מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף ב - יסודות דין היזק ראייה הסוגיה הפותחת את מסכת בבא בתרא עוסקת בהיזק ראייה. בעיון הפתיחה למסכת נציג שאלת מפתח בהבנת דין זה, שאלה הנוגעת עוד לסוגיות רבות אחרות במסכת.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף ג - סתירת בית כנסת נדון בקצרה בקדושת בית כנסת ובאיסור לסתרו.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף ט - מצוַת הצדקה נעסוק בקצרה בכמה מהמימרות המפליגות בשבח מצוַת הצדקה.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף י - קבלת צדקה מגוי סוגייתנו מספרת על התלבטותם של חכמים אם לקבל צדקה מגורמי השלטון בבבל. עיוננו יעסוק באיסור לקבל צדקה מן הנכרים.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף טז - הולדת בנות בסוגייתנו מובאת מחלוקת אם הולדת בת היא מאורע משמח. נדון בקצרה במחלוקת זו ובמשמעותה.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף יז - מיתת נשיקה ודין טומאה בקברי צדיקים `ששה לא שלט בהן מלאך המות, ואלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן ומרים`. נדון בקשר שבין מימרה זו ובין השאלה אם קברי צדיקים מטמאים טומאת מת.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף כג - שאלתו של רבי ירמיה בסוגיית `רוב וקרוב` שואל רבי ירמיה שאלה הנוגעת למקרה גבולי ומיוחד. חבריו ראו בשאלתו 'שאלה מתחכמת', והוציאוהו מבית המדרש. נעיין במעשייה זו ובמשמעותה.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף כד - רוב וקרוב סוגייתנו משווה בין שני כלים לבירור ספקות: רוב וקרוב. נבחן את היחס בין שני הכלים הללו.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף ל - סוגיית שכוני גוואי סוגייתנו מעמתת בין פסיקותיהם של רבא ורב נחמן בשתי מחלוקות משפטיות בעניין בעלות בקרקע. הגמרא מיישבת את הסתירה, אך עיוננו יתמקד בניסיון לברר מדוע מלכתחילה חשבה הגמרא שהפסקים סותרים, על פי חידוש מעניין של הר`ן בדיני מוחזקות בקרקע.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף לא - עדות מוכחשת בחזקת ג' שנים נחלקו רבא ורב נחמן בדין שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו בנוגע לחזקת ג' שנים. הגרי`ד סולוביצ'יק ביאר כי מחלוקתם סובבת על שאלת יסוד בהבנת אופייה של עדות על חזקת ג' שנים.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף לז - חזקת ראיה וחזקת קניין: פירוש סוגיה על פי הקשרה עד כמה מכתיב לנו ההקשר שהסוגיה מובאת בו את פירושה? נבחן שאלה זו לאור מחלוקת הראשונים בהבנת המימרה של רב זביד בעניין `זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע`.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף לח - דין מחאה מה תפקידה של המחאה? הדבר תלוי בהבנת דין חזקת ג' שנים.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף מד - שעבוד מיטלטלין לחוב סוגייתנו קובעת: `ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי`. נדון בקצרה בהלכה זו.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף מה - מי נחשב נוגע בעדותו אנו עסוקים בימים אלה בדין נוגע בעדות. האם כל נגיעה נחשבת נגיעה בעדות?
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף נא - כסף קניין וכסף פירעון `אמר שמואל: לא שנו אלא בשטר מתנה, אבל בשטר מכר – לא קנה עד שיתן לו דמיה`. לאור דברי שמואל נעיין בהבחנה יסודית בדיני קניינים: ההבחנה בין תשלום כפירעון ובין תשלום כמעשה שמחיל את הקניין.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף נב - חזקת ממון של אישה `תנו רבנן: אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. קבל מן האשה – יחזיר לאשה` (נא ע`ב). ברייתא זו עוררה מחלוקת עקרונית בין הראשונים: האם יש לאישה חזקת ממון, או שמא כל מה שתחת ידיה בחזקת בעלה.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף נח - עלייה לקברי צדיקים נעסוק בחידושו של הרשב`ם בסוגייתנו כי רק אנשים גדולים וחשובים רשאים לפקוד קברי צדיקים.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף נט - דין חזקה במים הניגרים מגג לחצר סוגייתנו מחדשת שאם מרזב מזרים מים לחצר דרך קבע, אין בעליו רשאי לעקרו, משום שבעל החצר משתמש במים. מה אופי זכותו של בעל החצר במים?
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף סה - יסוד פסול מים שאובים במקווה עיון זה והבא אחריו יעסקו בפסול מים שאובים למקווה. עיון זה יציג את עמדות היסוד בעניין הפסול הזה.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף סו - דין צינור נשלים את הדיון בפסול שאובים במקווה: נעמוד על ההבחנה שבין צינור שחקקו ולבסוף קבעו ובין צינור שקבעו ולבסוף חקקו.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף עב – סוגיית פדיון הקדש: מדרשי חז"ל בין 'פשט' ל'דרש' האם מדרשי חז`ל אכן קוראים את המקראות 'בתמימות' ונצמדים למסקנות העולות מפשטיהם, או שמא מסקנת הדרשה מושפעת מהנחות מוקדמות כלשהן? נבחן שאלה זו לאור הסברה של הסוגיה לעמדתם של רבי יהודה ורבי שמעון בעניין פדיון הקדש.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף עג – מבוא לאגדות רבה בר בר חנה סוגייתנו פותחת את סדרת המעשיות הידועה בכינוי `אגדות רבה בר בר חנה`. נציג בקצרה את הגישה המקובלת בביאור האגדות האלה.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף עט – מעילה בדבר המחובר לקרקע נביא חקירת יסוד בהלכות מעילה: האם המעילה היא פגיעה ממונית בהקדש – סוג של גזל; או שמא יש בה גם ממד של חילול הקודש. לאור חקירה זו יתבאר חידוש שחידש הרשב`ם בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף פ – צדיק גזעו מחליף סוגייתנו מביאה בדרך אגב דרשה הנוגעת למידותיו של הצדיק. נעיין באותה דרשה ובמחלוקת מעניינת בדבר אחת ממידותיו של הצדיק.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף פא – הפרשת ביכורים סוגייתנו עוסקת בהלכות ביכורים. נזכיר חקירת יסוד אחת בדבר יצירת קדושת הביכורים.

עמודים