מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב כתיבת שטר מדעת המתחייב מדוע שטרות נכתבים תמיד מדעת המתחייב ונמסרים לו?
הרב ברוך וינטרוב מי שנמחק שטר חובו מי שנמחק שטר חובו – מעמיד עליו עדים ובא לפני בית דין ועושין לו קיום.... האם ניתן לשחזר אפילו שטר חוב שנמחק לגמרי? מה משמעות הדבר להבנת מהותו של דין משנתנו ולהבנת מעמדם של שטרות בכלל?
הרב ברוך וינטרוב אחריות טעות סופר כיצד סיפורו של השליח שקנה קרקע שלא באחריות ונאלץ לפצות את המְשלחת מוכיח כי אחריות טעות סופר?
הרב ברוך וינטרוב יסוד חיוב ערב האם חיוב ערב הוא חיוב ממוני רגיל, או שמא מעמד הלכתי חריג? האם ערבות היא בגדר אסמכתא?
הרב ברוך וינטרוב חיוב היתומים לפרוע חוב אביהם מה תוקף חיובם של יתומים לפרוע את חוב אביהם?
הרב ברוך וינטרוב שעבוד נכסים סוגייתנו מביאה מחלוקת אמוראים יסודית: האם שעבוד נכסים הוא דאורייתא או דרבנן. שעבוד זה – מה טיבו? נדון במחלוקת רשב`ם והתוספות בעניין.
הרב ברוך וינטרוב הרוצה שיעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס מדוע שיבח רבי ישמעאל את בן ננס אף על פי שחלק עליו? סיום למסכת בבא בתרא.
הרב שמואל שמעוני ב`ב ד - מקיף וניקף: משמעות גילוי דעתו של הניקף מה משמעות גילוי דעתו של הניקף שניחא ליה בהקפת שדהו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב ה - אין אדם פורע תוך זמנו כיצד ניתן להוציא ממון על ידי חזקת `אין אדם פורע תוך זמנו`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יא - פירוק שותפות `זה הכלל: כל שיחלק ושמו עליו – חולקין, ואם לאו – אין חולקין`. מה פשר החילוק הזה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יב - חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מצרא מה היחס בין הילפותא המיוחדת שבכור זכאי לקבל את ירושתו ביחידה אחת לבין הכלל שבכהאי גוונא כופין על מידת סדום? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יח - פתיחה לפרק לא יחפור: מבוא לנזקי שכנים מה היחס בין דיני שכנים (פרק לא יחפור) ובין דיני נזיקין (מסכת בבא קמא)? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יט - הצורך בביטול בסתימת חלון שמואל קובע כי כדי שחפץ יחצוץ בחלון בפני הטומאה, יש לבטלו לגבי החלון. הראב`ד סבור שדרישה זו נוגעת רק לסתימה חלקית של החלון. מה פשר החילוק בין סתימה חלקית ובין סתימה מוחלטת? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב כה - הרחקת אילן מבור במה נחלקו רבי יוסי וחכמים בעניין הרחקת אילן מבור? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב כו - רקתא מה היחס בין נזקי רקתא לנזקי אש? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב לב - שטרא זייפא האם ניתן להוציא ממון בעזרת מיגו? האם יש חילוק לעניין זה בין קרקע למיטלטלין? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב לג - קריביה דרב אידי כיצד סבר חסדא שניתן להעמיד את הקרקע בחזקת רב אידי אך לא לגבות החזר על הפירות? האם הודאת בעל דין היא נאמנות או מתנה? האם יורש מאוחר בסדר הנחלות נחשב ליורש? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב לט - מחאה בכמה נחלקו האמוראים אם מחאה צריכה להיות בפני שניים או בפני שלושה. הגמרא הציעה כמה הסברים למחלוקת, וההסבר האחרון הוא שנחלקו אם סהדותא בעינן או גילוי מילתא בעינן. מה פשר הדבר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב מ - קניין בפני שניים `קנין בפני שנים`. האם שני העדים דרושים לבירור הדבר או לקיום הדבר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב מו - חזקת אומן אימתי אין לאומן חזקת מיטלטלין? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב מז - אונסא דנפשיה ואונסא דאחריני מה הסברה לחלק בין מכר בשל אונס חיצוני לבין מכר בשל כורח עצמי? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב נג - קניין חזקה בקרקע האם קניין חזקה מבוסס על אחיזה בקרקע או על הפגנת בעלות? כיצד מתבטאת שאלה זו בקניין הילוך, בגדרי נעילה בקרקע ובמבריח ארי מנכסי חברו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב נד - נכסי עכו`ם הרי הן כמדבר כיצד קורה שקרקע 'נופלת בין הכיסאות' במהלך המכר והופכת להפקר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב ס - פרייה ורבייה בזמן גזרות `ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני מחלוקת רב ושמואל במשיכת ספינה מה יסוד פסיקתו של שמואל כי יש להוציא את החפץ לגמרי מן המקום שהיה בו? ומה דינו של חפץ שהוסט לגמרי ממקומו ברשות הרבים ורק לאחר מכן הגיע למקום שקניין משיכה מועיל בו?

עמודים