מסכת בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קמג – את וחמור נחלקו האמוראים בסוגייתנו בדין האומר לחברו `קנה את וחמור`. נעיין בשתי דרכים בהבנת המחלוקת.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קמד – המשיא אישה לבנו גדול בבית: הלכתא בלא טעמא? רבי חנינא פוסק שאב מקנה לבנו את הבית שנערכו בו החופה ושבעת ימי המשתה. מר זוטרא קובע שזו `הלכתא בלא טעמא`. נדון בדבריהם.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קמט – קניין אודיתא סוגייתנו מזכירה אמצעי קניין מיוחד: `אודיתא`. נבחן מה טיבה של הקנאה בדרך זו.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קנ – פירוש מילים הלכתי ופירוש מילים מציאותי סוגייתנו עוסקת בביאורי מילים. נבחן שאלת יסוד בתחום זה: האם יש לבאר מילים על פי משמעותן ההלכתית או על פי משמעותן בשיח היומיומי?
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קנא – מְצַווה מחמת מיתה בתוך העיסוק בהלכות מתנת שכיב מרע מובא בסוגייתנו מונח חדש: `מְצַווה מחמת מיתה`. נעמוד על הדמיון שבין שני המושגים ועל השוני ביניהם.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קנו – "בני רוכל תקברם אמן"?! המשנה מביאה את הקללה הקשה שקילל רבי אליעזר את בני רוכל. מה פשר המתקפה החריפה הזאת?
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קנז – גדר דין "דאיקני" סוגייתנו מחדשת כי אף שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ניתן לשעבד דבר שלא בא לעולם. נסקור את ההסברים השונים שהובאו בספר קצות החושן להבחנה זו בין הקנאה ובין שעבוד.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קנח – ירושת הבעל את אשתו; דין "אין ספק מוציא מידי ודאי" בממונות נעסוק בשני עניינים שונים הנזכרים בסוגייתנו: אופייה של ירושת הבעל, והשימוש בכלל `אין ספק מוציא מידי ודאי` בדיני ממונות.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קסג – בית דין טועין סוגייתנו עוסקת בתקנות שתיקנו חכמים על מנת למנוע זיופים בשטרות. עיוננו יתמקד בשטרות שיש חשש שנמחקו ונכתבו מחדש: האם בית הדין נדרש רק למומחיות הלכתית, או שמא גם למומחיות טכנית בהשוואת מחיקות מסוגים שונים?
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קסד – "שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום" אמר רב עמרם אמר רב, שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום: הרהור עבירה ועיון תפלה ולשון הרע. נדון באופיין של שלוש העבֵרות הללו ובמשמעות הקביעה שאין אדם ניצל מהן בכל יום.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קסה – עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה. נבחן כיצד ניתן לקבל עדותו של עד אחד החתום על השטר.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קע – הטוען שתי טענות בבית דין, האם עליו להוכיח את שתיהן? הגמרא בדף קע דנה באדם שטען שתי טענות אף שעל פי דין די לו באחת מהן: האם עליו להוכיח את שתיהן?
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קעא – כתיבת שטר חדש במקום שטר שנפרע מקצתו נחלקו רב ורבי יהודה בדין מי שפרע מקצת חובו, מי מוסמך לכתוב את שטר החוב החדש. נדון במחלוקתם, ובעיקר בדברי רשב`ם בנושא.
הרב אביהוד שורץ בבא בתרא דף קעב – שטר שלא הוזכר בו שם המַלווה סוגייתנו עוסקת בשטר ששם המַלווה הושמט ממנו. נדון בבעיות השונות בשטר זה, ובפרט בעצם כשרותו ובמשמעותה להבנת אופי הראיה שבשטר.
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף ו - חזקת תשמישים מהי חזקת תשמישים?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף ז - שטר חוב של יתומים שיצא עליו שובר מדוע אין קורעים שטר של יתומים קטנים שיצא עליו שובר?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף ח - פטור תלמידי חכמים ממסים מדוע תלמידי חכמים פטורים ממסים?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף יג - לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ הטענה ששִכנעה את בית הלל כי אדונו של מי שחציו עבד וחציו בן חורין צריך לשחרר אותו, היא שאותו חציו עבד וחציו בן חורין לא יוכל להינשא, `והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ (ישעיהו מ`ה, יח)`. מדוע הביאו בית שמאי ראיה לדבריהם מפסוק בישעיהו, ולא ממצוַת התורה `פרו ורבו`?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף יד - משה כתב ספרו ופרשת בלעם `משה כתב ספרו ופרשת בלעם`. מה נשתנתה פרשת בלעם מכל שאר התורה, שהיה צורך להזכירה בפני עצמה?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף טו - ומשה כותב בדמע מהו `ומשה כותב בדמע`?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף כ - תשלום בנזקי שכנים מה דינו של מי שהרחיק נזקיו כדין ואף על פי כן הזיק? האם יש מקום לחלק בין מקרים שונים?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף כא - ירידה לאומנות חברו מתי אסור לפתוח עסק מתחרה, ומדוע?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף כב - מניעת דוושא מדוע מחויב שכן להשאיר ד' אמות פנויות בקרקעו לחיזוק כותלו של חברו?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף כז - הבאת ביכורים מאילן הסמוך למצר מה טעם דינו של עולא שאין להביא ביכורים מאילך הסמוך ט`ז אמות למצר? וכיצד מסייע תנאו של יהושע בן נון לשיטתו של רבי יוחנן?
הרב ברוך וינטרוב בבא בתרא דף כח - חזקת ג' שנים להולכי אושא מה משמעות הלימוד של חזקת ג' שנים משור המועד?

עמודים