מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק שבועה ללא תביעה דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק כדנטרי אינשי דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ ג - מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה ישבע `מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה ישבע?`. מה יסוד החילוק בין מודה במקצת לכופר בכול? מה הייתה שאלתו של רבה, ומה היא תשובתו? האם מיגו מועיל לפטור משבועה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ ד - הודאה במקצת וחיוב במקצת מה מוקד החיוב בשבועת מודה במקצת: ההודאה או החיוב החלקי? וכיצד מתקשר הדבר לסיבת החיוב בשבועה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ י - קניין ד' אמות הגמרא אומרת שקניין ד' אמות הוא תקנה דרבנן שנועדה למנוע מריבות. הראשונים התקשו בכך, שהרי במסכת גטין מבואר שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת הגט בד' אמותיה. התשובות שניתנו לשאלה זו משקפות יסודות חשובים בתקנת קניין ד' אמות ובתחומים נוספים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ יא - חצר בקניין ובגט הגמרא מביאה מחלוקת אם ילפינן מציאה מגט. האם הגדר של חצר זהה בגט ובקניין? ולמה יש מקום לחלק בין קטן וקטנה לעניין קניין חצר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ יז - הוחזק כפרן `'מנה לי בידך', והלה אומר: 'אין לך בידי כלום', והעדים מעידים אותו שיש לו, וחזר ואמר: 'פרעתי' – הוחזק כפרן לאותו ממון`. כיצד עומד התובע בגדרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' במצב זה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ יח - טומאה וירושה באשתו ובארוסתו האם הבעל הוא קרוב משפחה של אשתו? מדוע יש חילוק בין ארוסה לנשואה לעניין אבלות וירושה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ כד - אבדת נכרי מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ כה - אבֵדה מדעת נחלקו הרמב`ם והטור אם דין אבֵדה מדעת הוא רק פטור ממצוַת השבת אבדה, או שמא איבד בעל האבדה את בעלותו עליה בחץ שלו. כיצד ניתן להבין את שיטת הטור שהחפץ מותר למוצאו? האם יש קשר בין פטור ממצוַת השבת אבדה לבין אבדן בעלות? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ לא - השבה חוזרת `החזירה וברחה, החזירה וברחה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים – חייב להחזירה, שנאמר 'השב תשיבם'`. האם החיובים החוזרים הם חיובים חדשים או המשך של החיוב הראשון? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ לב - כולכם חייבין בכבודי `מנין שאם אמר לו אביו: היטמא, או שאמר לו: אל תחזיר, שלא ישמע לו?`. ומדוע היה מקום לחשוב שהדבר מותר?! דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ לח - מכירת פירות על ידי השומר בנסיבות מסוימות שומר יכול, ואף חייב, למכור את הפיקדון כדי להצילו. מניין לשומר היכולת למכור את הנכס? ומה יסוד חובתו לעשות כן: דיני השבת אבדה או דיני שומרים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ לט - אפקעתא דמלכא בשביעית `נטושים – דבעל כרחן, דכתיב 'והשביעִת תשמטנה ונטשתה' – אפקעתא דמלכא`. מה ניתן להסיק מסוגייתנו באשר לשאלה מי מפקיר את פירות השביעית – התורה או האדם? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ מה - הזהב מחייב את הכסף הגמרא מבארת שדברי משנתנו `הזהב קונה את הכסף`, אין כוונתם שהזהב באמת קונה את הכסף, אלא שהוא מחייב את הכסף. ננסה לעמוד על החידוש הגלום בקביעה זו. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ מו - קניין חליפין מה היחס בין קניין סודר סמלי לבין סחר חליפין? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ נב - מעשר שני שאין בו שווה פרוטה מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, אי אפשר לחללו בדרך הרגילה, אך חזקיה הציע שניתן לחללו על מעות שכבר התקדשו בחלקם בקדושת מעשר שני. האם המנגנון שהציע חזקיה תקף מדאורייתא? ומה מעמדו של מעשר שני שאין בו שווה פרוטה לפני פדיונו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ נג - דבר שיש לו מתירין מה יסודו של דין דבר שיש לו מתירין? מה פשר החילוק שהעלו הראשונים בין מין במינו למין בשאינו מינו? האם דין זה הוא מהתורה או מדרבנן? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ נט - תנורו של עכנאי האומנם התקבל מסר ברור מן השמים שהאמת עם רבי אליעזר? כיצד ניתן לפסוק נגד האמת? נעיין מעט בגישתו של הר`ן בנושא. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ ס - איזהו נשך ואיזהו תרבית הגמרא מסבירה שאיסור נשך מתמקד בהפסד של הלווה בריבית, ואילו איסור תרבית – ברווח של המלווה. מה טעמו של כל אחד מן האיסורים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ סו - מכר שדה מעכשיו בתנאי שנינו לעיל סה ע`ב: `הלוהו על שדהו ואמר לו: אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי – הרי היא שלו`. בסוגייתנו (סו ע`ב) נאמר שיש בהסכמת הבעלים בעיה של אסמכתא, ושלמשנתנו ייתכנו שני הסברים: `איבעית אימא: מתניתין רבי יוסי היא, דאמר אסמכתא קניא; איבעית אימא: דאמר ליה 'קני מעכשיו'`. מה פשר החילוק בין `מעכשיו` ובין אינו `מעכשיו`? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ סז - מחילה בטעות מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ עג - היין של פרוותא דזולשפט כיצד מחייב רב חמא אדם שהתחייב לרכוש יין עבור חברו ופשע ולא קנה? האם יכול אדם לחייב עצמו על נזק כלכלי פוטנציאלי? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ עד - סיטומתא מה תוקפו של דין סיטומתא, ומה יסודו? כיצד הרחיבו הפוסקים את השימוש בו, ואיך יש להבין את ההרחבות הללו? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פ - שוכר נחלקו התנאים אם שוכר חייב כשומר שכר או כשומר חינם. מה שורש מחלוקתם? האם היה מקום לומר ששוכר חייב כשואל? דף יומיומי בבא מציעא

עמודים