מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קג - אריסות וחכירות מהי אריסות ומהי חכירות? האם יש הבדל מהותי בין שני סוגי העסקות האלה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קד - דורש לשון הדיוט הגמרא בדף קד מונה כמה וכמה תנאים שהיו דורשים `לשון הדיוט`. 'דרישה' זו – מה טיבה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קה - שותפות עסקית ופירוקה אימתי מותר לפרק שותפות עסקית ואימתי אין לעשות כן? מה ניתן ללמוד מכך על אופייה של שותפות? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קי - גביית בעל חוב משבח שהשביחו יתומים מתי יצטרך בעל חוב לשלם על השבח שגבה מן היתומים ומתי הוא גובה אותו ללא תשלום? האם יש קשר בין שאלה זו ובין השאלה על מי מוטלת חובת הראיה מי הוא זה שהשביח? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיא - איסור בל תשהא בשכירות פועלים על ידי שליח `האומר לחבירו 'צא שכור לי פועלים' – שניהן אין עוברין משום בל תלין: זה לפי שלא שכרן, וזה לפי שאין פעולתו אצלו`. מה טעם הפטור מאיסור בל תלין? האם יש כאן משום בל תשהא? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיב - שבועת השכיר מדוע נתקנה שבועת השכיר, ולטובת מי נתקנה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיז - חיובי בעל הבית לבעל העלייה מדוע לא יוכל בעל העלייה לחייב את בעל הבית לבנות לו את ביתו? ומה ניתן ללמוד מכאן על חיובי השכנים בבית משותף איש כלפי רעהו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיח - קניין הבטה האם הבטה יכולה לקנות? האם יש הבדל בין הבטה לראייה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיט - שדי נופו בתר עיקרו האם רבי שמעון סובר כרבי יהודה או כרבי מאיר? האם ההשוואה בין המחלוקות בעניין `שדי נופו בתר עיקרו` היא מלאה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק סלעים דינרין דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק תחלתו בפשיעה וסופו באונס דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק לקדם ברועים ובמקלות דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים 2 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שאלה בבעלים 1 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שאילה בבעלים ובעיות רמי בר חמא דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק בעיות רמי בר חמא 3 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק בעיות רמי בר חמא 4 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק דף צז דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מתה מחמת מלאכה דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שניים אוחזין 1 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מיגו להוציא דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק ספק ממון דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק עד אחד לפטור משבועה 1 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק עד אחד לפטור משבועה 2 דף יומיומי בבא מציעא

עמודים