותפות רגילה ניתנת להיחלק גם בלילה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב מעמדם של יוצאי מצרים בחלוקת הארץ מה בין מאן דאמר `ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ` למאן דאמר `לבאי הארץ נתחלקה הארץ`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב עצתו של יהושע לבני יוסף 'ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה' – אמר להו: לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע. במה הועילה עצה זו לתלונתם של בני יוסף על גודלה של נחלתם? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ארץ ישראל מוחזקת היא כיצד יכולים יוצאי מצרים להיחשב הן כ`מורישין ואינן יורשין` הן כמוחזקים בארץ? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב שאלה בהקדש והקדש טעות כיצד הסיקה הגמרא כי בית שמאי, הסבורים ש`הקדש טעות הקדש`, שוללים גם שאלה בהקדש? דף יומיומי בבא בתרא

עמודים