מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב שבח הבא מאליו: ראוי או מוחזק? מדוע אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת רבי וחכמים בעניין ירושת הבכור בשבח הבא מאליו?
הרב ברוך וינטרוב אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מדוע אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק? מה יסודה של מחלוקת האמוראים בעניין `נכסי לסבתא ובתרה לירתאי`? האם בעל יורש הלוואה שהלוותה אשתו לאחרים? וכיצד תלויות כל השאלות הללו בהבנת דין ירושת הבעל את אשתו?
הרב ברוך וינטרוב תנאי על ירושה האמורה בתורה מה נשתנה תנאי בירושה משאר תנאים על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון? ומדוע כתב הרמב`ם להלכה זו נימוק שונה מן הנימוק המובא בגמרא?
הרב ברוך וינטרוב כִּי אֶת הַבְּכֹר בֶּן הַשְּׂנוּאָה יַכִּיר מה יסוד מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדין `יכיר`? מה משמעותה של הכרת הבכור?
הרב ברוך וינטרוב שיטת רבי יוחנן בן ברוקה מה יסוד דינו של רבי יוחנן בן ברוקה? ובמה הסתפק רבא בשאלתו אם דין זה שייך גם בבריא?
הרב ברוך וינטרוב שני סוגי אומדנה סוגייתנו מקשה על שתי פסיקות של רב נחמן התלויות בשאלה אם אזלינן בתר אומדנא ונראות כסותרות זו את זו. מהן האומדנות שהגמרא דנה בהן? האם ייתכן שלא ללכת אחר אומדנות כלל?
הרב ברוך וינטרוב עבורי אחסנתא מה יסוד האיסור להעביר ירושה מן הבנים? באילו בנים מדובר?
הרב ברוך וינטרוב בעל שאמר גירשתי את אשתי ודין פלגינן דיבורא מתי אומרים `פלגינן דיבורא` ומתי אין אומרים? מהי הגדרת `תרי גופי`?
הרב ברוך וינטרוב שתק ולבסוף צווח במתנת בריא ובמתנת שכיב מרע מדוע חילק הרמב`ם בין שתק ולבסוף צווח בשכיב מרע לבין שתק ולבסוף צווח בזכייה על ידי אחר במתנת בריא?
הרב ברוך וינטרוב בעל בנכסי אשתו: יורש או לוקח? מה מעמדו של הבעל בנכסי אשתו: יורש? לוקח? ושמא יורש ולוקח גם יחד? ולמאי נפקא מינה?
הרב ברוך וינטרוב מזונות הבנות מן הירושה מה טיבה של זכות הבנות בנכסי הירושה? האם יש הבדל בין מזונותיהן לבין מזונות האלמנה?
הרב ברוך וינטרוב הקנאה לעובר מהו הליקוי בהקנאה לעובר? האם יש ליקוי בירושתו?
הרב ברוך וינטרוב בעל פלפול ובעל שמועות מי עדיף: בעל שמועות (סיני) או בעל פלפול (עוקר הרים)? ומה המשמעות של המשלתם לסוחרים שונים?
הרב ברוך וינטרוב גביית סבלונות מדוע אין הסבלונות נגבים אם אכל החתן סעודת חתן בבית חמיו?
הרב ברוך וינטרוב יסוד דין מתנת שכיב מרע מה מקורו ומה אופיו של דין מתנת שכיב מרע?
הרב ברוך וינטרוב דין ספק במתנת שכיב מרע מה דין ספק מתנת שכיב מרע: האם כמתנת שכיב מרע, או שמא כמתנת בריא?
הרב ברוך וינטרוב מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין; אימתי חלה מתנת שכיב מרע מה שורש מחלוקתם של רב ושמואל אם ניתן להעמיד מתנת שכיב מרע `אתרי ריכשי`? אימתי נקנית מתנת שכיב מרע?
הרב ברוך וינטרוב מיהו המוציא במתנת שכיב מרע מה בין מחלוקת חכמים ורבי מאיר למחלוקת רבי יעקב ורבי נתן? האם הטענה שמתנה הייתה מתנת שכיב מרע נחשבת הוצאת ממון?
הרב ברוך וינטרוב מודה בשטר שכתבו – האם צריך לקיימו? ...דרבי מאיר סבר: מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, ורבנן סברי: מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. במה תלויה המחלוקת?
הרב ברוך וינטרוב ניוול המת לצרכים שונים מה יסודו של איסור ניוול המת?
הרב ברוך וינטרוב תחת אבֹתיך יהיו בניך וירושת משמוש האם ירושת הנכד את סבו היא ישירה, או שמא הנחלה עוברת דרך האב המת?
הרב ברוך וינטרוב תקנת גט מקושר מדוע אין כותבים כיום גט מקושר? מה הייתה מטרת התקנה?
הרב ברוך וינטרוב צורתו של גט מקושר כיצד נראה גט מקושר?
הרב ברוך וינטרוב חתימות עדים וסכך סוכה מדוע שטר ש`מלאהו בקרובים` כשר? ומה פשר ההשוואה לדיני סכך?
הרב ברוך וינטרוב קרבן יולדת כיצד פסק רשב`ג שיולדת חייבת קרבן אחד בלבד על כמה לידות? מה ניתן ללמוד מפסיקה זו על מהותו של קרבן יולדת?

עמודים