מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ב`מ פא - שמור לי ואשמור לך א. כאשר חברי מבקש ממני לשמור על ספרו ואין לו התנגדות שאקרא בו, כיצד אני מוגדר: כשומר חינם, כשומר שכר, כשוכר או כשואל? ב. האם שואל הוא גם שומר? ג. האם יש שעבוד של המשאיל לשואל? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פז - אכילת פועל מדין תורה מה היסוד להיתר אכילת פועל מדין תורה? האם ההיתר הוא חלק מתנאי השכר של הפועלים, או שמא יסודו בגורם אחר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ פח - ראיית פני הבית אימתי נקבעים פירות למעשרות רק בראיית פני הבית? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ צד - התניות לקולא בשומרים מדוע מודה רבי מאיר – הסבור, בדרך כלל, שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון – כי שומר יכול להתנות שחיובו יהיה פחות מן החיוב הסטנדרטי? תשובות הראשונים לבעיה זו נוגעות לשאלות יסוד בדיני שומרים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ צה - פשיעה בבעלים ובמקרים אחרים של פטור בשמירה נחלקו רב אחא ורבינא בדין פושע בבעלים. מדוע יש מקום לחלק בין פשיעה לשאר חיובי שומרים? האם יש לחילוק זה משמעות גם בהקשרים אחרים? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קא - היורד לשדה חברו שלא ברשות מה מחייב את בעל הקרקע לשלם ליורד שלא ברשות? מי זכאי להחליט אם להשאיר את המבנה והנטיעות או לסלקם? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קב - קניין חצר בחצר מושכרת למי קונה חצר מושכרת – למשכיר או לשוכר? האם זו שאלה בגדרי שכירות או בגדרי קניין חצר? האם ניתן להקנות חצר לעניין קניין חצר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קח - דינא דבר מצרא מהם המנגנונים ההלכתיים שעליהם הסמיכו חכמים את דינא דבר מצרא? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קט - חזרת שבח ביובל `'ויצא ממכר בית' – ממכר חוזר, שבח אינו חוזר`. האם יש חילוק בין שבח הבא מאליו לשבח הבא בידיים? האם הבעלות על שבח הקרקע נובעת מבעלות על הקרקע או מההשקעה בשבח? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קטו - אלמנה עשירה וסוגיית טעמא דקרא מה פשר המחלוקת אם דרשינן טעמא דקרא? האם האיסור למשכן אלמנה עשירה לדעת רבי יהודה הוא איסור שרירותי? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ קטז - ברי ושמא באבני הבית `הבית והעלייה של שנים שנפלו... אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו – נוטלן, ועולות לו מן החשבון`. סוגייתנו, המבקשת להביא ממשנה זו ראיה לסוברים ש`ברי ושמא ברי עדיף`, פותחת צוהר להבנת שיטתם. דף יומיומי בבא מציעא
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ח - המגביה מציאה לחברו: מעשה וחלות בקניינים על רקע המחלוקת בדין המגביה מציאה לחברו נבחן את היחס בין מעשה הקניין ובין חלות הקניין.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ט - קניין משיכה בבעלי חיים בתוספותיו לסוגיית רכוב ומנהיג מחדש הרי`ד שקניין משיכה בבעלי חיים שונה מקניין משיכה במיטלטלין.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף טו - אופייה של זכות בעל החוב בנכסי הלווה סוגייתנו עוסקת בגביית חוב מנכסי הלווה שמכרם לאחרים, וניתן ללמוד ממנה על אופייה המיוחד של זכותו של בעל חוב בקרקעותיו של הלווה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף טז - הכיר בה שאינה שלו סוגייתנו עוסקת באדם שקנה שדה מחברו אף שידע שהשדה אינה של המוכר. לכאורה אין תוקף לקניין כזה, אך מתברר כי ייתכן שיש לו בכל זאת משמעות כלשהי, ואנו נציע כמה סברות בדבר.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף כב - אבֵדה ששטפה נהר נחלקו הראשונים בביאור דין אבֵדה ששטפה נהר. נבחן את מחלוקתם ואת היסוד העקרוני העולה ממנה בהבנת חיוב השבת אבדה ובהבנת מושג הבעלות בכלל.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף כג - השבת אבדה בטביעות עין וחקירת יסוד בדין סימנים הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף כט - העוסק במצוה פטור מן המצוה אגב מחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה, מניחים התוספות בסוגייתנו יסוד חשוב בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. נבחן את היסוד הזה וכן דעות של ראשונים אחרים בנושא.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ל - השבת אבדה לפנים משורת הדין סוגייתנו עוסקת בהשבת אבדה לפנים משורת הדין. נראה מקרה אחר של השבת אבדה לפנים משורת הדין ונבחן חילוק אפשרי בין שני המצבים.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף לו - פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה נחלקו רבא ואביי בדין שומר שהתרשל בשמירתו, אך בסופו של דבר מתה הבהמה שלא מחמת רשלנותו. נבחן את ביאורו של בעל השיטה מקובצת לדעת אביי, ולאורו – את הסוגיה כולה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף לז - בא לצאת ידי שמים בפיקדון סוגייתנו עוסקת בחיוב התשלום של גזלן הבא לצאת ידי שמים. נבחן את ההלכה הזאת ואת יישומה במקרה הנידון במשנה ובברייתא בסוגייתנו: נפקד שאינו יודע כמה עליו לשלם למפקיד.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף מג - תברה או שתייה סוגיית `תברה או שתייה` היא סוגיה יסודית בהלכות גזלה והשבתה. נזכיר בקצרה את יסודותיה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף מד - החושב לשלוח יד בפיקדון `החושב לשלוח יד בפקדון – בית שמאי אומרים: חייב`. נבחן את אופיו של חיוב זה, התלוי במחשבה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נ - יסודות דין אונאה (א): בין איסור לממון באונאה נציג את דין אונאה ונבחן אם הוא דין 'ממוני' או דין 'איסורי'.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נא - יסודות דין אונאה (ב): שתות וביטול מקח חכמים הגדירו שלושה מצבי אונאה. נבחן את שלושת המצבים האלה ואת ההבדלים ביניהם.

עמודים